Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο  Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τρίπολη 05/12/2018 

Αρ. πρωτ.: 3448 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προ­σφοράς για την ανάθεση στα πλαίσια του 1ου υποέργου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» με κω­δικό ΟΠΣ (MIS): 5030578. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυ­ξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014). 
1. To Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι­ατάξεις». 
2. Την με αριθ. C(2014) 10166/18−12−2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Ε­πιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννη­σος- CCI 2014GR16M2OP008» του ΕΣΠΑ 2014−2020, όπως τροποποιήθηκε με την C(2017) 8467/06−12−2017 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
3. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32672/ΕΥΘΥ 329 (2) (ΦΕΚ715/Β/24.04.2015) με την οποία συστάθηκε / αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσί­α Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
4. Την με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) ΥΑ «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμ­ματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων α­ξιολόγησης πράξεων, όπως ισχύει. 
5. Την ΚΥΑ 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 2857 Β΄/28-12-2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573 Β’)». 
6. Την με αριθ. 546/17-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΤΛ47Λ1-ΡΜΖ) Απόφαση του Περι­φερειάρχη Πελοποννήσου έγκρισης του Προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 / Α΄ / 08/08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έρ­γων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 118 αυτού. 
8. Τη με αριθμ Ε/23/23-10-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης περί «υποχρέωσης κατάρτισης προγράμματος επικοινωνιακής προβολής έτους 2018» με ΑΔΑ: 7Θ3Ω465ΧΘ0-9ΣΛ). 
9. Τη με αριθμ. 949/2018/25-01-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφια­κής Πολιτικής, τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης περί «υποχρέωσης κατάρτι­σης προγράμματος επικοινωνιακής προβολής έτους 2018 και υποβολή εκθέ­σεων απολογισμού έτους 2017 των σχετικών επικοινωνιακών δράσεων» με ΑΔΑ: 6ΤΙΧ465ΧΘ0-8Γ0). 
10. Την με Αρ. πρωτ. 2995/23-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΑΣΡ465ΧΘ0-9ΥΥ) απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης περί «έγκρισης του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Ειδικής Υπηρεσί­ας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, για το έτος 2018». 
11. Την υπ’ αριθ. 1788/09-07-2018 (ΑΔΑ:ΨΦ7Κ7Λ1-ΛΦΔ και ΑΔΑΜ: 18REQ003397511) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ένταξης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕ­ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» στο ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 (κωδ. MIS 5030578), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. 2837/25-10-2018 (ΑΔΑ:6ΧΔΒ7Λ1-ΒΒ0) όμοια απόφαση, στην οποία περιλαμβάνεται και το 1o υποέργο με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», το οποίο θα εκτε­λεστεί με ίδια μέσα. 
12. Την υπ’ αριθμ. 75109/10-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΞΖΚ465ΧΙ8-ΡΤΝ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρί­θηκε η ένταξη της ανωτέρω Πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 στη ΣΑΕΠ 0261 με Κωδικό 2018ΕΠ02610016,όπως ισχύει. 
13. Την υπ’ αριθ. 1849/12-07-2018 (ΑΔΑ:7Ν4Π7Λ1-3ΓΛ) απόφαση υλο­ποίησης με ίδια μέσα του αναφερόμενου στο θέμα υποέργου όπως τροπο­ποιήθηκε και ισχύει. 
14. Την υπ’αριθμ.1913/19-07-2018 (ΑΔΑ:6Γ0Ξ7Λ1-Δ4Β) Απόφαση σύστα­σης επιτροπής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων του αναφερόμενου στο θέμα υποέργου. 
15. Τα από 15/10/2018 και 04/12/2018 πρακτικά της επιτροπής παραλα­βής παρεχόμενων υπηρεσιών. 
16. Τις υπ’ αριθμ. 2612/16-10-2018 και 3411/05-12-2018 αποφάσεις πα­ραλαβής του επικαιροποιημένου media plan. 
σας προσκαλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με την υποβολή προσφοράς για την δημοσιότητα και προβολή του Ε.Π. Περιφέρειας Πελο­ποννήσου σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στην παρούσα Πρό­σκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση δύο (2) ολοσέλιδων καταχώρησεων για την προβολή του έργου του Ε.Π. Πελοπόν­νησος 2014-2020. 
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗ­ΡΩΜΗΣ 
Έναρξη υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ανάθεσης, ενώ η ημερομηνία ολοκλήρωσης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει την 31/12/2018. 
Ο προϋπολογισμός του έργου δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 2000€, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και η αμοιβή στον Ανάδοχο θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή από την επιτροπή πα­ραλαβής, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες, που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του Έργου, άνευ ουδε­μίας περαιτέρω επιβάρυνσης της Αναθέτουσας Αρχής έστω και για επιγενό­μενη αιτία. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόν­νησος» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε­ριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους. 
Η Πρόσκληση όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότο­πο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και απεστάλη με ιδι­ωτικό ταχυδρομείο. 
3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Ο Προσφέρων Οικονομικός Φορέας υποβάλλει την προσφορά του είτε καταθέτοντάς την, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επι­στολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο, έως την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ, στο πρωτόκολλο της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΕΥΔ), Τέρμα Ερυθρού Σταυρού – 22131, Τρίπολη. 
Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος: 
3.1. Αναφέρει τα στοιχεία του προσφέροντος (Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Ταχυδρομική διεύ­θυνση, Τηλέφωνο, Αριθμό τηλεομοιοτυπίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού τα­χυδρομείου), απευθύνεται προς την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Ταχ. Κώδικας: 22 131 ΤΡΙΠΟΛΗ, με ένδειξη «Προ­σφορά» για το έργο: «ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» και, 
3.2. περιέχει: 
Α. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα (νόμιμο εκ­πρόσωπο) με την οποία δηλώνεται ότι αποδέχεται τους όρους της παρού­σας πρόσκλησης. 
Β. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγ­γραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων, πιστοποιητικά μεταβολών ΓΕΜΗ, πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρό­σωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέρ­γειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.). 
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο προ­σκομίζει την έναρξη εργασιών της επιχείρησής του. 
Γ. Οικονομική-τεχνική προσφορά, η οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραμ­μένη από τον προσφέροντα, να φέρει τη σφραγίδα του, να πραγματοποιεί­ται σε ευρώ, να αναγράφει τον αριθμό καταχωρήσεων που περιλαμβάνει κα­θώς και τις τεχνικές προδιαγραφές τους, και να περιλαμβάνει συνολική τιμή για το έργο (συμπεριλαμβανομένου και μη του ΦΠΑ), αριθμητικώς και ολο­γράφως. Η προσφερόμενη τιμή αναγράφεται με συμπληρωμένο, υποχρεω­τικά, και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Σε περίπτωση αντιφάσεων ισχύει η ολόγραφη τιμή. 
Η προσφερόμενη τιμή (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) περιλαμβά­νει το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του προ­σφέροντος για την πλήρη εκτέλεση του έργου σύμφωνα με την κείμενη νο­μοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία ο­ποιασδήποτε φύσης, ή κρατήσεων υπέρ τρίτων, κατά την εκτέλεση των υ­πηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. Δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης του ανατιθέμενου έργου. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφο­ρά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κα­τά νόμο τον βαρύνει
Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του παρόντος έργου (άρθρο 2 της παρούσας Πρόσκλησης). Εάν υποβληθεί τέτοια προσφορά απορρίπτεται. 
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει κατά την διαδικασία εξέτασης της προσφοράς, τον οικονομικό φορέα να συμπληρώσει ή να διευκρινίσει τα έγ­γραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσει το περιεχό­μενο της προσφοράς του. 
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της υποβληθείσας Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου και εφόσον η Αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι είναι απο­δεκτή στο σύνολό της σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, εκδίδει απόφαση ανάθεσης την οποία αποστέλλει στον ανάδοχο. 
5. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Η Αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο ή εν μέ­ρει αιτιολογημένα τη διαδικασία σύναψης η/και ανάθεσης της παρούσας δη­μόσιας σύμβασης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιο­δήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασί­σει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου


Πέτρος Τατούλης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

Ξυλόκαστρο 6-12-2018 

Αριθ. πρωτ. 13880 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγω­νισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατα­κύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο­ψη προσφορά (βάσει τιμής), άρθρου 27 Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩ­ΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» (αριθμός μελέτης 92/2018), συνολικού προϋπολογισμού 317.720,00€ με ΦΠΑ 24%. 
CPV Καυσίμων: 09134220-5 Πετρέλαιο κίνησης, 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης, 09132100-4 Βενζί­νη αμόλυβδη. 
CPV λιπαντικών: 09211100-2, 09211400-5, 09211610-0, 24951000-5, 24961000-8, 24316000-2, 09211650-2,24957000-7, 39831500-1. 
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής και τόπου εκτέ­λεσης: EL652 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερό­μενους ηλεκτρονικά στην ελληνική γλώσσα, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ­ΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, δηλα­δή έως την 14-1-2019 και ώρα 15:00. Ημερομηνία απο­σφράγισης φακέλου δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνι­κή προσφορά: 18-1-2019 και ώρα 11:00. 
Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά για έναν ή περισσότερους φορείς (τμήματα) από τους συμπεριλαμβανομένους στη μελέτη (Δήμος Ξυλοκά­στρου – Ευρωστίνης, Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαί­δευσης, Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης, ΝΠΔΔ «Ηλίας Κατσούλης», ΝΠΙΔ ΔΗΚΕΞΕ), όμως υποχρεωτικά πρέπει να υποβάλουν προσφορά για όλα τα είδη που συγκαταλέγονται κατά περίπτωση στον ενδεικτικό προ­ϋπολογισμό του κάθε φορέα. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρό­σωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ε.Ο.Χ., 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γε­νικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτή­ματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτω­ση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει δι­μερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέμα­τα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να ασκούν εμπορική ή βι­ομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το α­ντικείμενο της προμήθειας, να διαθέτουν ψηφιακή υπο­γραφή και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ. 
Οι προσφορές ισχύουν για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γί­νονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο πο­σό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί του προϋπολογι­σμού (της μελέτης) εκτός Φ.Π.Α. ή ίση με το 1% επί του προϋπολογισμού του τμήματος/τμημάτων για το/τα ο­ποίο/οποία κατατέθηκε προσφορά. Η εγγύηση καλής ε­κτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της κά­θε σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. 
Διάρκεια της σύμβασης έως 31-12-2019, με δυνατό­τητα παράτασης. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά. 
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή των ειδών. Τον ανάδοχο βα­ρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε­πιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πλην ΦΠΑ καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης στον ελληνικό τύπο. Προκαταβολή δεν χορηγείται. 
Οι προδικαστικές προσφυγές κατά πράξεων ή παρα­λείψεων της αναθέτουσας αρχής ασκούνται ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με την κατάθεση παραβόλου. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την έκδοση της από­φασης επί της προδικαστικής προσφυγής. 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη διαδι­κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.xylokastro. gov.gr. 
Επίσης η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στη «ΔΙ­ΑΥΓΕΙΑ» και στον ελληνικό τύπο. Προκήρυξη στάλθηκε για δημοσίευση στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπα­ϊκής Ένωσης στις 6/12/2018 και αναρτήθηκε στο ΚΗΜ­ΔΗΣ.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση τη σύναψη της σύμ­βασης και οι ανταλλαγές πληροφοριών, εκτελούνται μέ­σω ΕΣΗΔΗΣ. 
Τα τεύχη της μελέτης, αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ και ε­πίσης διατίθενται στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργά­σιμες ημέρες και από ώρα 07:00 – 15:00, χωρίς οικονομι­κή επιβάρυνση (τηλ. 2743360249 & 2743360244 Δ. Καν­ναβός, Σ. Παπαδημητρίου). Επίσης τα τεύχη της μελέτης, πλην του εντύπου της οικονομικής προσφοράς θα διατί­θενται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Ξυλο­κάστρου – Ευρωστίνης www.xylokastro.gov.gr .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Δεν υπάρχουν σχόλια