Header Ads

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΘΝΙΚΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ


Στα «άρματα» καλεί τον στρατό του ο Μαδούρο: Προετοιμασία για το ενδεχόμενο επίθεσης ΗΠΑ


Ο πρόεδρος της Βε­νεζουέλας Νικολάς Μα­δούρο κάλεσε σήμε­ρα τις ένοπλες δυνά­μεις να είναι «έτοιμες» σε περίπτωση που οι Ηνω­μένες Πολιτείες αποφα­σίσουν να εξαπολύσουν στρατιωτική επίθεση στο έδαφος της Βενεζουέ­λας, καθώς ο αντιπολι­τευόμενος Χουάν Γκου­αϊδό προσπαθεί να στρέ­ψει τον στρατό προς το δικό του στρατόπεδο.
Ο Νικολάς Μαδούρο, η νομιμότητα του οποί­ου αμφισβητείται από έ­να τμήμα των συμπατρι­ωτών του και τον αντιπο­λιτευόμενο Χουάν Γκου­αϊδό, κάλεσε τους στρα­τιωτικούς να «είναι έτοι­μοι να υπερασπιστούν την πατρίδα με τα όπλα στο χέρι αν μια ημέρα η βορειοαμερικανική αυ­τοκρατορία αποτολμήσει να αγγίξει αυτή τη γη, αυτό το ιερό έδαφος».Η κυβέρνηση Τραμπ προ­σπαθεί με κάθε τίμημα να ωθήσει τον Νικολάς Μαδούρο στην έξοδο υ­πέρ του Χουάν Γκουαϊδό. Την Τετάρτη, ο Αμερικα­νός υπουργός Εξωτερι­κών Μάικ Πομπέο δήλω­σε πως μια «στρατιωτική επέμβαση (στη Βενεζου­έλα) είναι πιθανή. Αν εί­ναι απαραίτητο, αυτό εί­ναι που θα κάνουν οι Η­νωμένες Πολιτείες»…


Σοβαρή εξέλιξη στη Γάζα: Το Ισραήλ βομβάρδισε τα γραφεία του τουρκικού Anadolu

Κλιμακώνεται η βία στη Λωρίδα της Γάζας όπου α­πό νωρίς το βράδυ του Σαββάτου ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε α­εροπορικές επιδρομές, ως αντίποινα για τη ρίψη ρου­κετών από τον παλαιστινι­ακό θύλακα.
Από τους βομβαρδι­σμούς έχουν χάσει μέ­χρι αυτή τη στιγμή τη ζωή τους ένα νήπιο - ένα κορι­τσάκι ηλικίας μόλις 14 μη­νών - η μητέρα του και έ­νας ακόμα Παλαιστίνιος ένοπλος ενώ το κτίριο ό­που στεγάζονται τα γρα­φεία του τουρκικού πρα­κτορείου Anadolu στη Λωρίδα της Γάζας χτυπή­θηκε από αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αε­ροπορίας σήμερα…


Ρώσοι στρατιώτες έφτασαν στη Βενεουέλα και έλαβαν θέσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου και στρατόπεδο


Αναφορές ότι Ρώσοι στρα­τιώτες έφτασαν με αερο­πλάνο της Βενεζουέλας στην Coro, έλαβαν θέ­σεις στο Τάγμα Girardot και σε διυλιστήρια πετρε­λαίου της χερσονήσου Paraguaná. » Έχουν κα­ταλάβει έναν ολόκληρο το όροφο στο ξενοδοχείο Cumberland κοντά στο α­εροδρόμιο Coro», λένε οι πηγές. 
Φωτογραφίες από το αε­ροδρόμιο José Leonardo Chirino στη Coro δεί­χνουν ναυτική αστυνομία να μπλοκάρει την είσοδο.Πολλές είναι οι αναφορές ότι Ρώσοι αποβιβάστηκαν με πτήση αεροσκάφους της Βενεζουέλας νωρίτε­ρα. Γίνεται αναφορά για ένα αεροσκάφος Hércules C-130 που μετέφερε τους Ρώσους στη Coro. Yπάρ­χει έντονη στρατιωτική κι­νητικότητα στην περιοχή. 
Στο μεταξύ απόψε μιντια­κά μέσα της αντιπολίτευ­σης στη Βενεζουέλα ανα­φέρουν πως επίκειται ε­πέμβαση των ΗΠΑ και ό­τι το Πεντάγωνο μελετά τους τρόπους που θα ει­σβάλουν οι δυνάμεις του. Θα διαρκέσει για βδομά­δες όλα θα εξαρτηθούν α­πό την κυβερνητική αντί­σταση.


Η ποιο αναπτυσόμμενη χώρα της Ευρώπης ξέρει και αμύνεται σε μια επερχόμενη κρίση, 8 στους 10 συναλλάσσεται με μετρητά
Γιατί οι Γερμανοί χρησιμοποι­ούν μόνο μετρητά;

Τη στιγμή που η Σουηδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες α­νοίγουν τον δρόμο για ένα μέλλον ηλεκτρονικών συναλ­λαγών και η Ελλάδα πιέζεται να αυξήσει τη χρήση πλαστι­κού χρήματος, η Γερμανία συ­νεχίζει να συναλλάσσεται με μετρητά. 
Σύμφωνα με έκθεση της Ομο­σπονδιακής Τράπεζας των Η­νωμένων Πολιτειών, το 80% των συναλλαγών στη Γερμα­νία γίνεται με μετρητά. Ακό­μα και όταν χειρίζονται με­γάλα ποσά, οι Γερμανοί απο­φεύγουν τις κάρτες, ενώ κατά μέσο όρο κρατούν στα πορτο­φόλια τους 110 ευρώ.
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα QUARTZ, είναι πολλοί οι λόγοι που ο γερμανικός λαός προ­τιμά τις παραδοσιακές συναλ­λαγές. Σύμφωνα με εκτιμή­σεις, οι Γερμανοί προτιμούν την ανωνυμία των μετρητών σε αντίθεση με την επωνυμία των ηλεκτρονικών συναλλα­γών. Ο κυριότερος όμως λό­γος σύμφωνα με αναλυτή της ΕΚΤ είναι η αίσθηση του ελέγ­χου που προσφέρει η απο­θήκευση των χρημάτων στο πορτοφόλι. Ακόμα, μια μικρή αναδρομή στην σύγχρονη ι­στορία της Γερμανίας κατα­δεικνύει το φαινόμενο.
Ο υπερπληθωρισμός την πε­ρίοδο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της αξίας των μάρ­κων. Στο τέλος της περιόδου, λίγο πριν την έναρξη του Δευ­τέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα καρβέλι ψωμί κόστιζε 428 δισεκατομμύρια μάρκα και έ­να κιλό βούτυρο έξι τρισεκα­τομμύρια.
Σύμφωνα με το QUARTZ, ε­ρευνητές εκτιμούν ότι ο υ­περπληθωρισμός αφήνει πά­ντοτε τα σημάδια του σε έ­να λαό. Χώρες στις οποίες έ­χουν λάβει χώρα τραπεζικές και οικονομικές κρίσεις, οι άν­θρωποι δεν εμπιστεύονται τις τράπεζες και γι’ αυτό το λόγο προτιμούν να έχουν τα χρή­ματα πάνω τους.
Τέλος, όπως αναφέρει η ιστο­σελίδα, «οι Γερμανοί αγαπούν τα μετρητά για τους ίδιους ι­στορικούς λόγους που μισούν το χρέος». Εξάλλου, ο γερμα­νικός λαός ανήκει τους πλη­θυσμούς με τα μικρότερα πο­σοστά αγοράς κατοικιών. Το 2011, μόλις τι 33% των Γερ­μανών είχαν πιστωτική κάρτα, ενώ εξ αυτών, ελάχιστοι τις χρησιμοποιούσαν. Κατά ένα τρόπο, η προτίμηση των με­τρητών στη Γερμανία συνδέε­ται με τον φόβο και την απαι­σιοδοξία για το μέλλον, δύο παράγοντες που προκύπτουν από το σκοτεινό της παρελ­θόν.


Βόρειος Ήπειρος: «Γιατί οι Αλβανοί ξηλώνουν τις ελληνικές πινακίδες»


Ως «σούπερ σκάνδαλο» χαρα­κτηρίζει αλβανικόδημοσίευμα την τοποθέτηση δεκάδων ο­δικών σημάτων στην ελληνι­κή γλώσσα στη νότια Αλβανί­α. «Καθώς πλησιάζουμε στην τουριστική περίοδο, δεκάδες πινακίδες ονομάτων ‘ξεφυτρώ­νουν’ στα χωριά των Αγίων Σα­ράντα και στην είσοδο της πα­ραλιακής πόλης. 
Το αξιοσημείωτο είναι ότι η αλ­βανική γλώσσα σε αυτές δεν υ­πάρχει σχεδόν καθόλου, αλλά ακόμη και όταν υπάρχει, ορί­ζεται ως δευτερεύουσα γλώσ­σα», σημειώνει η αλβανική ι­στοσελίδα «newsbomb.al».
Κάτω από αυτές τις συνθή­κες, οι κάτοικοι έχουν αναλά­βει την κατάσταση. Στην είσο­δο του χωριού «Pandalejmon», ενός χωριού που κατοικείται α­πό αλβανικό πληθυσμό, οι κά­τοικοι έχουν ξηλώσει την πινα­κίδα που γράφει «Αγ. Παντελε­ήμονας» γράφει το δημοσίευμα και συνεχίζει:
«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι στα αλβανικά εδάφη που κατοικούν Αλβανοί, η αλβανι­κή γλώσσα να τοποθετείται ως δεύτερη γλώσσα.
Και όταν η κυβέρνηση δεν πα­ρεμβαίνει, οι κάτοικοι είναι αυ­τοί που αναγκάζονται να κά­νουν τέτοιες πράξεις για να βά­λουν τα πράγματα στη σωστή τους θέση», σημειώνεται χαρα­κτηριστικά.

Καμμένος: Θα προσφύγουμε στα Ηνωμένα Έθνη για να ακυρώσουμε τη συμφωνία των Πρεσπών

«Η εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών δείχνει ξεκάθα­ρα ότι από την μεριά των Σκοπί­ων δεν ακολουθήθηκαν και δεν τηρήθηκαν όλα όσα προβλέπο­νταν στο κείμενο», τόνισε μετα­ξύ άλλων ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος από την Καβά­λα.
«Εμείς θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι τέλους και θα προσφύγουμε στα Ηνω­μένα Έθνη προκειμένου να α­κυρώσουμε αυτή τη συμφωνί­α» τόνισε μεταξύ άλλων ο πρό­εδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμ­μένος από την Καβάλα, όπου βρέθηκε σήμερα το απόγευ­μα στο πλαίσιο περιοδείας του.Ο κ. Καμμένος, υποστήριξε ακό­μα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ό­τι η συμφωνία των Πρεσπών εί­ναι αντίθετη στο ίδιο της το κεί­μενο καθώς προέβλεπε συγκε­κριμένες πολιτικές διαδικασί­ες που δεν τηρήθηκαν. «Το δη­μοψήφισμα που έγινε στα Σκό­πια», σημείωσε, «δεν είχε το α­παιτούμενο ποσοστό συμμε­τοχής, επίσης η συμφωνία αυ­τή ως μια διεθνή συμφωνία δεν είχε την υπογραφή του αρχη­γού κράτους των Σκοπίων, α­φού ο πρόεδρος της Δημοκρα­τίας της γειτονικής χώρας αρ­νήθηκε να την υπογράψει».«Δεν πρόκειται ποτέ να υποχω­ρήσουμε», σημείωσε με έμφαση, «και να παραδώσουμε τον όνο­μα Μακεδονία. Είμαστε αντίθε­τοι και με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στην παραχώρηση του όρου Βόρεια Μακεδονία. Ε­μείς είμαστε απόλυτα ταυτισμέ­νοι και ευθυγραμμισμένοι με τη γραμμή που λήφθηκε υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και το συμβούλιο των πολιτικών αρ­χηγών όταν είχε η Ελλάδα αρ­νηθεί το οποιοδήποτε σύνθετο όνομα με τον όρο Μακεδονία».Ο πρώην υπουργός στη διάρκει­α συνέντευξης τύπου που πα­ραχώρησε, παρουσία του αντι­προέδρου του κόμματος Πανα­γιώτη Σγουρίδη και υποψήφιων ευρωβουλευτών που τον συνο­δεύουν, τόνισε ότι οι Ανεξάρ­τητοι Έλληνες συνειδητά δεν συμμετέχουν σε καμία από τις δυο μεγάλες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς — όπως είπε — τόσο οι σοσιαλιστές όσο και το Ευρωπα­ϊκό Λαϊκό Κόμμα έχουν τις ίδιες προεκλογικές δεσμεύσεις με βασικό στόχο να καταργηθούν τα έθνη — κράτη. «Θέλουν μια Ευρώπη πολύ διαφορετική από αυτή που οραματίστηκαν οι με­γάλοι ηγέτες της Ευρώπης, που οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Πα­πανδρέου», τόνισε.

ΠΗΓΕΣ: ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, greeknation.blogspotgr, el.gr, voicenews.gr, militaire.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια