Header Ads

ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ : Τελευταία αγωνιστική - Α΄κατηγορίας / Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2006 -ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ : 4-0 - Αήττητος Πρωταθλητής!


Επιμέλεια - Αφιέρωμα: Βασίλης Δελής και Βαγγέ­λης Κόκκινος

Επιτέλους δικαίωση για την νέα ποδοσφαιρική δύνα­μη του Νομού μας, τον Α.Σ. Κόρινθος 2006, που κατέ­κτησε δίκαια το πρωτάθλη­μα Α’ κατηγορίας Κορινθίας και ανέβηκε στην Γ’ Εθνικη. Δικαίωση πάνω από όλα για τον πανάξιο Πρόεδρο της ο­μάδας Δημήτρη Μπινιάρη, δικαίωση για τα παιδιά τους ποδοσφαιριστές, για τους προπονητές, για τους συ­νεργάτες του προέδρου και για όσους ήταν κοντά στην ομάδα και πρόσφεραν ότι μπορούσαν για να υλοποιη­θεί ο στόχος της ανόδου. 
Θα μπορούσαμε να γράψουμε πάρα πολλά για τις αδικίες προηγουμένων ποδοσφαιρικών περιόδων, που υπέστη η ομάδα αυ­τή, που έχει να γνωρίσει την ήττα από την 25η αγωνιστι­κή της περιόδου 2016 -2017 και συγκεκριμένα από τις 22 Απριλίου 2017 από τον ΠΑΣ Κόρινθος με 3-2 για το πρω­τάθλημα ΕΠΣ Κορινθίας. Ή­τα Αθλητικά χρόνια που η ο­μάδα αυτή, ενώ έπρεπε να αγκαλιασθεί από παράγο­ντες και φιλάθλους, αντιμε­τωπίσθηκε, ως ανάδελφη Ο­μάδα… Όμως όλα αυτά α­νήκουν στο παρελθόν και δεν επηρεάζουν το γεγονός της Αθλητικής χρονιάς. Πά­με πάρα κάτω. 
Για την ομάδα αυτή τώ­ρα αρχίζουν τα δύσκολα. Μετά τα σημερινά δικαιολο­γημένα πανηγύρια επιβάλ­λεται η Διοίκηση της Πρω­ταθλήτριας με ψυχραιμί­α και καθαρό μυαλό να βά­λει στόχους σύμφωνα με τις δυνατότητές της, να μην καταφύγει σε ομάδα μιας χρήσης στη Γ΄ Εθνική κα­τηγορία, που τρώει τα νεα­ρά παιδιά της κάτι που είναι σύνηθες και με απτά παρα­δείγματα. Έχουμε τη βεβαι­ότητα πως «δεν κομίζουμε γλαύκα στην Αθήνα», για­τί ο Πρόεδρος και οι συνερ­γάτες του έχουν τη γνώση και τη θέληση να κάνουν τα σωστά βήματα, που επιβάλ­λουν οι νέες συνθήκες. Ό,τι λέμε το κάνουμε για να επι­βεβαιώσουμε πως τα σχέδι­α της διοίκησης όπως τα φα­νταζόμαστε βρίσκονται προ­σγειωμένα στην πραγματι­κότητα. 
Ασφαλώς και έχουν κα­τά νου το ξεκαθάρισμα και την αναδιοργάνωση του ρά­στερ, που θα κληθεί να δια­δραματίσει το ρόλο του στη νέα κατηγορία της Μικρής Λίγκας. Πιστεύουμε πως θα κρατήσει τους κατάλληλους από το υπάρχον δυναμικό, θα ενισχύσει την ομάδα με παίκτες φιλοδοξίας και προ­σφοράς, ταλαντούχους και καθαρούς που έχουν όνειρα προσωπικής τους ανόδου, μακράν από μακρυχέρηδες που μολύνουν το περιβάλ­λον με κακές συνήθειες, ό­χι σε λύσεις με ξεζουμισμέ­νους και γυρολόγους ποδο­σφαιριστές, που μόνο στόχο έχουν να παίξουν στο «δι­κό τους γήπεδο» για μία πο­δοσφαιρική σεζόν και να α­ναζητήσουν νέα ομάδα του χεριού τους για την επόμε­νη …. 
Προσοχή λοιπόν και α­πό αύριο τα κεφάλια μέσα και ...δουλειά. Απαραίτη­τη προϋπόθεση είναι ο κα­ταξιωμένος πρόεδρος της ομάδας Δημήτρης Μπινιά­ρης, να βρει παρτενέρ, που να μπορεί να ενισχύσει οι­κονομικά την ομάδα και άλ­λους χορηγούς με απλόχε­ρη διάθεση προσφοράς, αλ­λά και καταστατική ανανέ­ωση του Δ.Σ γιατί η Γ’ Εθνι­κή δεν ...αστειεύεται. Πολ­λά τα παραδείγματα. Εμείς θα είμαστε κοντά στον Α.Σ. Κόρινθος 06, γιατί αποτελεί το μέλλον του Κορινθιακού ποδοσφαίρου!... 
Συγχαρητήρια λοιπόν και μπράβο σε όλους τους συντελεστές της πανάξιας ανόδου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια