Header Ads

Πρόεδρος Πομάκων σε Ερντογάν (Φ.1834)

 


Να σταματήσει να αναμοχλεύει το παρελθόν και τα ιστορικά πάθη περί «Γαλάζιας Πατρίδας», καλεί τον Ταγίπ Ερντογάν ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Πομάκων Ιμάμ Αχμέτ. Στην ανοιχτή επιστολή του προς τον πρόεδρο της Τουρκίας αναφέρει:

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

ανήκω στην αυτόχθονα φυ­λή των Πομάκων, την ύπαρ­ξη της οποίας και εσύ αναγνώ­ρισες στη διάρκεια της επίσκε­ψης σου στην Κομοτηνή στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2017.

Παρακολουθούμε με ανησυ­χία τον ολισθηρό δρόμο του ε­πεκτατισμού στον οποίο βαδί­ζεις. Με πρόσχημα ότι οι ιμπε­ριαλιστικές δυνάμεις της Δύ­σης περικυκλώνουν την χώρα σου στα Βαλκάνια, στον Καύκασο και στη Μέση Ανατολή, ζητάς αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και του Κα­στελόριζου, όταν η χώρα σου έ­χει παρατάξει χιλιάδες άνδρες αποβατικού στρατού και επι­θετικά όπλα σε απόσταση ανα­πνοής από τα ελληνικά νησιά α­πειλώντας να εισβάλεις σε αυ­τά. Κύριε Ερντογάν εάν εσύ ή­σουν στη θέση της Ελλάδας τι θα έκανες;

Ξεχνάς βέβαια ότι τα νη­σιά αυτά είναι ελληνικά για χι­λιάδες χρόνια, πολλούς αιώνες πριν οι προγονοί σου συναντή­σουν για πρώτη φορά στην ι­στορία τους, το .. .γαλάζιο χρώ­μα του Αιγαίου. Ελληνικά ήταν και τα νησιά Ίμβρος και Τένε­δος. Γιατί εσύ δεν εφαρμόζεις αντιστοίχως ό,τι προβλέπει το άρθρο 14 της Συνθήκης της Λω­ζάνης;

Για τα δύο νησιά, προβλέπε­ται η θέσπιση καθεστώτος το­πικής αυτονομίας και αυτοδιοί­κησης «...θα έχουν ειδική διοι­κητική οργάνωση αποτελούμε­νη από τοπικά στοιχεία...Η δια­τήρηση της τάξης, θα διασφαλίζεται από μια αστυνομική δύνα­μη τα μέλη της οποίας θα προ­σλαμβάνονται μεταξύ του τοπι­κού πληθυσμού από την προ­αναφερθείσα τοπική διοίκηση και θα τοποθετούνται κάτω α­πό τις διαταγές της»

Γιατί καταπατάς το άρθρο 14 της Συνθήκης της Λωζάννης και ζητάς μονομερώς από την Ελ­λάδα την εφαρμογή άλλων διε­θνών συνθηκών;

Στο διεθνές δίκαιο, ισχύει η αρχή «rebus sic stantibus» που σημαίνει ότι οι αντικειμενικές συνθήκες υπό τις οποίες υπο­γράφηκαν οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί θεμελιωδώς διό­τι η Ελλάδα απειλείται με πόλεμο, άρα και οι τυχόν όροι (ό­πως της αποστρατικοποίησης) αλλάζουν και παύουν να ισχύ­ουν. Αλλά. τι δουλειά έχεις ε­σύ με μια Συνθήκη στην οποία η Τουρκία δεν ήταν συμβαλλό­μενο μέρος;

Σταμάτα να αναμοχλεύεις το παρελθόν και τα ιστορικά πά­θη. Στην ... Γαλάζια πατρίδα, θα μπορούσαν και οι Έλληνες να αντιτάξουν όλη την Μικρά Ασία και την ίδια την Κωνστα­ντινούπολη. Είναι όμως δυνατόν να σκέφτονται τη σημερι­νή εποχή οι ηγέτες και οι λαοί έτσι;

Οι απειλές σου δείχνουν ό­τι είσαι έτοιμος να βυθίσεις στο πένθος χιλιάδες μητέρες και πατεράδες και από τις δύ­ο πλευρές του Αιγαίου και να προστεθούν και άλλοι πρόσφυ­γες στους ήδη υπάρχοντες Σύ­ριους, Ιρακινούς, Κούρδους, Κύπριους, Ουκρανούς κλπ. θα έστελνες να θυσιασθούν τα δι­κά σου παιδιά, τον γιό σου, την κόρη σου, τον γαμπρό σου στην πρώτη γραμμή του πολέ­μου; Θα δεχόσουν σφαγές αμά­χων, βιασμούς γυναικών, δολο­φονίες παιδιών, την εξαθλίωση λαών, καταστροφή πόλεων, υ­ποδομών και υφαρπαγή ξένου πλούτου;

Εμείς οι Πομάκοι δεν θέλου­με να γίνουμε πρόσφυγες του 21ου αιώνα. Η πολιτική σου εί­ναι επικίνδυνη, δυναμιτίζει τις καλές και ειρηνικές σχέσεις που πρέπει να έχουν ο ελληνικός και ο τουρκικός λαός. Καμιά μειο­νότητα δεν θέλει πόλεμο, πο­λύ περισσότερο εμείς οι Πο­μάκοι, αφού πριν από ένα αιώ­να εκατοντάδες χιλιάδες σφα­γιάστηκαν, εκατομμύρια εκπα­τρίστηκαν και πολλοί εξ αυτών ζουν στην πατρίδα σου.

Εάν οραματίζεσαι να φθά­σεις το πρότυπο και το ανάστη­μα του Μουσταφά Κεμάλ, μάλ­λον χρησιμοποιείς λάθος... με­ζούρα! Άλλωστε ο Μουσταφά Κεμάλ είχε πει ξεκάθαρα: «Ει­ρήνη στη χώρα, ειρήνη στον κό­σμο». Εσύ, κάνεις το ακριβώς αντίθετο.

Εάν, όμως, όλα αυτά τα κά­νεις για να επιβιώσεις πολιτι­κά, να στρέψεις την προσοχή του φίλου τουρκικού λαού από τα μεγάλα οικονομικά προβλή­ματα που αντιμετωπίζει και να εξασφαλίσεις την επανεκλογή σου, τότε έχεις ξεπέσει στο επί­πεδο ενός πολύ χαμηλού επιπέ­δου πολιτευτή. Σου θυμίζω ότι και ο Μουσολίνι πριν εισβάλει στην Ελλάδα έλεγε μεγάλα λό­για και καυχιόταν για το μέγε­θος της πολεμικής του μηχανής. Είδες όμως τι έπαθε...

Με εκτίμηση

Ιμάμ Αχμέτ

 Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Πομάκων

Δεν υπάρχουν σχόλια