Header Ads

Βαρυσήμαντη συνέντευξη Χρίστου Δήμα (Φ. 1847)


«Πιστεύουμε στην φύλαξη των συνόρων και στη νόμιμη μετανάστευση, αλλά με κανόνες», δηλώνει ο Χρίστος Δήμας που εκλέγεται βουλευτής Κορινθίας συνεχώς από το 2012 με την ΝΑ. Όπως τονίζει ο ίδιος με αφορμή το νέο τραγι­κό ναυάγιο νότια της Πύλου «βασικός πυλώνας της πολιτικής της Ε.Ε. θα πρέπει να είναι η βοήθεια σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη και όχι σε όσους βρήκαν τα απαραίτητα χρήματα για να πληρώσουν τους λαθροδιακινητές».Συνέντευξη στον Χρόνη Διαμαντόπουλο

Στη συνέντευξη που ακολουθεί μιλά για τις νέες προτεραιότητες της κυβέρνησης της ΝΔ εφόσον γίνει και πάλι κυβέρνηση, ενώ τέλος αναφέρεται στο έργο του για τις νεοφυείς επιχειρήσεις στο υπουργείο Ανάπτυξης και την ανάπτυξή τους μέσω του προγράμματος Elevate Greece.


-Κύριε Δήμα το προσφυγικό το ζού­με και πάλι στη χειρότερη διάστασή του. Όταν οι άνθρωποι συναντούν φράχτες περνούν από τη θάλασσα. Το αποτέλεσμα το είδαμε για άλλη μια φορά στην Πύλο. Πώς θα δοθεί λύση σ' ένα ζήτημα σαν αυτό;

Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τραγικό ναυάγιο στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου και νοτιοδυτικά της Πελο­ποννήσου. Εκφράζω με τη σειρά μου τη θλίψη μου για την άδικη απώλεια τόσων αθώων ψυχών. Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες και οι επιχει­ρήσεις από τις ελληνικές αρχές και το λιμενικό για την διάσωση όσο το δυ­νατόν περισσότερων ανθρώπων.

• Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, αναδεικνύεται με τραγικό τρόπο ότι το Μεταναστευτικό παραμένει πρόβλημα που απαιτεί συνεκτική ευρωπαϊκή πο­λιτική λύση. Τα δίκτυα των εγκληματι­ών που διακινούν απελπισμένους αν­θρώπους πρέπει επιτέλους να βρουν την αποφασιστική απάντηση που τους αξίζει.

Εμείς πιστεύουμε στην φύλαξη των συνόρων και στη νόμιμη μετανάστευ­ση, αλλά με κανόνες. Βασικός πυλώ­νας της πολιτικής της Ε.Ε. θα πρέπει να είναι η βοήθεια σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη και όχι σε όσους βρήκαν τα απαραίτητα χρήματα για να πληρώσουν τους λαθροδιακινητές. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται επί­σης συνεργασία με τρίτες χώρες προ­έλευσης και διέλευσης για την αντιμε­τώπιση των αιτίων της μετανάστευσης και των παράνομων αναχωρήσεων. θα πρέπει να αντιμετωπίζει θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας, όπου απαι­τείται, με την παροχή ανθρωπιστικών visas όπως έκανε η Ελλάδα στην πε­ρίπτωση των 834 ευάλωτων γυναικών από το Αφγανιστάν το 2021 και να μην επιτρέπει στα κυκλώματα λαθροδιακι-νητών να επιλέγουν ποιος θα έρχεται στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια η Κυβέρνηση έχει λάβει δραστικά μέτρα για αντιμε­τώπιση των κυκλωμάτων λαθροδιακι-νητών. Οι αρχές ασφαλείας, σε συνερ­γασία με Ευρωπαϊκούς οργανισμούς καταπολεμούν τα κυκλώματα λαθρο-διακινητών που δρουν εντός Ελλάδος και τα οποία υποστηρίζουν είτε πα­ράνομες αφίξεις είτε παράνομες ανα­χωρήσεις. Ενώ, υπάρχει και αυστηρός πλέον έλεγχος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που συνεργάζονται με τα κυκλώματα λαθροδιακινητών. Η Ελλάδα επένδυσε τα τελευταία 4 χρόνια στο ανθρώπινο δυναμικό με προσλήψεις εκατοντάδων συνοριο-φυλάκων αλλά και στις τεχνολογίες για την φύλαξη των συνόρων, όπως το project REACTION που χρησιμοποι­εί καινοτόμους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης στα drones και με την ενίσχυση των συνεργασιών μας με τον FR0NTEX και τα κράτη-μέλη.


-Κύριε Δήμα, τι προσδοκά η ΝΔ ενόψει των εκλογών της 25ης Ιου­νίου; Να διαγράψουμε από τη μνήμη μας το δυστύχημα των Τεμπών, τις υποκλοπές; Όλα όσα έγιναν και δεν τιμούν την κυβέρνηση που ήσασταν μέλος της;

Το κεντρικό μήνυμα που στέλνουμε στους πολίτες, εν όψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου είναι πολύ συγκε­κριμένο: Να συνεχίσουμε την πορεία προς τα εμπρός που ξεκινήσαμε μαζί πριν από 4 χρόνια και να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Η επόμενη θητεία μας, θα είναι η τετραετία των καλύτερων μισθών για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Με περισσότερες επενδύ­σεις, ποιοτικότερες θέσεις εργασίας, λιγότερους φόρους και όπως τόνισε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, προγραμματί­ζουμε να ανέλθει ο μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος στα 950.

Δεν ισχυριζόμαστε πως τα κάναμε όλα τέλεια τα προηγούμενα 4 χρό­νια, όμως οι πολίτες στις εκλογές του Μαΐου έστειλαν ένα πολύ καθαρό μήνυμα για το ποιόν εμπιστεύονται να πάει μπροστά τη χώρα. θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα στα προ­βλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Έχουμε παρουσιάσει ένα ξεκάθαρο και κοστολογημένο σχέδιο για καλύτερους μισθούς, καλύτερες συντάξεις, καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στήριξη της οικογένειας και χαμηλότερους φόρους.

-Από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης ασχοληθήκατε με τη χαρ­τογράφηση των νεοφυών επιχειρή­σεων και τις πολιτικές στήριξής τους. Υπάρχει εξέλιξη σε αυτό το σχέδιο;

Από την αρχή της θητείας μας, θέ­σαμε τα θεμέλια για την ανάδειξη των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσε­ων, ενώ λάβαμε καθοριστικά μέτρα για την υποστήριξη και την ενίσχυσή τους. Ιδρύσαμε το Elevate Greece, μέσω του οποίου οι ελληνικές νεοφυ-είς επιχειρήσεις έχουν πλέον την Πο­λιτεία σύμμαχό τους.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνι­κού Μητρώου νεοφυών επιχειρή­σεων Elevate Greece, θεσπίστηκαν στοχευμένα φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις από Επενδυτικούς Αγγέλους (Angel Investors), ενώ δημιουργήθηκε και ένα ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο για δι­καιώματα προαίρεσης (stock options) από μετόχους- ταλαντούχους εργα­ζομένους. Έτσι, παρατηρείται ολοέ­να και περισσότερο ενδιαφέρον για τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες έχουν ενισχυ­θεί από Επενδυτικούς Αγγέλους, οι επενδύσεις από τους οποίους διπλα­σιάστηκαν το 2022, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.
 

Καθοριστικός ήταν ο ρόλος του Elevate Greece και στην ενίσχυση της ρευστότητας των μελών του, ως απά­ντηση στις οικονομικές επιπτώσεις που προκλήθηκαν από την πανδημία του Covid-19, με δύο κύκλους χρημα­τοδότησης μέσω ΕΣΠΑ. Η χρηματοδό­τηση άγγιξε τα 60 εκατ. ευρώ, με την μορφή παροχής μη επιστρεπτέας ενί­σχυσης, σε 555 μέλη του μητρώου για κεφάλαιο κίνησης αθροιστικού ύψους έως 100.000D ανά επιχείρηση.

Πρόσφατα, το Elevate Greece μετε­ξελίχθηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου, «Elevate Greece ΑΕ», προ­κειμένου να κατοχυρώσουμε ακόμα περισσότερα κίνητρα και ευκαιρίες σε επιστήμονες και ταλαντούχους επιχει­ρηματίες, ώστε να συνάψουν συνέρ-γειες, να διεισδύουν σε ξένες αγορές, να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητά τους. Ο αριθ­μός των εγγεγραμμένων νεοφυών επιχειρήσεων - μελών του Elevate Greece ολοένα και μεγαλώνει, και πλέον ξεπερνά τις 710, απασχολώ­ντας συνολικά περισσότερους από 7.000 εργαζόμενους.


-Μήπως τελικά τα πράγματα κινού­νται πολύ αργά στην Ελλάδα; Είναι η γραφειοκρατία το εμπόδιο ή μήπως η σύγκρουση συμφερόντων ισχυρών επιχειρηματιών;

Αποτελεί κεντρικό μας μήνυμα και προτεραιότητα να προχωρήσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά το μεταρρυθ­μιστικό μας πρόγραμμα. Τα τελευταία 4 χρόνια έγιναν κομβικές τομές, θα έλεγα, στο θέμα της γραφειοκρατίας. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, κάναμε περισσότερο ψηφιακό το κρά­τος, πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματι­κό, με περισσότερη διαφάνεια, φιλι­κότερο στους πολίτες, περιορίζοντας ταυτόχρονα σε πολύ μεγάλο βαθμό τις «ουρές» στο Δημόσιο.

Όσον αφορά τα ισχυρά επιχειρημα­τικά συμφέροντα θα διαφωνήσω και θα θέσω δύο πολύ συγκεκριμένα πα­ραδείγματα, όπου η κυβέρνηση «συ­γκρούστηκε» στην ουσία για να στη­ρίξει την κοινωνία και τους πολίτες. Πρώτον, εν μέσω της ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης, προχώρησε στην φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών παραγωγής ενέργειας, για να στηριχθεί η κοινωνία, κάτι που καμία κυβέρνηση δεν είχε τολμήσει ποτέ και μάλιστα είδαμε ότι την ίδια τακτική ακολούθησαν αργότερα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντιγρά­φοντας την τακτική της Ελλάδας και εκθειάζοντας την. Δεύτερον, σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο, η Κυβέρ­νηση στην περίπτωση της Μυκόνου, έδειξε πως δεν νοείται να θεωρούν ορισμένοι τους εαυτούς τους υπερά­νω του νόμου, όποιοι και να είναι αυ­τοί. Αυτή η κατάσταση αντιμετωπίζε­ται με αποφασιστικότητα.

-Αν η ΝΔ είναι και πάλι κυβέρνη­ση, θα θέλατε να αναλάβετε τον ίδιο υπουργικό θώκο;

Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι να λάβουμε την ισχυρή εντολή των πολιτών στις 25 Ιουνίου, να σχηματι­στεί μια αυτοδύναμη Κυβέρνηση και να προχωρήσουμε ακόμα πιο σταθερά και τολμηρά μπροστά για την Ελλάδα. Η επιλογή των μελών της Κυβέρνη­σης, θα είναι στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 26 Ιουνίου.
Δεν υπάρχουν σχόλια