Header Ads

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ


ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Επί Αποφάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων ΜνημείωνΑρχαία Σικυών τη 9η Σεπτεμβρίου 2019
Κύριε Διευθυντά,
Υπό της Εστίας  της 6ης Σεπτεμβρίου ε.ε. πληροφορήθημεν το εξής πρωτάκουστον και παρανοϊκόν  άμα «Επί κυβερνήσεως Ν.Δ. γίνεται δεκτό το αίτημα του ΚΚΕ για τοποθέτηση μνημείων στις νήσους Γυάρο και Μακρόνησο, που υπήρξαν τόποι εξορίας κομμουνιστών. Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, έκανε αποδεκτή την πρόταση του ΚΚΕ, όπως αυτή επαρουσιάσθη στην υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το σκεπτικό της αδιανοήτου ταύτης εγκρίσεως του γίνεται «δι΄ιστορικούς λόγους» .
Δηλαδή το αρμόδιο συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού συσκεφθέν έκρινε ότι αι αποφάσεις των δικαστηρίων, της εποχής καθ΄ήν ελειτούργησαν Γυάρος και Μακρόνησος, ήσαν άδικαι και επομένως το Κράτος έπρεπε να επανορθώση την γενομένην αδικίαν. Ας υπενθυμίσωμεν  εις τους έχοντας την ως άνω απαρέδεικτον απόφασιν, ποίοι ήσαν οι εξορισθέντες εις τας δύο ως άνω  νήσους, αι οποίαι εκρίθη ότι έδει όπως αποτελούν σημεία αναφοράς της κομμουνιστικής προπαγάνδας, διαστρεβλώσεως της ιστορίας και παρουσιάσεώς της κατά τα κομμουνιστικά πρότυπα.
Ήσαν αυτοί οίτινες  κατά την κατοχήν εγέμισαν βάραθρα, πηγάδες, κοιλάδες και δάση της Πατρίδος με πτώματα αθώων σφαγιασθέντων και των οποίων το φιλεύσπλαχνον κράτος είχε χαρίσεθ την ζωήν.
Ήσαν αυτοί οι οποίοι κατεπολέμησαν τας ομάδας πραγματικής Εθνικής αντιστάσεως, ίνα μη ώσιν εμπόδιον δια την υπό κομμουνιστών κατάληψιν της εξουσίας μετά την αποχώρησιν των κατακτητών και εφαρμογών επί της Χώρας της κομμουνιστικής τυραννίας.
Ήσαν αυτοί οίτινες όχι μόνον δεν αντεμετώπισαν ποτέ τους κατακτητάς, αλλά υπέγραφαν μετ΄αυτών  και σύμφωνα μη επιθέσεως, ως αυτό το οποίον υπεγράφη την 1ην Σεπτ. 1944 εις το χωρίον Λιβάδι Θεσσαλονίκης, μεταξύ του Καπετάν Κίτσου ως εκπροσώπου της Ομάδας Μεραρχιών Μακεδονίας (ΟΜΜ) και του Ταγματάρχου Έριχ Φένσκε εκπροσώπου των Γερμανικών Δυνάμεων της Στρατιάς του Αιγαίου, με αντάλλαγμα την παροχήν υπό των Γερμανών όπλων και πυρομαχικών εις τον ΕΛΑΣ.
Ήσαν αυτοί οι οποίοι, δια του συμμοριτοπολέμου ήνοιξαν χιλιάδες άλλους τάφους εις το σώμα της αιμασούσης Πατρίδος και προσέθεσαν ανυπολόγιστες καταστροφές.
Αυτούς όλους αι πολιτικαί σκοπιμότητες αργότερα απελευθέρωσαν αλλά και ανεγνώρισαν, χωρίς να απαιτήσουν την έκφρασιν παρ΄αυτών μιάς συγγνώμης από τον λαόν εις βάρος του οποίου είχαν εγκληματήσει. Προσέτι τους κατέταξαν εις τους αντιστασιακούς και τους εσυνταξιοδότησαν. Ήδη επέστη ο καιρός να στηθούν και μνημεία εις τους τόπους εξορίας αυτών δια να προσέρχονται κατ΄ έτος οι κομμουνισταί προπαγανδίζοντες τα ανύπαρκτα κατορθώματά των.
Τι να είπωμεν άλλο; Το μόνον το οποίον ταιριάζει εν προκειμένω είναι το υπό του Κυρίου Ήμων Ιησού Χριστού και Θεού μας ρηθέν « Ουαί υμίν Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί.»
Μετά τιμής

Ανδρέας Ντάνος
Αντισμήναρχος ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια