Header Ads

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ : ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ


Του Σάββα Καλεντερίδη *

Όταν το 1923 Έλληνες διπλωμάτες και πολιτικοί υ­πέγραφαν την Συμφωνία Υ­ποχρεωτικής Ανταλλαγής των Πληθυσμών μεταξύ Ελ­λάδας και Τουρκίας, η οποί­α ενσωματώθηκε στη Συν­θήκη της Λοζάνης, άφησαν «παραθυράκια» ανοικτά, με συνέπειες καταστροφικές για την Ελλάδα.
Ενώ ήταν γνωστό ότι η περιοχή της δυτικής Θρά­κης συμπεριλαμβάνεται στον λεγόμενο «Εθνικό Όρ­κο» –τον έδωσαν οι βουλευ­τές της Οθωμανικής Βου­λής στην τελευταία της συ­νεδρίαση στην Κωνσταντι­νούπολη, πριν τη διάλυσή της και τη συγκρότηση της «Εθνοσυνέλευσης του Με­γάλου Τουρκικού Έθνους» στην Άγκυρα– δέχτηκαν να εξαιρεθούν της ανταλλαγής οι μουσουλμάνοι της δυτι­κής Θράκης.
Όταν το 1923 Έλληνες διπλωμάτες και πολιτικοί υ­πέγραφαν την Συμφωνία Υ­ποχρεωτικής
Μάλιστα αυτό έγινε με­τά από απαίτηση της ελλη­νικής πλευράς, για να εξαι­ρεθούν της Ανταλλαγής και οι Έλληνες της Κωνσταντι­νούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου και να σωθεί έ­τσι και το Οικουμενικό Πα­τριαρχείο.
Δηλαδή, δεχτήκαμε την παραμονή μουσουλμάνων σε μια περιοχή που γειτνι­άζει με τα ελληνοτουρκικά σύνορα και μπορεί σχετικά εύκολα –εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες– να «ενσωμα­τωθεί» στην Τουρκία, τη στιγμή μάλιστα που στον «Ε­θνικό Όρκο» υπάρχει άρθρο που λέει ότι «οι κάτοικοι της δυτικής Θράκης θα αποφα­σίσουν για το μέλλον τους με τοπικό δημοψήφισμα».
Τα χρόνια πέρασαν και α­ποδείχτηκε ότι εκείνη η συμ­φωνία τελικά δεν διασφάλι­σε τα εθνικά μας συμφέρο­ντα. Οι 100.000 μουσουλ­μάνοι της Θράκης μετατρά­πηκαν σε «Τούρκους» και α­ποτελούν μέρος του εθνι­κού σχεδιασμού της Τουρ­κίας για επέκταση προς δυ­σμάς, ενώ οι 150.000 Έλ­ληνες της Κωνσταντινούπο­λης, της Ίμβρου και της Τε­νέδου εκδιώχτηκαν και έμει­ναν 2.000 γερασμένες και βασανισμένες ψυχές, έρμαι­ο και παιχνιδάκι της τουρκι­κής βαρβαρότητας. Αυτά γί­νονται όταν αφήνεις παρα­θυράκια στις συμφωνίες…
Εν αναμονή της συμφω­νίας που τεκταίνεται και εί­ναι πιθανόν να έλθει προς έ­γκριση στην ελληνική Βου­λή, απαραίτητο είναι να κά­νουμε ορισμένες επισημάν­σεις και να διατυπώσουμε ι­στορικές αλήθειες: Μακεδο­νικό έθνος υπάρχει;
Όχι, δεν υπάρχει και δεν έχει καταγραφεί στην πα­γκόσμια ιστορία. Μακεδονι­κή γλώσσα υπάρχει;
Όχι, όπως έχει γνωμοδο­τήσει ο κ. Μπαμπινιώτης αλ­λά και οι γλωσσολόγοι διε­θνούς φήμης και αποδοχής.
Σλαβομακεδονικό έθνος και γλώσσα υπάρχουν;
Όχι, είναι δημιούργημα της Αριστεράς, για να χρυ­σώσει την εθνική υποχώρη­ση που προετοιμάζει δεκαε­τίες τώρα.
Υπάρχουν τρεις Μακεδο­νίες;
Όχι, αυτό είναι ένα μεγά­λο ψέμα. Διαδίδεται ότι δή­θεν με τη Συνθήκη του Βου­κουρεστίου του 1913 η Ελ­λάδα πήρε το 50% της Μα­κεδονίας, η Σερβία το 28%, η Βουλγαρία το 9% και η Αλ­βανία το 1%. Έψαξα και διά­βασα τη Συνθήκη του Βου­κουρεστίου και πουθενά δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Είναι ένα μεγάλο ψέμα!
Ιστορικά η Μακεδονί­α εκτεινόταν στα σημερινά Σκόπια και τη Βουλγαρία;
Όχι. Απόδειξη αυτού εί­ναι ότι δεν υπάρχουν αρχαί­ες μακεδονικές πόλεις, με εξαίρεση την αρχαία Ηρά­κλεια, που βρίσκεται δίπλα στο Μοναστήρι.
Ας συνοψίσουμε: Μακε­δονικό έθνος και γλώσσα δεν υπάρχουν. Τρεις Μακε­δονίες δεν υπάρχουν. Γεω­γραφικά η Μακεδονία δεν ε­κτείνεται πέραν των ελληνι­κών συνόρων. Κατόπιν τού­του και εφόσον αποδεχόμα­στε τα παραπάνω, καταλή­γουμε στο συμπέρασμα ό­τι η «μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα», που δήλωσε ο Ζάεφ ότι έχει κατοχυρώσει στη συμφωνία που τεκταί­νεται με την Ελλάδα, αλλά και η «κάποια Μακεδονία» που θα ονομαστεί αυτό το κράτος, με την υπογραφή της Ελλάδας, είναι όλα ένα τεχνητό κατασκεύασμα.
Και αν τελικά η συμφωνί­α αυτή επιτευχθεί και εγκρι­θεί από τα Κοινοβούλια των δυο χωρών, θα υπάρχει έ­να κράτος που θα λέγεται «κάπως Μακεδονία» με τη σφραγίδα και την υπογραφή της Ελλάδας, μέλος των Ο­ΗΕ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Και θα υπάρχει και μια περιφέ­ρεια της Ελλάδας, που θα ο­νομάζεται κι αυτή «Περιφέ­ρεια Μακεδονίας». Τι πιστεύ­ει ο αναγνώστης, ότι το κρά­τος θα διεκδικήσει να εν­σωματώσει την περιφέρεια ή το ανάποδο; Γιατί η λύση αυτή μόνο στατικότητα και σταθερότητα δεν προοιωνί­ζεται για την περιοχή!!!
Εδώ λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση και τα κόμμα­τα πρέπει να μιλήσουν ε­πιτέλους τη γλώσσα της α­λήθειας και να εξηγήσουν στους Έλληνες πολίτες τους λόγους που η ελλη­νική κυβέρνηση και άρα η Ελλάδα αναγκάζεται να α­ναγνωρίσει ένα έθνος και μια γλώσσα που δεν υπάρ­χουν και ένα κράτος με ό­νομα που δεν δικαιούται, α­φήνοντας όχι παράθυρο αλ­λά ολόκληρη πόρτα ορθά­νοιχτη για διεκδίκηση της μακεδονικής κληρονομιάς. Και μη μας πείτε για το erga omnes, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι προϊόντος του χρόνου, θα επικρατήσει το Μακεδο­νία και το κράτος που θα α­ναγνωρίσουμε θα ενισχύει μέρα με τη μέρα και την ε­θνική μακεδονική ταυτότη­τα και τις διεκδικήσεις απέ­ναντι στην Ελλάδα.
Όσο για τη Θεσσαλονίκη, αυτήν την «ανοιχτή πολυε­θνική πόλη» που μας διαφη­μίζουν ορισμένοι που είναι γνωστό στο Κράτος ότι παί­ζουν δεκαετίες τώρα παιχνί­δια με ξένα κέντρα, αυτή θα είναι το «κερασάκι» στην τούρτα.
Αυτή είναι η σκληρή α­λήθεια και οι πολιτικοί και τα κόμματα πρέπει να την πουν στους πολίτες. Γιατί το ψέμα και η απάτη, πέραν των άλλων, εξαγριώνουν τον κόσμο και δίνουν τροφή σε κύκλους που επιθυμούν την αποσταθεροποίηση της χώρας. Προειδοποιούμε, το Σκοπιανό και η συμφωνί­α-έκτρωμα, θα οδηγήσουν την Ελλάδα σε πολλαπλή αποσταθεροποίηση. 

* Ο κ. Σάββας Καλεντερί­δης, είναι Ανώτ. Αξιωματι­κός ε.α., Τουρκολόγος, αρ­θρογράφος της «δ» και συγ­γραφέας.

Δεν υπάρχουν σχόλια