Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΝΕΜΕΑ 18-7-2018
Αριθμ.πρωτ. 4050
ΑΔΑ:Ω5ΔΡΩΚΔ-ΒΔΤ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)

Ο Δήμος Νεμέας, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ», Εκτιμώμενης αξίας 322.879,62 Ευρώ (με 24% Φ.Π.Α.), (CPV: 45233261-6), με Κωδικό NUTS:EL652 ΚΟΡΙΝΘΙΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 37 του Ν.4482/2017.
CPV: 45233261-6
Κωδικός NUTS:EL652 ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 75109/2018
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 322.879,62 Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 191.884,15 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 34.539,15 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.):33.963,49 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Φ.Π.Α. 24% : 62.492,83 €
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού ΜΗΔΕΝ(0) ΕΥΡΩ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Οδός : Λ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39Β
Ταχ.Κώδ. : 20500
Τηλ. : 2746360119-125
Telefax : 2746360134
E-mail : nemeaota@otenet.gr
Πληροφορίες : ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 14-8-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21-8-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεμέας, www.nemea.gr
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 5.208,00 ευρώ.
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι: Δ.Κ. ΝΕΜΕΑΣ.
Το έργο χρηματοδοτείται 322.879,62 € από: Δ.Π.-ΣΑΤΑ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ ΕΤΟΥΣ 2018
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ.ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια