Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Ξυλόκαστρο 5-7-2018 
Αριθ. πρωτ. 6682
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με σφρα­γισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα α­πό οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), άρθρου 27 Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗ­ΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙ­ΝΗΣ» (αριθμός μελέτης 35/2018), προϋπολογισμού 76.984,54€ με ΦΠΑ 24%.
1. Αναθέτουσα αρχή/Στοιχεία επικοινωνίας:
Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (ΟΤΑ)
Οδός: Λυκούργου Φραντζή 2 - Ξυλόκαστρο
Ταχ.Κωδ.: 20400
Τηλ.: 2743360236
Fax: 2743028261
Ιστοσελίδα:www. xylokastro.gov.gr
Email: info@xylokastro.gov.gr
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής και τόπου εκτέλεσης: EL652
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Δήμητρα Σαμαρτζή.
2. Περιγραφή της σύμβασης: Εργασίες για την επισκευή και συντή­ρηση τμημάτων τσιμεντοστρωμένων δρόμων σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.
Κωδικός CPV: 45233142-6.
3. Χρηματοδότηση: Συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 62.084,31€ - ΚΑΠ Ε­πενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) 2018. Ανάληψη υποχρέωσης: 5476/4-6-2018, Μητρώο Δεσμεύσεων: 315.
4. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Οι προσφο­ρές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώ­ρα, δηλαδή έως την 31-7-2018 και ώρα 12:00.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών 6-8-2018 και ώ­ρα 10:00.
5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθ­μό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήμα­τα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ­σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού­σας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος έ­νωσης.,
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση α­ναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να ε­ξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
6. Λόγοι αποκλεισμού: 
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύνα­ψης σύμβασης, εφόσον: 
- υφίσταται εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 της διακήρυξης της δημο­πρασίας,
- έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φό­ρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 22.Α.2),
- έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα πράξεις επιβο­λής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σ.ΕΠ.Ε. (άρθρο 22.Α.2.α.),
- βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22.Α.4 της διακή­ρυξης,
- του έχει επιβληθεί με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού (άρθρο 22.Α.9).
7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε­σμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα 6 μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
8. Εγγυητικές επιστολές: 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 1.242,00€. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.
9. Όροι υποβολής προσφορών - εναλλακτικές προσφορές:
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υπο­βληθεί σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του N.4412/2016.
Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέ­ρος του αντικειμένου της σύμβασης.
10. Γλώσσα προσφορών: Ελληνική ή επίσημη μετάφραση στην ελ­ληνική.
11. Χρόνος εκτέλεσης έργου: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την υ­πογραφή της σύμβασης.
12. Προδικαστικές προσφυγές – δικαστική προστασία: Η προδικαστι­κή προσφυγή ασκείται ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, μέσω ΕΣΗΔΗΣ ως εξής:
Κατά πράξης της Α.Α.:
α) εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πρά­ξης στον ενδιαφερόμενο, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέ­σα ή τηλεομοιοτυπία ή άλλως από την γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου &
β)15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυ­τόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας.
Κατά παράλειψης της Α.Α.: 15 ημέρες από την επομένη της παράλει­ψης.
Για το παραδεκτό κατατίθεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προ­θεσμία 10 ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής.
13. Δημοσιότητα: Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη διαδι­κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.xylokastro.gov.gr.
Επίσης η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο ΚΗΜ­ΔΗΣ και θα δημοσιευτεί στον ελληνικό τύπο. 
14. Πρόσβαση στα έγγραφα – συμπληρωματικές πληροφορίες: Η πρόσβαση στα έγγραφα είναι ηλεκτρονική μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και της ιστο­σελίδας του Δήμου www.xylokastro.gov.gr. 
Συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται σε όσους συμμετέχουν στη διαδικασία έως την 27-7-2018, εφόσον έχουν ζητηθεί από αυτούς έ­ως την 24-7-2018.
15. Πληρωμή αναδόχου - χορήγηση προκαταβολής: 
Οι πληρωμές στον ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Δεν προβλέπεται η χορή­γηση προκαταβολής στον ανάδοχο. 
16. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Κόρινθος, 09-07-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 22260
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Διακηρύττει ότι :

Εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγι­σμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η εκτέ­λεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 705.086,46€, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφά­σεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέ­ρονται στην αριθμ. 22258/2018 Αναλυτική διακήρυξη Δημάρχου Κορινθί­ων για το παρόν έργο. Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’), -Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147), -Ν.4497/2017, όπως ισχύουν.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του υ­πουργείου Εσωτερικών, με το ποσό των 295.600,00€, και από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙ­ΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, με το ποσό των 409.486,46€. Σημειώνεται ότι κατα την εκτέ­λεση του έργου, πρώτα θα απορροφηθούν οι πόροι του προγράμματος ΦΙ­ΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και στη συνέχεια οι πόροι από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε­θνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την ημε­ρομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υ­πάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυ­τών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατε­στημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθ­μό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήμα­τα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ­σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνά­ψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασι­ών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένω­σης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέ­τοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μη­τρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που α­νέρχεται στο ποσό των 11.373,00 ευρώ.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δ/νση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, ΤΚ 20131, αρμόδιοι υπάλληλοι: Θεοδοσίου Α­ναστασία, τηλ. 27413-62807 Fax 27413- 62830, e-mail: a.theodosiou@korinthos.gr και Κουίνης Νικόλαος, τηλ. 27413-62831 Fax 27413-62830, e-mail: n.koyinis@korinthos.gr .
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσι­μο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: http://www.korinthos.gr .
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ι­δίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συ­στήματος. 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 23/07/2018, η αναθέ­τουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 30/07/2018.
Ο Δήμαρχος Κορινθίων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
Κόρινθος, 10-07-2018 
Αριθμ. Πρωτ.: 22611 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ  Διακηρύττει ότι :
Εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμέ­νες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικο­νομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟ­ΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 234.000,00€, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυ­τές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 22609/2018 Αναλυτική διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων για το παρόν έργο. Εν­δεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’), -Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147), -Ν.4497/2017, όπως ισχύουν. 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι­κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της δι­αδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κα­νονική προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ και που είναι εγκατε­στημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήμα­τος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δη­μοσίων συμβάσεων. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένω­σης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκε­κριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένω­ση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να ε­ξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την έ­νωση (πχ κοινοπραξία). 
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμ­μετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.774,00 ευρώ. 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/ νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δ/νση: Δημο­κρατίας 1, Κόρινθος, ΤΚ 20131, αρμόδιος υπάλληλος: Κουίνης Νικόλαος, τηλ. 27413-62831 Fax 27413-62830, e-mail: n.koyinis@korinthos.gr . 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβα­ση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλε­κτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: http://www.korinthos.gr . 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύνα­ψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλε­κτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συ­στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυα­κής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 24/07/2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγρα­φές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 02/08/2018. 
Ο Δήμαρχος Κορινθίων 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Τροποποίηση Καταστατικού
Με την υπ’ αριθμ. 13/2018 διάταξη της κας Ειρηνοδίκου
Κορίνθου τροποποιήθηκε το καταστατικό του εδρεύοντος
στην Ισθμία Κορινθίας Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλο-
γος Γονέων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείων Ισθμί-
ας» νομίμως εκπροσωπούμενου και ειδικότερα τροποποιή-
θηκαν:
1) η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του καταστατικού ως
κάτωθι: «Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παρέχει την ιδι-
ότητα του επίτιμου μέλους του Συλλόγου σε πρόσωπα, που
υποστήριξαν ηθικά και υλικά, την εκπλήρωση των σκοπών
του Συλλόγου με απόφαση αυτού, που λαμβάνεται με σχετι-
κή πλειοψηφία, με εγγραφή στο τηρούμενο βιβλίο μητρώου
των μελών του Συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δι-
καιώματα των τακτικών μελών, εκτός από το δικαίωμα να ε-
κλέγονται. Για την εγγραφή μέλους του Συλλόγου απαιτείται
καταβολή στον Ταμία του Συλλόγου ποσού 10,00 Ευρώ και
κάθε εγγεγραμμένο μέλος υποχρεούται σε καταβολή ετήσι-
ας εισφοράς 10,00 Ευρώ.»
2) το άρθρο 7 του καταστατικού ως κάτωθι: «Πόροι του
Συλλόγου είναι: α) οι ετήσιες εισφορές των μελών που ορί-
ζονται σε δέκα (10) Ευρώ μπορούν όμως να αυξομειώνονται,
όπως και το δικαίωμα εγγραφής κατόπιν απόφασης της Γενι-
κής Συνέλευσης, β) οι εισπράξεις από διαλέξεις, εορτές, εκ-
θέσεις, αγορές και τα εισοδήματα από κληροδοτήματα. Δω-
ρητές αναγνωρίζονται αυτοί που προσφέρουν από τριάντα
(30,00) Ευρώ έως τριακόσια (300,00) Ευρώ. Ευεργέτες ανα-
γνωρίζονται αυτοί που προσφέρουν πλέον των τριακοσίων
(300,00) Ευρώ έως τρείς χιλιάδες (3.000,00) Ευρώ. Μεγάλοι
Ευεργέτες αναγνωρίζονται αυτοί που προσφέρουν πλέον
των τριών χιλιάδων (3.000,00) Ευρώ. Στους μεν πρώτους πα-
ρέχονται οι ευχαριστίες του Συλλόγου, στους δε δεύτερους
διπλώματα και στους τρίτους διπλώματα, τιμητικές πλακέτες
και άλλες τιμές που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο»
3) η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του καταστατικού ως
κάτωθι: «Ο Ταμίας α) κρατεί στα χέρια του για τις ανάγκες του
Σωματείου μέχρι διακόσια (200) Ευρώ, καταθέτει δε τα επι-
πλέον χρήματα σε τραπεζικό κατάστημα, που ορίζεται με από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο όνομα του Συλλόγου»
4) η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του καταστατικού ως
κάτωθι: «Για την ανάληψη χρημάτων από αυτόν χρειάζεται
έγγραφη εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου για ποσά πλέ-
ον των διακοσίων (200) Ευρώ, β) ενεργεί όλες τις εισπράξεις
του Συλλόγου με αποδείξεις και τις πληρωμές ομοίως. Για
ποσά πλέον των διακοσίων (200) Ευρώ προσυπογράφουν τό-
σο ο Πρόεδρος όσο και ο Γραμματέας και γ) τηρεί όλα τα βι-
βλία που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό και
ευθύνεται μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα απένα-
ντι στο Συμβούλιο για κάθε χρηματική ανωμαλία».

Κόρινθος 6-7-2018
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος


Παναγιώτης Πίκουλας

Δεν υπάρχουν σχόλια