Header Ads

Ερώτηση Γ. Ψυχογιού για την κράτηση μεταναστών που ζουν και εργάζονται για πολλά χρόνια στην Ελλάδα...


Πενήντα τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – με πρώτο υπογράφοντα τον βουλευτή Κορινθίας, Γιώργο Ψυχογιό – κατέθεσαν Ερώτηση σχετικά με τις συλλήψεις και την κράτηση μεταναστών που ζουν και εργάζονται για πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Η Ερώτηση απευθύνεται στους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής και αφορά σε μετανάστες και μετανάστριες που έχουν ισχυρούς βιοτικούς δεσμούς με τη χώρα μας και μάλιστα είναι εν δυνάμει δικαιούχοι νόμιμης διαμονής.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να ληφθούν πρωτοβουλίες, ώστε:
- να μην λαμβάνουν χώρα αυτά τα φαινόμενα,

- να εφαρμόζεται από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο,

- και τέλος να υπάρξει επαρκής ενημέρωση τόσο των αστυνομικών υπαλλήλων για τις κείμενες διατάξεις και τις πολιτικές ένταξης όσο και των ίδιων των μεταναστών για τα δικαιώματά τους.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της Ερώτησης:
Θέμα: «Συλλήψεις και κράτηση μεταναστών που ζουν και εργάζονται για πολλά χρόνια στην Ελλάδα»

Κατά καιρούς η ΕΛ.ΑΣ. προβαίνει σε συλλήψεις πολιτών τρίτων χωρών, ένας μεγάλος αριθμός των οποίων έχουν ισχυρούς βιοτικούς δεσμούς με τη χώρα μας και μάλιστα είναι εν δυνάμει δικαιούχοι νόμιμης διαμονής.
Ενδεικτικά, πολλές από τις εν λόγω συλλήψεις αφορούν σε:
- Μετανάστες, οι οποίοι διαβιούν για πάνω από επτά (7) χρόνια στην Ελλάδα και έχουν ήδη καταθέσει αίτηση για εξαιρετικούς λόγους (αρ. 19 του Ν. 4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 8 παρ. 23 του Ν.4332/2015) ή έχει οριστεί από τις αρμόδιες αρχές μεταγενέστερη ημερομηνία (ραντεβού) για να υποβάλουν την αίτησή τους,
- Μετανάστες εργάτες γης, κτηνοτροφίας κλπ., οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 13Α του Ν. 4251/2014, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 4384/2016, έχουν αιτηθεί και αναμένουν να λάβουν άδεια για εποχική εργασία και ασφάλιση με εργόσημο,
- Μετανάστες, οι οποίοι απώλεσαν το καθεστώς νόμιμης διαμονής που είχαν για χρόνια στη χώρα λόγω έλλειψης ενσήμων ή άλλων γραφειοκρατικών λόγων και είναι δικαιούχοι άλλων αδειών διαμονής βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, αλλά είτε δεν γνωρίζουν είτε δεν έχουν αξιοποιήσει ακόμα τις σχετικές διατάξεις.
Οι αλλοδαποί που συλλαμβάνονται στη συνέχεια κρατούνται σε αστυνομικά τμήματα ή προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών (Προ.Κε.Κ.Α.) βάσει των διατάξεων του Ν. 3907/2011 για τη διοικητική κράτηση ενόψει των διαδικασιών επιστροφής στις χώρες καταγωγής τους. Κρατούνται, δηλαδή, χωρίς να παρουσιάζουν κάποιου είδους παραβατική συμπεριφορά. Γι’αυτόν ακριβώς το λόγο, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3907/2011 οι αλλοδαποί «τίθενται υπό κράτηση για την προετοιμασία της επιστροφής και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας απομάκρυνσης, μόνο εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν δύνανται να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά άλλα επαρκή και λιγότερο επαχθή μέτρα». Επομένως, βάσει του ίδιου του νόμου η διοικητική κράτηση αποτελεί έσχατο μέτρο.
Επειδή πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους διαμένουν μόνιμα και σταθερά στη χώρα μας επί χρόνια και έχουν αναπτύξει ισχυρούς βιοτικούς και οικογενειακούς δεσμούς,
Επειδή πολλοί από τους μετανάστες των παραπάνω κατηγοριών συλλαμβάνονται και κρατούνται σε κάποιες περιπτώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε άσχημες συνθήκες,
Επειδή με αυτή την πρακτική κρατούνται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν διαπράξει κάποιο ποινικό αδίκημα ούτε έχουν παραβατική συμπεριφορά,
Επειδή πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης, όπως έχει διαφανεί από τις σχετικές νομοθετικές (Ν. 4332/2015 και 4384/2016) και διοικητικές πρωτοβουλίες, αποτελεί η προστασία των δικαιωμάτων και η ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία μας,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, ώστε να μην λαμβάνουν χώρα τα παραπάνω φαινόμενα;

- Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβουν, ώστε να εφαρμόζεται από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο;
- Ποιος είναι ο σχεδιασμός, ώστε να υπάρξει επαρκής ενημέρωση τόσο των αστυνομικών υπαλλήλων για τις κείμενες διατάξεις και τις πολιτικές ένταξης όσο και των ίδιων των μεταναστών και μεταναστριών για τα δικαιώματά τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές:Ψυχογιός Γεώργιος, Θελερίτη Μαρία και άλλοι 55 Κυβερνητικοί Βουλευτές.

Δεν υπάρχουν σχόλια