Header Ads

Εθελοντική δράση φροντιστηρίου στο Ξυλόκαστρο

Της Γιώτας Μπάγκα *

 Το Σωματείο «Αλληλεγγύ­η» εθελοντών Ξυλοκάστρου είναι ένα σωματείο που δρα­στηριοποιείται στην κοινωνική μέριμνα και προσφορά σε ευ­άλωτους συμπολίτες μας, όχι μόνο στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης στον οποίο α­νήκουν γεωγραφικά, αλλά και σε όλο σχεδόν το Νομό Κοριν­θίας. Στο Σωματείο δραστηρι­οποιούνται περίπου 10 εθελό­ντριες και εθελοντές. Παρέ­χουν βοήθεια σε ευάλωτους συμπολίτες μας, σε ρουχισμό, τρόφιμα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και συντροφιά. Οι εθελοντές και οι εθελόντριες δραστηριοποιούνται διακρι­τικά αλλά με περίσσια ευαι­σθησία για πάνω από 10 χρό­νια. Φέτος, το φροντιστήριό μας ξεκίνησε μια προσπάθεια αρωγής και στήριξης της «Αλ­ληλεγγύης» με δύο δράσεις: η ενσωμάτωση στο μαθητικό μας δυναμικό παιδιών ευάλω­των συμπολιτών μας δωρεάν και η προσφορά τροφίμων, ε­λαιολάδου και ειδών καθαρι­ότητας και προσωπικής υγιει­νής. 
Η αφετηρία αυτής της δρά­σης εδράζεται στην ακλόνητη πεποίθηση της διευθύντριας κ. Γιώτας Μπάγκα, της υποδιευ­θύντριας κ. Φούλας Καραπα­νάγου αλλά και του υπόλοι­που προσωπικού για εδραίω­ση του εθελοντικού πνεύμα­τος στους μαθητές, καλλιέρ­γειας των κοινωνικών αρετών της αλληλεγγύης, της προ­σφοράς και της ενσυναίσθη­σης, δημιουργίας δεσμών με­ταξύ των μελών της τοπικής κοινωνίας και άμβλυνση της απάθειας και απραξίας για θέ­ματα που απαιτούν δράση και ευαισθησία. 
Παράλληλα και εξίσου ση­μαντική είναι η αντίληψη των διευθυντικών στελεχών ότι οι τοπικές επιχειρήσεις οφεί­λουν να «ανοίγονται» στην κοινωνία τους. Δεν μπορεί μια σύγχρονη επιχείρηση, όταν μάλιστα παρουσιάζει ανοδι­κή πορεία, να μην είναι αντα­ποδοτική στην κοινωνία της. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα καινοτόμο μοντέλο σύγχρο­νης επιχειρηματικότητας που βάζει στο κέντρο της τον Άν­θρωπο, χωρίς να υστερεί σε ε­πίπεδο οικονομικής ανέλιξης. 
Όσον αφορά την δράση της Παρασκευής 30ης Μαρτί­ου εκπονήθηκε ως εξής: ζη­τήθηκε από το Σωματείο κα­τάλογος προϊόντων και τροφί­μων, κλήθηκαν γονείς, μαθη­τές και απλοί πολίτες να μα­ζέψουν τρόφιμα και αφού συ­γκεντρώθηκαν τα εφόδια , πα­ραδόθηκαν σε μέλη της «Αλ­ληλεγγύης» από αντιπροσω­πεία μαθητών. 
Τα μέλη της «Αλληλεγγύ­ης» ενθάρρυναν τους μαθη­τές μας να ενισχύσουν την ε­θελοντική τους προσφορά και τους ενημέρωσαν για το έργο τους. Έτσι, κατέστη γνωστό πως πάνω από 50 οικογένει­ες βρίσκουν καταφύγιο στην «Αλληλεγγύη», πως η βοήθεια δεν περιορίζεται μόνο στις οι­κογένειες αλλά και σε κρατι­κές δομές, όπως γηροκομεία, κέντρα φροντίδας παιδιών αλ­λά και σε μοναχικούς ανθρώ­πους! 
Αξίζει να αναφερθεί πως εκτός από το φροντιστήριό μας συνεχής είναι η προσφο­ρά πολιτών και άλλων επιχει­ρήσεων. 
Επειδή όπως γράφει ο Πλά­τωνας στον «Πρωταγόρα» του η κοινωνία δεν είναι συνά­θροιση ατόμων αλλά σύνολο που συνέχεται με δεσμούς φιλίας και κοινωνικές αρετές πρώτιστο καθήκον όλων απο­τελεί η προσφορά… 

* Η κα Γιώτα Μπάγκα, εί­ναι Φροντιστηριούχος Φιλό­λογος α[πό το Ξυλόκαστρο και ήταν Υποψήφια Βουλευ­τής στις τελευταίες Εκλογές με τη Ν.Δ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια