Header Ads

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ : Για την Οικονομική κατάσταση που παρέλαβε η Μεταπολίτευση και γιατί φτάσαμε μέχρις εδώ, δια στόματος πολιτικών ανδρών…


Αρχαία Σικυών τη 12η Μαρ. 2019

Κύριε Διευθυντά,
Εις άρθρον του υπό τον τίτλον «Η κρυφή γοητεία της Ναυτιλίας» εις την ΕΣΤΙΑΝ της 9ης Μαρτίου ε.ε., ο κ. Καπράνος εξετάζει τας σχέσεις της Ναυτιλίας, (τομεύς οικείος προς το ίδιον ), μετά των κυβερνήσεως αποφαινόμενος ότι αυταί υπήρξαν καλύτερες προς αριστεράς κυβερνήσεις παρά προς τις αποκαλούμενες «δεξιές». Αναφέρεται δε εν συνεχεία εις την αρίστη σχέσι των εφοπλιστών με την πρώτην μεταπολιτευτική κυβέρνησι του Κων. Καραμανλή, «αλλά τότε οι συνθήκες ήσαν άλλες. Υπήρχε η ισχυρή προσωπικότητα του εθνάρχη, αλλά και η επίσης ισχυρή και πολυσχιδής προσωπικότητα του προέδρου των εφοπλιστών Αντωνίου Χανδρή»
Εν συνεχεία γράφει ότι ο Καραμανλής είπε εις τον Χανδρή, «Βάλτε πλάτη», οπότε αυτός ενεργήσας καταλλήλως επέτυχε την αύξηση του ναυτιλιακού συναλλάγματος, το οποίον είχεν ανάγκη η Χώρα. Το τελευταίον αυτό, ήτοι η ανάγκη της Χώρας από το ναυτιλιακό συνάλλαγμα μου δημιουργεί απορίας τινάς. Την 5ην Φεβ. 2012, πρώτην Κυριακή εις εκπομπήν περί της Οικονομίας, την οποίαν παρουσίαζε ο κ. Αυτιάς, από τον τηλεοπτικό δίαυλο «Α», ο οικονομικός σύβλουλος του ωλετήρος της Χώρας Α. Παπανδρέου, καθηγητής του Πανεπιστημίου, κ. Κων. Μπέης, κλείων την εκπομπήν είπεν αποτεινόμενος προς τον κ. Αυτιάν, «Υπάρχει όμως μια αλήθεια την οποίαν δεν μπορώ ν΄αποκρύψω». Να την πείτε κ. καθηγητά τον προέτρεψε ο Αυτίας. Συνέχισε δε λέγων, «Γνωρίζεις ότι ήμουν αντίθετος προς την προγούμενην κατάστασιν, αλλ ΄ή αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα το 1974 δεν είχε ούτε ένα ευρώ εξωτερικό χρέος».
Ο κ. Μπέης ανέφερε βεβαίως εις εν και μόνον δυσμενές οικονομικό στοιχείον εκ του οποίου ήταν απηλλαγμένη ηΕλλάς και δεν επεξετάθη εις τα τόσα ευμενή άτινα διέθετε όπως, τα ταμεία της πλήρη ισχυρότατου συναλλάγματος, η δραχμή ήταν χρυσή και το ισχυρότερο νόμισμα εις την Ευρώπη. Η «προηγούμενη κατάστασις» προς την οποίαν ο κ. Μπέης ήταν αντίθετος, αφού κατήργησε τα αίτια τα οποία εχώριζαν τους Έλληνες εις αντιμαχομένας φατρίας, δηλαδή τα κόμματα, ήνωσε τον λαόν ο ποίος ασχοληθείς απερίσπαστος πλέον με τα ειρηνικά του έργα, εδημιούργησε πλούτον πολύν δι εαυτόν και το Κράτος. Το Κράτος εξ ετέρου εσεβάσθη εις το έπακρον τον μόχθον και τον ιδρώτα του λαού, χρησιμοποιήσαν το προϊόν του μόχθου και ιδρώτα κατά τον πλέον επωφελή τρόπον, με αποτέλεσμα την ανάπτυξιν της οικονομίας και την βελτίωσιν εις μεγάλον βαθμόν του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της Χώρας, του κατακεφαλήν εισόδηματος και βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων.και την πτώσιν της ανεργείας στο χαμηλώτερον επίπεδον. Εις σύντομον διάστημα εχάρισε δάνεια, όπως των αγροτών και εχορήγησε χαμηλότοκα τοιαύτα δια αγοράν κατοικίας.
Αυτή ήταν η οικονομική κατάστασις της Ελλάδος, όταν αυτή καταλήφθη υπό της «δημοκρατίας της συμφοράς, την 24ην Ιουλίου 1974 και η οποία το 2010 ωδηγήθη δεσμία εις τους όνυχας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και των άλλων διεθνών τοκογλύφων.
Κατόπιν αυτών νομίζω ότι η ακμαιοτάτη οικονομικώς Ελλάς ουδεμίαν ανάγκην είχεν όπως «βάλλουν πλάτη» οι εφοπλιστές το 1974 και την βοηθήσουν, δια να λέγωμεν «τα του Καίσαρας τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ» . Καλόν λοιπόν θα είναι οι ασχολούμενοι με τα οικονομικά να εξηγήσουν εις τους Έλληνας τίνι τρόπω η πατρίς των επτώχευσε. Νύξιν ενός λόγου της πτωχεύσεως έκανε ο κ. Μπέης εις την εκπομπήν της 5-2-2012 είπων, «Τότε (εννοών την εποχή του Τσοβόλα δώστα όλα) η Χώρα εδανειζόταν 50 εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές ημερησίως και είπα στον Παπανδρέου έτσι,η Χώρα θα βουλιάξη, δια να μου απαντήση, αυτό θα γίνη όταν εγώ θα έχω πεθάνει». Αυτή δεν ήταν η κατάληξις όπως ακριβώς την είχε προβλέψει και δρομολογήσει ο «Ανδρέας»;


Μετά τιμής

Ανδρέας Ντάνος

Αντισμήναρχος ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια