Header Ads

Η αρθρογραφία του «Κορίνθιου» (Φ.1877)

  

 

Προκαλούν ΞΑΝΑ οι Αλβανοί!

Οι Αλβανικές αρχές για πολλοστή  φορά προκαλούν με την ανθελληνική συμπεριφορά τους. Επί μήνες προσπαθούν να εξαλείψουν κάθε τι του Ελληνικού στη Βόρειο Ήπειρο.  Με σχέδιο προχωρούν σε κατεδαφίσεις ακινήτων που ανήκουν σε μέλη της ελληνικής μειονότητας κυρίως στην πολύπαθη Χειμάρρα. Η κίνηση αυτή δεν έχει μείνει χωρίς αντίδραση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, αφού όλα γίνονται κατά παρέκκλιση των προβλέψεων του αλβανικού νόμου.

Το πρόβλημα του εκλεγμένου Δημάρχου Φρέντυ Μπελέρη, έχει γίνει σείριαλ με τις αλλεπάλληλες αναβολές της δίκης ελλείψει μαρτύρων που στοιχειοθετούν το πλαστό αδίκημα προσπάθειας αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος και απαγόρευσης να ορκιστεί Δήμαρχος μετά τις εκλογές. Ο μοναδικός μάρτυρας που επικαλέστηκε η Δικαιοσύνη για τη σύλληψη του Δημάρχου και τον εγκλεισμό του στη φυλακή δήλωσε δημόσια πως πιέστηκε από την Αλβανική Αστυνομία να καταθέσει ψευδώς και δεν παρουσιάζεται στις αναβαλλόμενες δίκες που κρατούν παράνομα οι Αρχές στη φυλακή τον Βορειοηπειρώτη Δήμαρχο της Χειμάρρας.

Οι φραστικές παρεμβάσεις της Ελλάδας κατά της Αλβανικής Κυβέρνησης του Έντυ Ράμα, δεν φαίνεται να υδρώνει τ΄αυτί  του. Αυτός είναι ψυχή τε και σώματι στο πλευρό της Τουρκίας του Ερντογάν, ενώ παράλληλα καταλαμβάνει με το έτσι θέλω τις περιουσίες μειονότητας των Ελλήνων και τις μοσχοπουλάει ή τις παρέχει σε μεταφερόμενους από τον βορά Αλβανούς με απώτερο σκοπό την αλλοίωση του πληθυσμού που εκλέγει Βορειοηπειρώτη Δήμαρχο.

Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση έχουν καταστήσει σαφή την ευρωπαϊκή απαίτηση για κατοχύρωση των δικαιωμάτων της γηγενούς Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας. Η πρόοδος στην εμπέδωση του κράτους δικαίου, καθώς και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μειονοτήτων, περιλαμβανομένου του περιουσιακού, αποτελούν σαφείς προϋποθέσεις σύμφωνα με την ΕΕ για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία.

Αυτό το τελευταίο όμως δεν είναι αρκετό για την Αλβανική Κυβέρνηση που έχει ευεργετηθεί πολλαπλώς από την Ελλάδα, αλλά είναι αγνώμων και εχθρική θα έλεγα.

Η Ελληνική Κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει την Αλβανική με τη νόμιμη διπλωματική οδό, αλλά αυτό δεν αρκεί. Οφείλει να κάνει γνωστό με εντονότερο τρόπο την παρανομία της Αλβανίας και την ακαταλληλότητα να ενταχτεί με τις πλάτες των ΗΠΑ στην ΕυρωπαΪκή  Ένωση. Το κυριότερο είναι να πάρει ο κ. Μητσοτάκης μια σκούπα και να ξαποστείλει στην πατρίδα τους όλους τους παράνομους Αλβανούς που βρίσκονται στην Ελλάδα…   

Ο «ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ»

 

 

Ιστορικές αλήθειες για την νεολαία μας

Απόσπασμα από ανάρτηση του Κυριάκου Ε. Κόκκινου: «… Τό ἔτος 400 μ.Χ. νέος Ὕπαρχος Ἀνατολῆς ἀνέλαβε ὁ Α. Απόσπασμαὐρηλιανός, ὁ ὁποῖος «κέρδισε τήν ὑποστήριξη ὄχι μόνο τῶν ἐθνικῶν φιλοσο­φι­κῶν κύκλων, ἀλλά καί τῆς Ορθόδοξης ἀρι­στοκρατίας καί γενικά ὅλων ὅσων ὁραματίζονταν τήν ἀντικατά­στα­ση τῶν ἄξεστων βαρ­βά­ρων καί τῶν “καινῶν ἀνθρώπων” τοῦ Εὐ­τροπίου μέ ὅτι καλύ­τε­ρο εἶχε δημιουργήσει ἡ μακραίωνη ἑλληνο­ρω­μαϊκή παράδοση» [«Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Ὁ ἐγχώριος ἑλληνο-ρωμαϊκός πληθυσμός  παρακολουθοῦσε τήν ἀνάπτυξη τῶν Γερμανῶν μέ ἀνη­συ­χία καί ἐνίσχυσε μία ἀντίγερμανική κίνηση…» [«Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας», Τόμος πρῶτος, σελ. 120].

….Ὁ Αὐρηλιανός κέρδισε καί τήν ὑποστήριξη τῆς συζύγου τοῦ Αὐτοκράτορος Ἀρκα­δίου, Εὐδοξίας, καθώς καί τοῦ Σατουρνίνου, τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννου Χρυσοστόμου, τοῦ Ἀστερίου, τοῦ ποιητοῦ Θεοτίμου, τῶν φιλοσόφων Πυλαιμένους καί Τρω­­ίλου κ.ἄ.

Ἡ ἀντιβαρβαρική αὐτή παράταξη ἔλαβε τό ὄνο­­μα “Πανελλήνιον”.  Από τήν ὀνομασία καί μόνον, ἐπρόκειτο γιά ἀφύπνιση τοῦ ἑλληνικοῦ στοι­χεί­ου τῆς Κωνστα­ντι­­νουπόλεως.  «Τό ἔτος 400 ἔμελλε νά ἀνακύψη μία ἀντιζηλία ὀξύτερη ἀπό τήν ἁπλή ἀναμέτρηση δύο φιλοδοξιῶν πού εἶχε φέρει ἀντιμέ­τω­πο τόν Στιλίχωνα μέ τόν Ρουφίνο καί κατόπιν μέ τόν Εὐτρόπιο. Στό ἑξῆς, τά δύο συστήματα θά συγκρουσθοῦν μέ σφοδρό­τη­τα πού θά παροξύνει ἡ ἀφύπνιση τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου, ἀπό αἰ­ώ­νες ἀπο­ναρκωμένου στά πλαίσια τῆς ρωμαϊκῆς οικου­μέ­νης. Οἱ Ρωμαῖοι της Ἀνατολῆς, ὑπό τήν ἀπειλή ὅλο καί πιό πο­λυ­­­ά­ριθμων βαρβάρων, εἶχαν ἤδη ἀποκτήσει ἔντονη συνείδηση τῶν ἰδιαί­τερων τούς συμφερόντων. Φοβούμενοι ἐπί πλέον τίς ἡγε­­μο­­νι­κές τάσεις τῆς σημαντικά διαφοροποιημένης Δύσεως, ἄρχι­σαν νά θυμοῦνται ὅτι δέν εἶναι Λατίνοι, ἀλλά Ἕλληνες, ἀρ­κε­τά πλούσιοι καί ἀρκετά ἰσχυροί ὥστε νά εἶναι αὐ­τά­ρκεις» [«De l'unite a la division de l'Empire romain»].

 Ἡ ἑλληνική ἀντίδραση δέν θά ἀργοῦσε νά ἐκδηλωθῆ. Θεωρητικός ἐκφραστής τοῦ “Πανελληνίου” ὑπῆρξε ὁ Κυρηναῖος φιλόσοφος καί μετέπειτα Ἐπίσκο­πος Πτολεμαϊδος Συνέσιος μέ τό ἔργο τοῦ «Περί βασιλείας», στό ὁποῖο -μεταξύ ἄλλων- εἰσηγήθηκε δημιουργία ἐθνικοῦ στρα­­τοῦ μέ στρατολόγηση τῶν πολιτῶν καί τήν ἀπαλλαγή ἀπό τά βα­ρ­βα­­­ρικά μισθοφορικά. Τό κίνημα πλαι­σίω­σαν Ἕλληνες δια­νοούμενοι, φιλόσοφοι, ρήτορες καί ποιητές που ήταν  «ρωμαλέα ἐνέργεια τοῦ ἀναγεν­νω­­μέ­νου Ἑλλη­νισμοῦ».

Κυριάρχη πλέον ἡ παράταξη τοῦ “Πανελληνίου” στήν Κων­στα­ντινούπολη, ἐστράφη ἐναντίον τῶν βαρβάρων Γότθων. Τά γεγονότα ὑπῆρξαν καταλυτικά γιά τήν ἀφύπνιση τῆς ἐθνι­κῆς συνειδή­σεως, τήν αὐτοσυνειδησία τοῦ ἀνατολικοῦ τμήμα­τος τῆς Βυζαντινής  Αὐτοκρατορίας καί τήν ὁριστική ὁδό τοῦ ἐξελληνισμοῦ της…». Βυζαντινή Ἱστορία 324 - 1071». σελ. 54]. Αυτή την Ιστορική αλήθεια γιατί δεν την μαθαίνουν στα Σχολεία τα Ελληνόπουλα;

Ο «ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ»

 

 

Έντι Ζεμενίδης: Αν η Τουρκία ξαναρχίσει τις προβοκάτσιες γιοκ τα F16

Για την έγκριση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών του αιτήματος της Ελλάδας για τα αεροσκάφη F35, μίλησε στην ΕΡΤ ο Έντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής Hellenic American Leadership Council.
Ο κ. Ζεμενίδης τόνισε πως είναι ικανοποιητική η εξασφάλιση των F35, λέγοντας πως «πρώτη φορά – δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο – να δεσμεύσει το Κογκρέσο το υπουργείο Εξωτερικών, για μια πώληση όπλων σε σύμμαχο του ΝΑΤΟ», αναφέρει το 5
Apostagma.gr την 31.1.2024.

Σχετικά με την πώληση μαχητικών F-16 στην Τουρκία, είπε πως «αυτό είναι μια δέσμευση πως θα εξετάζουν ότι αμερικανικά όπλα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να αμφισβητήσουν την κυριαρχία της Ελλάδας ή για υπερπτήσεις» και πρόσθεσε πως «αν ξαναρχίσει αυτή η πολιτική από την Άγκυρα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρέπει να πάρει μέτρα για να τη σταματήσει και αν συνεχίζει η Τουρκία, πρέπει να πάρει μέτρα, να παγώσει ή να ακυρώσει την πώληση στην Τουρκία. Γιατί αυτά τα F-16 δεν είναι στα ράφια. Αυτά θα έρχονται σιγά – σιγά μέχρι το 2028».

Αναφορικά με την υπογραφή του πρωτοκόλλου ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ από τον πρόεδρο Ερντογάν αλλά και της επίσημης ειδοποίησης του Κογκρέσου για την πώληση μαχητικών F-16 στην Τουρκία, ο κ. Ζεμενίδης εξήγησε πώς «είχε πολλά που ζήτησε ο Ερντογάν. Πήρε προς το παρόν τα F-16. Τώρα νομίζω και η επιρροή του και η φήμη του στην Ουάσιγκτον έχει πέσει πάρα πολύ. Οι Αμερικανοεβραίοι που τώρα είναι απασχολημένοι με τον πόλεμο και το θέμα των ομήρων, όταν τελειώσουν και αυτά, θα αρχίσουν και αυτοί να χτυπούν εναντίον της Τουρκίας».

Όσο για το αν υπάρχει περίπτωση αυτό το λόμπι να μπλοκάρει τα F-16 και να μην τα πάρει η Τουρκία, ο κ. Ζεμενίδης εξήγησε ότι «εάν συνεχίσει η Τουρκία την πολιτική της με την Χαμάς, αν συνεχίσει να χτυπάει τους Κούρδους τώρα που ακόμα υπάρχει πόλεμος ενάντια στο Ισλαμικό κράτος, αν ξαναρχίσει τις υπερπτήσεις ή τις προβοκάτσιες, αν αρχίσει η κλιμάκωση ξανά στο Αιγαίο, δεν θα τα πάρει. Αν δεν αλλάξει πολιτική, δεν θα τα πάρει».

Η Ελλάδα θα έχει παραλάβει τα πρώτα F-35 έως το 2028 ανέφερε επίσης ο κ. Ζεμενίδης και ισχυρίστηκε πως είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης για τη χώρα μας, όπως ήταν και η αμυντική συμφωνία…  

 Ο «ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ»

 


ΟΙ Λέξις ΑΠΟΡΡΗΤΟ έχει χάσει την έννοιά της

Οι λέξεις ΑΠΟΡΡΗΤΟ και ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ που είχαμε κάποτε, ως ταμπού στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας έχουν πλέον χάσει κάθε έννοια υπάρξεως, αφού όλα έχουν αλλάξει. Κάποτε ακόμη και πληροφορίες που αφορούσαν Στρατιωτικές Μονάδες ή προσωπικό στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελούσαν απαγορευμένο είδος. Μαθαίναμε στους στρατιώτες μας να μην δίνουν πληροφορίες αυτού του είδους προς τα έξω γιατί ήταν αιτία πειθαρχικής ποινής. Ούτε πληροφορίες για την Μονάδα που υπηρετούσαν, ούτε για τον εξοπλισμό που είχαν οι Μονάδες, ούτε ονοματεπώνυμα και στοιχεία Αξιωματικών και διοικητών.

Σήμερα, με την ανάπτυξη του διαδικτύου και τα χιλιάδες για να μην πω εκατομμύρια τις Αναρτήσεις όλα έχουν αλλάξει το τοπίο και κανένας δεν ασχολείται με το θέμα του Απορρήτου των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Αντίθετα, έχουν βαλθεί οι πάντες με την υιοθέτηση των ενεργειών από το «Σύστημα» που κυριαρχεί στο δημόσιο βίο, να αποκαλύπτουν τα πάντα χωρίς κανένα εμπόδιο ή απαγορευτική απόφαση από τις αρμόδιες Αρχές τύπου Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου.

Μπαίνεις σε ένα Site και εκεί αρκεί να ζητήσεις λεπτομέρειες για τη διεύθυνση μιας Στρατιωτικής μονάδας θα στη δώσουν αμέσως και μάλιστα διανθισμένη με λεπτομέρειες που κάποτε ήταν απαγορευτικές. Αρκεί να ζητήσεις πληροφορία για τη διεύθυνση ενός Διοικητή ή Αξιωματικού μιας Στρατιωτικής μονάδας και θα στη δώσει το Site με όλες τις λεπτομέρειες. Εκεί που γίνεται το έλα να δεις είναι οι εξοπλισμοί που κάνουν γνωστά τα νέα όπλα με όλες τις λεπτομέρειες χειρισμού, δυνατοτήτων, γενικά χαρακτηριστικά και ό,τι κρυφό και απόρρητο υπήρχε παλαιότερα.

Ως Αξιωματικός έ.α. των Ειδικών Δυνάμεων Καταδρομών και Αλεξιπτωτιστής, εκπαιδευθείς και εκπαιδευτής του Ανορθοδόξουν Πολέμου, ενθυμούμαι μας ενδιέφεραν πληροφορίες για το προσωπικό του υποτιθέμενου εχθρού. Αν σε μια επιχείρηση εξουδετέρωνες και άφηνες ακέφαλη μια Μονάδα από τον διοικητή της είχες πετύχει κατά 50% την τελική νίκη μόνο μ΄αυτή την ενέργεια. Αναρωτιέμαι. Σήμερα γιατί έχουν αφεθεί οι διάφορες ιστοσελίδες και πριν προβεί στη μελέτη, παραγωγή ενός νέου όπλου, δημοσιεύουν λεπτομέρειες που πρώτα ήθελε δεκάδες κατασκόπους η απέναντι πλευρά για να τις βρει, αναλύσει και αξιοποιήσει επί του πεδίου;

Μήπως οφείλει η Ηγεσία του ΓΕΕΘΑ να εισηγηθεί στο αρμόδιο ΥΠΕΘΑ να αντιμετωπίσει αυτή την πληγή δια νόμου, ώστε να πάψουν οι κάθε είδους δημοσιογράφοι να γράφουν τέτοια δημοσιεύματα;  

 Ο «ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ»

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια