Header Ads

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑ


Του Ιωάννη Ασλανίδη * 

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη και κατά την διάρκεια της επαφής του με τον Επιχειρηματικό κόσμο της πό­λεως, τον πλησίασε ένας επιχειρηματί­ας και παραγωγός κρασιών και ανέφε­ρε στον Πρωθυπουργό: «Κύριε Πρωθυ­πουργέ στην Έκθεση Κρασιών στο Ντύ­σελντοφ της Γερμανίας, το Κράτος των Σκοπίων (Βόρεια Μακεδονία), παρουσι­άστηκε ως Μακεδονία με μεγάλα γράμ­ματα, μόνο σε κάποια γωνιά, ξεκάρφω­τα υπήρχε ένα Βόρεια και οι ονομασί­α των κρασιών των, Φίλιππος Β΄ και Μέ­γας Αλέξανδρος. Ωρίστε και τα τεκμήρι­α, μεγάλες φωτογραφίες με όλα τα α­ναφερόμενα». 
Τότε! ο Πρωθυπουργός αφού ευχαρίστησε τον επιχειρηματία, πήρε τα τεκμήρια και είπε προς όλην την σύ­ναξη, «…Δυστυχώς πρέπει να κάνουμε και τον χωροφύλακα». 
- Προ ημερών σε ποδοσφαι­ρική συνάντηση των Εθνικών Ομάδων των Σκοπίων (Βόρεια Μακεδονία) και της Λεττονίας, τα Σκόπια κατέβηκαν ως «Μακεδονία» και μάλιστα στο γήπεδο που φέρει ακόμη το όνομα «Φίλιππος Β΄». 
- Εάν πιστεύετε ότι, αυτό το συνονθύλευμα Κράτος των Σκοπίων θα συμμορφωθεί, το οποίο τόσο άθλι­α σφετερίστηκε την Ελληνική χρυσή κληρονομιά μας, συμπεραμαρτούσης δυστυχώς και της σημερινής Ελληνικής Κυβερνήσεως με το προδοτικό Σύμφω­νο των Πρεσπών, κατά την γνώμη των σκεπτόμενων Ελλήνων, να είστε βέβαι­οι ότι κάμετε μεγάλο λάθος. 
- Δηλαδή! θα πρέπει ν’ ανα­πτύξουμε δίκτυο αστυνόμευσης των πανευρωπαϊκών αθλητικών συναντή­σεων (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλλε­ϋ), αθλητικούς αγώνες, εκθέσεις προ­ϊόντων, σχολικά βιβλία, ομιλίες, αγάλ­ματα και δεν υπάρχει τέλος. Αυτά έστω δεν πονάνε, έρχονται όμως τα σοβα­ρά, διεκδικήσεις, μακεδονική μειονότη­τα, έδαφος της Μακεδονίας υπό Ελλη­νική Κατοχήν, διδασκαλία στα Ελληνικά Πανεπιστήμια της Σκοπιανής διαλέκτου (κράμα Βουλγαρικής, Σερβικής, Αλβανι­κής, και Ελληνικής) και δεν υπαρχει τέ­λος. 
- Άρα! η Ελλάδα μέχρι σήμε­ρα δεν είχε κανένα πρόβλημα, το πρό­βλημα ήταν στα Σκόπια, το οποίο δολί­ως απαιτούσε, αναγνώριση από την Ελ­λάδα έστω και σύνθετη ονομασία και γι’ αυτό στύλωσε τα πόδια σε Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ. Εγνώριζε πολύ καλά, όλα τα Κράτη του κόσμου να την αναγνωρί­σουν ως Μακεδονία, ουδέποτε θα είναι Μακεδονία χωρίς Ελληνική Υπογραφή. 
- Εδώ και 30 και χρόνια, ο κ. Νίμιτς, εκπρόσωπος της Νέας Τά­ξης Πραγμάτων και ξένων συμφερό­ντων προς την Ελλάδα, ως εκπρόσω­πος του ΟΗΕ προσπαθούσε ν’ αποσπά­σει Ελληνική Υπογραφή για τα Σκόπια, με σύνθετη ονομασία, να περιέχει ό­μως την λέξη «Μακεδονία». Οι μέχρι σή­μερα προηγούμενες Κυβερνήσεις, μπο­ρεί να έκαμαν άλλα λάθη, αλλά στο Ε­θνικό αυτό θέμα και με απόφαση όλων των Κομμάτων της Βουλής, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, απέφευγαν την κα­ταδίκη αυτή του Μακεδονικού ζητήμα­τος εις βάρος της Ελλάδος. Με την ελ­πίδα ότι κάποτε θα βρουν οι Σκοπιανοί, ιστορικά, το πραγματικό τους γεωγρα­φικό όνομα, την πραγματική ονομασί­α της γλώσσης των και το Εθνολογικό τους Δένδρο. 
- Δυστυχώς για την Ελλάδα, στην τελευταία ίσως προσπάθεια του κ. Νίμιτς, βρήκε την σημερινή μας Κυβέρ­νηση και όχι μόνο απέσπασε την σύνθε­τη ονομασία που ζητούσε, αλλά απλό­χερα πέτυχε τον σφετερισμόν της Μα­κεδονικής γλώσσης και την Εθνότητα ως Μακεδόνες οι Σλάβοι. Δεν θα μπο­ρέσει ποτέ ένας νοήμων Έλλην να κα­ταλάβει τους λόγους της απαράδεκτης απεμπόλησης της Εθνικής μας κληρο­νομιάς με την υπογραφή της Συνθήκης των Πρεσπών. Δεν υπάρχει καμία δικαι­ολογία, για την απαράδεκτη αυτή ιστο­ρική καταδίκη της χώρας μας, από εμάς τους ίδιους, οι οποίοι ανοίξαμε πλέον τους ασκούς του Αιόλου, για την ιστο­ρική συνέχεια της Πατρίδος μας. 
- Βγείτε κάποιοι πολιτικοί και εξηγήστε, στους σκεπτόμενους Έλλη­νες, πώς είναι δυνατόν μια Δημοκρατι­κά εκλεγμένη Κυβέρνηση, να προβαί­νει σε μια τόσο σοβαρή εθνική ενέρ­γεια, χωρίς την γνώμη του Ελληνικού Λαού, ο οποίος με εικόνες λαοθάλασ­σας διαμαρτυριών σας παρακαλούσε, μην πουλήσετε την Εθνική μας Κληρο­νομιά, την μη σύμφωνο γνώμη του Ελ­ληνικού Κοινοβουλίου, ούτε ακόμη την γνώμη των αρχηγών Κομμάτων. 
- Είναι απαράδεκτο και ακα­τανόητο, στελέχη της Κυβέρνησης ν’ αποκαλούν τις λαοθάλασσες διαμαρ­τυριών κατά της Συμφωνίας των Πρε­σπών ως ακροδεξιούς, φασίστες, γερ­μανοτσολιάδες, αναρχικούς κ.λπ. Αλ­λοίμονο για την Ελλάδα, αν αυτές οι λαοθάλασσες των Ελλήνων ήταν όπως τις χαρακτηρίζουν, αυτοί οι κοντόφθαλ­μοι πολιτικοί. 
- Πιστεύω! δεν χρειάζεται πλέον καμιά αστυνόμευση για την ε­φαρμογή της Συνθήκης των Πρεσπών εκ μέρους των Σκοπίων, διότι ο κύβος ερρίφθη. Μέχρι σήμερα, αυτοονόμαζαν τον εαυτόν τους Μακεδόνες και την χώρα τους Μακεδονία, σήμερα και με Ελληνική υπογραφή πλέον θα λένε και πολύ σωστά, την χώρα τους ως Μακε­δονία, την γλώσσα τους ως Μακεδονι­κή και ότι αυτοί είναι το Μακεδονικό Έ­θνος και η υπόλοιπη Μακεδονία είναι υ­πό Ελληνική Κατοχή. 
Λέει ο λαός: «Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα». 

*Ο κ.Ιωάννης Μ. Ασλανίδης, είναι Αντ/γος ε.α., Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε. από την Δράμα διαμένων στην Αθήνα 

Δεν υπάρχουν σχόλια