Header Ads

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : Θα τα ξηλώσουμε όλα…


Του Φαήλου Μ. Κρανιδιώτη *

Η Πολωνία και η Ουγγαρί­α θα τιμωρηθούν από την Ευ­ρωπαϊκή Επιτροπή με πάγωμα κονδυλίων, κυρίως διότι δεν αποδέχονται μουσουλμά­νους “πρόσφυγες” στο έδα­φός τους και για νομοθετικές πρωτοβουλίες που δεν θεω­ρούνται, τάχα, δημοκρατικές. Το είχε προαναγγείλει το πε­κινουά του Σόρος, ο Φερχόφ­σταντ, ο οποίος κόντεψε να φάει την γραβάτα του, όταν άκουσε για την συντριπτική και τρίτη σε σειρά εκλογική νίκη του ΄Ορμπαν. Οι δε Πο­λωνοί, σκληροί πατριώτες κι αυτοί, όπως και οι Μαγιάροι, αντικομμμουνιστές και αντι­δικαιωματιστές με γοργά βή­ματα οικοδομούν την βασική προϋπόθεση για να έχεις βά­ρος στην διεθνή πολιτική: ι­σχυρές ένοπλες δυνάμεις. Να τα βλέπουμε εμείς. 
Ο εκβιασμός που ασκείται στους δύο εταίρους μας α­πό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον πιο αντιευρωπαϊκό μηχα­νισμό που υπάρχει, είναι χυ­δαίος, απροκάλυπτος αλλά και αποκαλυπτικός για τους κινδύνους που εμπεριέχει η τυφλή προσήλωση μας στις επιταγές των ευρωγραφειο­κρατών. 
Ό,τι έρχεται από τις Βρυ­ξέλλες δεν είναι πάντα καλό. Είχα βρει αστεία και χατζηα­βάτικη έμπνευση την μαϊμού είδηση πως τάχα σε σύνο­δο πήγε ο Κυριάκος και κού­νησε την κρινένια γροθίτσα του στον Όρμπαν γιατί δεν δέχεται μουσαφιραίους που στέλνει ο Ερντογάν και που τους άνοιξε τις πόρτες ο ΣΥ­ΡΙΖΑ. Θλιβερό για την ψευτο­ελίτ να δίνει τέτοιες εξετά­σεις στον μπεκροκανάτα Γι­ούνκερ και στους χρυσοκάν­θαρους των Βρυξελλών. Α­ντί να μιμηθούν αυτούς που υπερασπίζονται τις χώρες τους από τον ισλαμικό εποι­κισμό, τα κολλεγιόπαιδα κι οι παρατρεχάμενοι τους πά­νε και γλείφουν αυτούς που επιδοτούν την λαθρομετα­νάστευση και τον εποικισμό. Η δε πολιτική τους προς το κράτος συμμορία του Ερντο­γάν είναι σχιζοφρενική κι α­κόμη πιο καταστροφική, τα δε μεμέτια έχουν κατουρη­θεί στο γέλιο. Με ψηφίσματα και δηλώσεις η Ε.Ε. με το έ­να χέρι τραβάει το αυτάκι του Ερντογάν και του λέει πως εί­ναι “κακό παιδί” και με το άλ­λο χέρι του χώνει στην τσέπη τρία δισεκατομμυριακά κολ­λαριστά ευρώπουλα. 
Τί σημαίνει λοιπόν αυτό που κάνουν τα ακριβοπλη­ρωμένα και παραδείσια που­λιά των Βρυξελλών, όλοι αυ­τοί οι αντιχριστιανοί, ισλα­μολάγνοι ζηλωτές του πο­λιτισμικού μαρξισμού; Πως αν αύριο έρθει στην εξουσί­α μια πατριωτική κυβέρνηση, πχ. της ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ ή μετά τα χάλια της Μυτιλήνης που είδε ο Τσίπρας, του έρθει πα­τριωτική επιφοίτηση κι απο­φασίσει τα αυτονόητα, ήτοι την φύλαξη των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων α­κόμη και με βίαιη απώθηση, εκκενώσει τα νησιά από τους παράνομους μετανάστες και τους βάλει σε κλειστά κέ­ντρα μέχρι την απέλαση τους και διώξει κλωτσηδόν της ΜΚΟ και τις ελέγξει οικο­νομικά σε βάθος δεκαετίας, ζητώντας κυρώσεις κατά του μεγάλου δουλέμπορου, τό­τε θα μας κάνουν ωμό εκβι­ασμό: ή δέχεστε την εισβο­λή, την διάλυση του κοινωνι­κού σας ιστού και τον εξισλα­μισμό σας ή σας κόβουμε τα φράγκα. Καπούτ. Dinero no. Πόσο “ευρωπαϊκό” είναι αυτό που κάνουν οι ευρωγραφει­οκράτες; Εάν αυτό δεν είναι εχθρικό απέναντι στις ευρω­παϊκές ιδέες και αξίες και δεν βλάπτει καίρια τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, τότε τι είναι; 
Είναι καθήκον μας η αλλη­λεγγύη στους Πολωνούς και Ούγγρους εταίρους μας, διό­τι αύριο θα έρθει η σειρά μας. Δεν είναι όλα ανώτερα στην Εσπερία. Στην Γερμανία έ­χουν και μπορντέλα για κτη­νοβάτες και συζητούν θεσμι­κά όργανα την νομιμοποίηση της …αιμομιξίας. Τα χρειαζό­μαστε αυτά; Στο Βέλγιο απο­πειράθηκαν να κάνουν κόμμα παιδόφιλων. Μας φορέσανε καπέλο το σύμφωνο συμβίω­σης, την Κερκόπορτα για την υιοθεσία, όπως σταθερά έλε­γε η ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ. Κι αν αύρι­ο σκάσουν μύτη και οι πολυ­ερωτικοί αμφιφυλόφιλοι; ΚΙ αυτοί ψυχή δεν έχουν; Τώρα πάμε τρένο για υπερψήφιση της αναδοχής και θα ακολου­θήσει και η υιοθεσία, με επι­φανείς “κεντροδεξιούς”, ό­πως η Ντόρα, να υπερψηφί­ζουν μαζί με τον Βενιζέλο, τον ΣΥΡΙΖΑ και τους μπακα­καίους του Σταύρου, ενώ η ελαφριά ηγεσία της ΝΔ αντί να καταψηφίσει καθαρά και ξάστερα ….επιφυλάσσεται, κάνει κορδελάκια, καντρίλιες κλπ., κατά “συνείδηση”. Να χαρώ εγώ “συνείδηση”. 
Τα δικαιώματα των παι­διών προσβάλλονται, που μετά την ορφάνια, την αρ­ρώστια, την εγκατάλειψη, θα φάνε στην μάπα και το πεί­ραμα υπέρ του ανύπαρκτου δικαιώματος των ομοφύλων. Χωρίς να ερωτηθούν, εάν θέ­λουν να στερηθούν το πατρι­κό ή το μητρικό πρότυπο, ε­νώ κάτι φωταδιστές του “πο­λιτισμικού μαρξισμού” δια­ψεύδουν την ανθρώπινη φυ­σιολογία και την πραγματικό­τητα εκατομμυρίων ετών, ε­πιστημονικοφανώς διαγρά­φουν μονοκονδυλιά την στοργική γυναικεία παρουσία της μάνας, την ασφάλεια της πατρικής παρουσίας, θεωρώ­ντας πως το τριχωτό στήθος του Μήτσου υποκαθιστά μια χαρά την αγκαλιά, την αφή, την μυρωδιά της γυναίκας. Πιθανώς αυτοί που τα λένε αυτά να φύτρωσαν στα λά­χανα και να αγνοούν τι είναι καλύτερο για ένα παιδί, πως τάχα “αρκεί η αγάπη”. Πιθα­νώς να μην είμαι αρκετά προ­χωρημένος, έχοντας τόση προσήλωση στην πανάρχαιη τάξη πραγμάτων της φύσης και της σοφίας του Δημιουρ­γού ή της εξέλιξης, ό,τι σας βολεύει. 
Πάντως έχετε τον λό­γο μας πως όλα αυτά θα τα ξηλώσουμε νομοθετικά α­πό τον πρώτο μήνα, μαζί με τον ολοκληρωτικό ρατσιστι­κό νόμο, που υποδύεται τον αντιρατσιστικό κι επιτρέπει να χλευάζεις και βρίζεις του Έλληνες και την πίστη τους, τα σύμφωνα, τις εβδομάδες “έμφυλων” ταυτοτήτων και όλο το θεσμικό σκουπιδαριό που επιτίθεται στην οικογέ­νεια, στον Χριστιανισμό, στην εθνική συνοχή, στα δικαιώμα­τα των παιδιών. “Μην τα βά­ζεις μαζί τους, μην μας πιά­σουν στο στόμα τους”, μου είπε… γενναίος εθνοπατέ­ρας. Με όλους θα τα βάλου­με, με τα “όπλα” που δίνει η Δημοκρατία. Νόμο επιβάλα­τε; Νόμο θα λάβετε, που θα τα ξηλώσει όλα. Απλά, ωραία και ειρηνικά.. 


* Πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΔΕ­ΞΙΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια