Header Ads

Trump : Ο βασιλιάς του χάους

ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝΤΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ *

Το γεγονός ότι ο πρόε­δρος Trump τρώει ιδιαίτερα συχνά στα McDonalds δεν είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο στο βιβλίο Fire and Fury. Η αγάπη του για το πρόχειρο φαγητό ήταν ευ­ρέως γνωστή πολύ πριν γί­νει πριν γίνει πρόεδρος. Αυ­τό που είναι ανησυχητικό εί­ναι ότι τώρα λέγεται να το κάνει γιατί νομίζει ότι μειώ­νει τις πιθανότητες να τον δηλητηριάσουν. Εάν αυτός ο λόγος ευσταθεί και o πρό­εδρος δεν εμπιστεύεται τους σεφ του Λευκού Οίκου, είναι ένα ακόμα περίεργο δεδο­μένο από τα πολλά που «κα­ταγράφονται» στο συγκεκρι­μένο βιβλίο. 
Εδώ το καταγράφονται έχει μπει σε εισαγωγικά για­τί ο συγγραφέας του βιβλί­ου, Michael Wolff, ανήκει στην, ας πούμε, πιο «δημι­ουργική» σχολή της δημοσι­ογραφίας. Και στην διάρκεια της καριέρας του, ο Wolff έ­χει υπάρξει τόσο δημιουρ­γικός που εχθρικά προς τον Trump MME, όπως οι Times της Νέας Υόρκης, δεν παίρνουν στα σοβαρά αυτά που «καταγράφονται» στο συγκεκριμένο βιβλίο. Ί­σως σε σύσκεψη που έγινε να μην έβαλε ο Trump τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου να κυνηγάει μια μύγα, όμως, o αλλοπρόσαλλος και ναρκισσιστικός χαρακτήρας του Trump, που είναι ιδιαί­τερα καταφανής και στις δη­μόσιες εμφανίσεις του, κά­νουν όποιον ακούει το πα­ραπάνω «συμβάν» να το πι­στεύει. 
Το πρόβλημα για τον Trump είναι ότι όσο γε­λοία και εξωπραγματικά κι αν ακούγονται αυτά τα γε­γονότα, η γενική συμπερι­φορά του, τους προσδίδει την αίσθηση της εγκυρότη­τας. 
Στο Λευκό Οίκο το προ­σωπικό αλλάζει σχεδόν α­νά εβδομάδα. Δεν υπάρχει σχεδιασμός και πρόγραμμα. ‘Όλοι φαίνεται ότι προσπα­θούν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες του προέδρου. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι οι ε­πιθυμίες του προέδρου αλ­λάζουν διαρκώς, και συχνά χωρίς την παραμικρή ανα­φορά σε κάποια συγκεκρι­μένη πολιτική στόχευση ή ι­δεολογική κατεύθυνση. 
Δύο από τις επιτυχίες του Trump με μακροπρό­θεσμες συνέπειες επιτεύ­χθηκαν γιατί απλούστατα η συμμετοχή του στην πραγ­ματοποίηση τους ήταν και είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η φορολογική μεταρρύθμιση σχεδιάστηκε και υλοποιήθη­κε από την Ρεπουμπλικάνι­κη ηγεσία του Κογκρέσου. Οι θέσεις των ομοσπονδια­κών δικαστών καλύπτονται με ταχύς ρυθμούς γιατί την υπόθεση την έχει αναλάβει εργολαβικά o συντηρητι­κός σύνδεσμος δικηγόρων, η Federalist Society. 
Ο Trump προεκλογικά εί­χε ασκήσει έντονη κριτική στην πολιτική τάξη των Η­ΠΑ. Κατά βάση ορθή κριτική, που όμως είχε παραβλέψει μια σημαντική παράμετρο, αυτός που θέλει να αντι­καταστήσει την υπάρχουσα πολιτική τάξη πρέπει τουλά­χιστον να είναι το ίδιο ικα­νός στην διαχείριση της πο­λιτικής και του κράτους, δια­φορετικά η αποτυχία του θα νομιμοποιήσει πολιτικά την πρώην προβληματική κατά­σταση. Για την ώρα ο πρόε­δρος Trump ξοδεύει το πε­ριορισμένο πολιτικό κεφά­λαιο που διαθέτει σε άσκο­πους και ανώφελους καβγά­δες, δημιουργεί σκάνδαλα από άγνοια και απίστευτη επιπολαιότητα. Γενικά, συ­μπεριφέρεται ως ένας κακο­μαθημένος έφηβος που βρί­σκεται στο πλατό ενός ριά­λιτι σόου. 


* Ο Ναπολέων Λιναρδά­τος, γεννήθηκε και μεγά­λωσε στα Βαλσαμάτα/Φρα­γκάτα Κεφαλλονιάς. Zεί και εργάζεται στη Νέα Υόρκη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια