Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ 

Ζευγολατιό, 03/01/2019

Αριθ. Πρωτ.: 57 Tαχ. Κωδ.: 20001

Ταχ. Δ/νση: ΣΠ. ΚΟΚΚΩΝΗ 2

Πληροφορίες: Π.Μαυραγάνης

Τηλ.: 2741360512-513 

FAX: 2741500301,

e-mail: tm@1306.syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Βέλου Βόχας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «άνω των ορίων» , με κριτήριο κατακύρωσης την η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με κοστολόγηση του κύκλου ζωής. Με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» εκτιμώμενης αξίας 2.128.693,75 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 510.886,50 € ήτοι σύνολο δαπάνης 2.639.580,25 €
Η εκτιμώμενη αξία περιλαμβάνει ως εξής:
Για προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού ποσού 956.655,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού 229.597,20 € ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού έως 1.186.252,20 €.
Για παροχή υπηρεσιών ποσού 746.300,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού 179.112,00 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 925.412,00 € και
δικαιώματα προαίρεσης ποσού 425.738,75 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού 102.177,30 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 527.916,05 €
Η σύμβαση εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 και ταξινομείται υπό CPV ως εξής:
34991000-0 «Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων».
32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου».
51110000-6 «Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού».
50232100-1 «Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ. 53160), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 04 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 2% (δύο) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης με δικαίωμα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 42.573,88 Ευρώ
Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέσω της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.
Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 31/12/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2741360512-513, αρμόδιος υπάλληλος Π.Μαυραγάνης, ).

Ο Δήμαρχος

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκαν τα προγράμματα: «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο - Εστίαση- Εκπαίδευση» και «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».
1. «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο - Εστίαση- Εκπαίδευση»
Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:
Στο λιανικό εμπόριο (ΚΑΔ 45, 47)•
Στην παροχή υπηρεσιών εστίασης (ΚΑΔ 56)•
Στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής • μέριμνας (ΚΑΔ 85, 88)
Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 60 εκ. ευρώ για το σύνολο της χώρας.
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 10.000 € - 150.000 €
Επιδότηση: 50%
Προϋποθέσεις συμμετοχής επιχειρήσεων
Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις 1. δωδεκάμηνης διάρκειας.
Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ ως 2. ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών διαχειριστικών χρήσεων
Να έχουν κατ’ ελάχιστον 1 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας για τον κλάδο 3. του λιανικού εμπορίου, 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας.

Επιδοτούμενες δαπάνες:
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Μηχανήματα εξοπλισμός
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ
Μεταφορικά Μέσα
Ψηφιακή προβολή
Πιστοποίηση υπηρεσιών ή και διαδικασιών
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
Δαπάνες μελετών / κατάρτισης / παρακολούθησης του  επενδυτικού σχεδίου
Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Μέχρι 24 μήνες από την έκδοση της απόφασης ένταξης
Περίοδος Υποβολών
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) είναι η 6-2-2019 και καταληκτική η 19-4-2019.
2. «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 400 εκ. € για το σύνολο της χώρας.
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 200.000 €
Επιδότηση από 50% έως 65%
Προϋποθέσεις συμμετοχής επιχειρήσεων
Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης (Αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, Υγεία, Υλικά/κατασκευές) - www.espa.gr
Να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ς που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Επιδοτούμενες δαπάνες
Μηχανήματα / εξοπλισμός
Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών
Συσκευασία – ετικέτα – branding
Ψηφιακή προβολή
Συμβουλευτικές υπηρεσίες / τεχνικές μελέτες
Μεταφορικά μέσα
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) 
Χρόνος υλοποίησης εκπαιδευτικών σχεδίων
Μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Περίοδος υποβολών
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) είναι η 6-2-2019 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της πρόσκλησης.
Κόρινθος, 9/1/2019

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Β.ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ          Α.ΚΑΪΛΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια