Header Ads

"Να πάψει το Μεταναστευτικό να είναι εργαλείο στα χέρια του σουλτάνου"


Του Νότη Μαριά*

 Καθώς μέρα με την ημέρα εντείνεται η τουρκική προκλη­τικότητα στο Αιγαίο και αυξά­νονται οι παραβιάσεις του Ελ­ληνικού εναέριου και θαλάσσι­ου χώρου από τους Τούρκους, αποδεικνύεται όλο και πιο πο­λύ ότι το μεταναστευτικό α­ποτελεί ισχυρό όπλο στα χέ­ρια του σουλτάνου. Και μάλι­στα τη στιγμή που οι δύο Στρα­τιωτικοί μας παραμένουν φυ­λακισμένοι στην Τουρκία και ο αδικοχαμένος πιλότος μας προστίθεται στα παλικάρια μας που έπεσαν για την Πατρίδα. 
Άλλωστε είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια το κύμα της παράνομης μετανάστευ­σης χτύπησε κυρίως την Ελλά­δα που υποφέρει και έχει φτω­χοποιηθεί λόγω της μερκελι­κής λιτότητας και της σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής και ως εκ τούτου είναι δύσκο­λο να αντιμετωπίσει τις τερά­στιες μεταναστευτικές ροές τις οποίες δέχεται. 
Την ίδια στιγμή ο Ερντογάν συνεχίζει τις απειλές προει­δοποιώντας τις Βρυξέλλες ό­τι η Άγκυρα θα τινάξει στον α­έρα τη Συμφωνία για το προ­σφυγικό η οποία έχει κατα­στεί ένα πολύτιμο μέσον εκβι­ασμού, καθώς κάθε τόσο απει­λεί την Ε.Ε. με μαζική εισροή προσφύγων και κυρίως παρά­νομων μεταναστών (Καθημε­ρινή, 2/4/2018). 
Και οι απειλές αυτές εντεί­νονται ακόμη περισσότερο α­φού η Σύνοδος Ε.Ε.-Τουρκίας στη Βάρνα δεν έφερε τα ανα­μενόμενα αποτελέσματα για την αντιμετώπιση του προ­σφυγικού και μεταναστευτι­κού προβλήματος. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Spiegel ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπο­σχεθεί στην Άγκυρα τη χορή­γηση επιπλέον δισεκατομμυ­ρίων προκειμένου η Τουρκία να κρατήσει κλειστά τα σύνο­ρά της προς την Ευρώπη, αρ­κετά κράτη μέλη της αρνού­νται την καταβολή περαιτέρω χρηματοδότησης, με αποτέλε­σμα η Συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας για τους πρόσφυγες να κινδυ­νεύει να τιναχθεί στον αέρα.
Ειδικότερα, σε κοινή επι­στολή προς την Κομισιόν η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρί­α, η Σουηδία, η Δανία και η Φιν­λανδία διεκδικούν να καλυ­φθούν τα τρία δισεκατομμύρι­α εξ ολοκλήρου από τον προ­ϋπολογισμό της Ε.Ε. (Καθημε­ρινή, 4/4/2018).
Από την άλλη πλευρά στην Ελλάδα, συνολικά 1.968 πρό­σφυγες και παράνομοι μετα­νάστες έφτασαν στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου το φετινό Μάρτιο (έναντι 1.407 το Μάρτι­ο του 2017). Από αυτούς 1.369 πέρασαν στη Λέσβο, 541 στη Σάμο και 58 στη Χίο. Τον Ιανου­άριο 2018 είχαν περάσει 1.504 άτομα και το Φεβρουάριο 997 (Καθημερινή, 2/4/2018). 
Έτσι επιδεινώνεται η κατά­σταση καθώς οι χώρες της Ε.Ε. δεν εφάρμοσαν τις υποχρεώ­σεις που είχαν λόγω του προ­γράμματος μετεγκατάστασης. 
Άλλωστε μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου 2017 η Γερμανί­α πχ δέχτηκε 4.447 πρόσφυ­γες από τους 17.209, που υ­ποσχέθηκε ότι θα μετεγκατα­στήσει στο έδαφος της και η Γαλλία 3.948 από τους 12.599, ενώ υπάρχουν χώρες όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία, που δεν δέχθηκαν καμία μετεγκα­τάσταση. Γερμανία και Γαλλία έχουν εκτελέσει λιγότερο από το 1/3 των μετεγκαταστάσε­ων τις οποίες δεσμεύτηκαν να πραγματοποιήσουν από την Ελλάδα.
Τα νησιά του Αιγαίου δεν α­ντέχουν άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες, μια και εκεί έχουν πλέον ε­γκλωβιστεί πάνω από 15.000 άτομα και μάλιστα σε μια φά­ση που η Τουρκία εντείνει τις απειλές της κατά της Πατρίδας μας έχοντας στο στόχαστρο τα νησιά του Αιγαίου. 
Ενόψει λοιπόν της εντει­νόμενης τουρκικής επιθετικό­τητας λόγοι εθνικής ασφάλει­ας επιβάλλουν πλέον να λη­φθούν τα παρακάτω μέτρα: 

1.Να αρχίσει η διαδικασί­α άμεσης αποσυμφόρησης των νησιών του Αιγαίου που όχι μόνο δεν διαθέτουν τις α­ναγκαίες υποδομές υποδοχής αλλά αποτελούν και στόχο της Άγκυρας.

2.Να επαναπροωθηθούν ό­σοι δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. 

3.Να τροποποιηθούν άμε­σα οι χρονοβόρες και ατέρμο­νες διαδικασίες χορήγησης 
ασύλου που έχουν ως απο­τέλεσμα την καταχρηστική ά­σκησή τους από άτομα που δεν δικαιούνται διεθνούς προ­στασίας.

4.Να απαιτήσουμε να συνε­χιστεί το πρόγραμμα μετεγκα­ταστάσεων από Ελλάδα στις άλλες χώρες της Ε.Ε.

5.Να τροποποιηθεί άμεσα το Δουβλίνο 3 προκειμένου να πάψει η Ελλάδα να μετατρέ­πεται σε αποθήκη ψυχών.

6.Να χτυπηθούν τα δουλε­μπορικά κυκλώματα που μετα­φέρουν χιλιάδες παράνομους μετανάστες στα νησιά μας.

7.Να σταλεί αποφασιστι­κό μήνυμα στον Ερντογάν, να πάψει να παίζει με το μετανα­στευτικό.

8.Να φύγει η Ελλάδα από τη Σένγκεν προκειμένου να πάψει η Πατρίδα μας να απο­τελεί μαγνήτη για τους χιλιά­δες παράνομους μετανάστες.

9.Να δρομολογήσει η Ελλά­δα την εφαρμογή του Άρθρου 72 Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ αναστέλλοντας για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλει­ας τη λειτουργία των κανόνων του Δουβλίνου 3 κλπ.

Εμείς, το Κόμμα «ΕΛΛΑΔΑ-Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ θεωρούμε ό­τι η λήψη όλων των παραπά­νω μέτρων πρέπει να δρομο­λογηθεί εδώ και τώρα.
Γιατί οι καιροί ου μενετοί.»


* Ο Νότης Μαριάς είναι Ευ­ρωβουλευτής και Πρόεδρος του Κόμματος ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ. Είναι Καθη­γητής Θεσμών της Ευρωπαϊ­κής Ένωσης στο Τμήμα Οικο­νομικών Επιστημών του Πα­νεπιστημίου Κρήτης και δικη­γόρος στον Άρειο Πάγο

Δεν υπάρχουν σχόλια