Header Ads

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΘΝΙΚΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ


Πολυμετωπική κρίση με δεδομένη σύγκρουση: «Θα χτυπήσουμε την οικονομία σας πλημμυρίζοντας τα νησιά με πρόσφυγες»

Τον πόλεμο μας κή­ρυξε ουσιαστικά η Τουρ­κία καθώς ο Τούρκος Υ­πουργός Εσωτερικών ο­μολόγησε πως στόχος εί­ναι να χτυπηθεί η οικονο­μία της Ελλάδας, δηλα­δή ότι έχει απομείνει, μέ­σω της κατάρρευσης του τουρισμού εν μέσω κα­λοκαιριού. Πρόκειται για μια κλασική κίνηση στο πλαίσιο του δόγματος α­σύμμετρου πολέμου που εφαρμόζει η Αγκυρα. Και με τις σχέσεις να βαίνουν διαρκώς επιδεινούμενες, το Μαξίμου πλέον ανη­συχεί έντονα. Δεν είναι μόνο ένα μέτωπο ανοι­κτό με την Τουρκία αλ­λά πλέον είναι πολλά. Α­πό τους 2 Ελληνες αιχμα­λώτους, Αιγαίο, προσφυ­γικό, Κυπριακή ΑΟΖ κτλ
Εξαιρετικά ανήσυχη είναι η κυβέρνηση από την νέα κορύφωση της τουρκικής προκλητικότη­τας, με την ανακοίνωση της Άγκυρας ότι παγώνει την συμφωνία επανεισ­δοχής προσφύγων με την Ελλάδα ως αντίποι­να για την μή έκδοση των «8» αξιωματικών, την έξο­δο του τουρκικού στόλου στο Αιγαίο «για ν’ αντιμε­τωπισθεί η ελληνική επι­θετικότητα» και το μπα­ράζ τουρκικών απειλών. Πριν λίγο είχαμε και νέα ωμή πολεμική απειλή.
Κι αυτό, διότι παρά την αρχική εκτίμηση στο Μέ­γαρο Μαξίμου ότι η αυξα­νόμενη και κλιμακούμε­νη τουρκική προκλητικό­τητα του τελευταίου και­ρού οφείλεται σε προε­κλογικές στοχεύσεις του Ερντογάν, πλέον γίνεται αντιληπτό πως ο Ρ.Τ.Ερ­ντογάν θα συνεχίσει την ίδια επιθετική πολιτική και μετά.


Αυστρία: Κλιμακώνεται η δίωξη ιμάμηδων

Η απόφαση του Αυ­στριακού καγκελαρί­ου Κουρτς να κλείσει ε­πτά τζαμιά που χρημα­τοδοτούνται από το ε­ξωτερικό προξένησε τις αντιδράσεις της Α­γκυρας, η οποία έκανε λόγο για ισλαμοφοβία. Στην Αυστρία, όπως και στη Γερμανία, στη Γαλ­λία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, επικρα­τεί προβληματισμός σε σχέση με τα κηρύγματα μίσους από ιμάμηδες που χρηματοδοτούνται και ελέγχονται από χώ­ρες όπως η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Κατά συνέπεια, όλο και περισσότερες ευρωπα­ϊκές χώρες επιλέγουν να ενισχύσουν τις εγ­χώριες ισλαμικές σπου­δές, ώστε η εκδοχή του Ισλάμ που κηρύττεται στα ευρωπαϊκά τζαμιά να είναι πιο συμβατή με τις ευρωπαϊκές αξίες.
Συνολικά, 40 ιμάμη­δες ερευνώνται ως ύ­ποπτοι χρηματοδότη­σης από το εξωτερικό, ενώ δύο έχουν ήδη α­πελαθεί. Οι δύο ανήκαν στην τουρκική ισλαμική ένωση ΑΤΙΒ, στην οποία υπάγονται όλα τα τουρ­κικής επιρροής τζαμιά της Αυστρίας. «Βρισκό­μαστε μόλις στην αρ­χή», δήλωσε ο αντικα­γκελάριος Στράχε. Το 2015 ψηφίστηκε στην Αυστρία νόμος που ε­πιβάλλει στις ισλαμικές οργανώσεις να τηρούν «θετική στάση απένα­ντι στο κράτος και στην κοινωνία». Με βάση τον νόμο αυτό, η κυβέρνη­ση της Αυστρίας ξεκίνη­σε ελέγχους στα τζαμιά τον Απρίλιο, διαδικασία που συνεχίζεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια