Header Ads

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 15 (Φ. 1834)

 Οι Δάσκαλοι του Γένους Ρήγας
Φεραίος και Αδαμάντιος Κοραής Β' 


Ανάμεσα στους δασκάλους του Γένους, όπως προαναφέραμε στο προηγούμενο τεύχος, ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επανα­στάτης Ρήγας Φεραίος ο Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος φημισμένος ακόμη και στην Ευρώπη.

Ο Ρήγας, γιος εμπόρου, γεν­νήθηκε το 1757 στο Βελεστίνο της Θεσσαλίας, το οποίο στην αρχαιότητα ονομαζό­ταν Φερές. Νεαρός ακόμη, μπήκε στην υπηρεσία των Φαναριωτών στην Κωνστα­ντινούπολη και έπειτα μετανάστευσε στο Βουκουρέ­στι, ως γραμματέας του η­γεμόνα της Βλαχίας. Εκεί ε­πηρεάστηκε από τις ευρω­παϊκές ριζοσπαστικές ιδέ­ες, κάνοντας κύριο στόχο του την απελευθέρωση της πατρίδας. Το 1790 ταξίδεψε στη Βιέννη. 

 Το συγγραφικό και εκδοτι­κό του έργο είναι μεγάλο. Ο Ρήγας εξέδωσε γαλλικά μυ­θιστορήματα μεταφρασμέ­να στη δημοτική γλώσσα, έ­να βιβλίο Φυσικής για σχο­λική χρήση, έναν τεράστι­ο χάρτη της Ελλάδας, την περίφημη «Χάρτα της Ελ­λάδος», μια εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πολ­λά άλλα. Ο Θούριος ήταν έ­νας φλογερός επαναστατικός ύμνος που συγκίνησε πολλούς νέους της εποχής και έγινε σύμβολο του αγώ­να για την ελευθερία.

Ο Ρήγας Βελεστινλής ορα­ματιζόταν τη συνεργασί­α των υπόδουλων βαλκανι­κών λαών για την απελευ­θέρωσή τους από τον οθω­μανικό ζυγό και τη δημιουρ­γία ενός ευνομούμενου δη­μοκρατικού κράτους, όπου θα κυριαρχούσε η ελληνική γλώσσα και παιδεία. Ωστό­σο, η δράση του έγινε γρή­γορα γνωστή και προκάλεσε την αντίδραση της Αυ­στρίας, η οποία τότε δια­τηρούσε καλές σχέσεις με την Οθωμανική Αυτοκρα­τορία. Οι Αυστριακοί συ­νέλαβαν τον Ρήγα και συ­νεργάτες του το Δεκέμβριο του 1797. Λίγους μήνες αρ­γότερα τον παρέδωσαν μα­ζί με επτά συντρόφους του στους Τούρκους, οι οποίοι τους θανάτωσαν και τους έ­ριξαν στον ποταμό Δούνα­βη.

 Ο Αδαμάντιος Κοραής κα­ταγόταν από πλούσια οικο­γένεια της Χίου, αλλά γεν­νήθηκε στη Σμύρνη το 1748. Φοίτησε αρχικά στην Ευαγ­γελική Σχολή της Σμύρνης, ενώ αργότερα εγκαταστά­θηκε μόνιμα στη Γαλλία, ό­που σπούδασε ιατρική. Εκεί γνώρισε από κοντά τη Γαλ­λική Επανάσταση και τις φι­λελεύθερες ιδέες της. Ασχο­λήθηκε κυρίως με την ανα­γραφή, την επιμέλεια και τη δημοσίευση των χειρογρά­φων αρχαίων Ελλήνων συγ­γραφέων.

Ο Κοραής πίστευε ότι για να ελευθερωθεί το ελληνικό έ­θνος, έπρεπε πρώτα να φω­τιστεί διαμέσου της παιδείας, με κατάλληλη όμως μέ­θοδο διδασκαλίας και χρη­σιμοποιώντας μια νέα ελλη­νική γλώσσα, με απλούστε­ρη μορφή από την αρχαία. Η απήχησή του ήταν μεγά­λη και πολλοί δάσκαλοι ζη­τούσαν τις συμβουλές του. Γνωστές είναι επίσης οι θε­ωρίες του για τη γλώσσα. Ο Κοραής πρότεινε τη χρή­ση μιας γλώσσας που θα εί­χε ως βάση της την καθομι­λουμένη γλώσσα της επο­χής, από την οποία όμως θα είχαν αφαιρεθεί οι ξένες λέ­ξεις καθώς και οι διάφορες ιδιωματικές εκφράσεις.

 


Ο Κοραής συνέβαλε σημα­ντικά στην ιδεολογική προετοιμασία της Μεγάλης Ε­πανάστασης, π.χ. με το ποί­ημά του «Σάλπισμα Πολεμιστήριον» αλλά και κα­τά τη διάρκειά της, γράφο­ντας συμβουλευτικές επι­στολές. Συντέλεσε επίσης στην ίδρυση του Ελληνικού Κομιτάτου στο Παρίσι. Ο Α­δαμάντιος Κοραής, όπως οι περισσότεροι από τους εκ­προσώπους του Νεοελλη­νικού Διαφωτισμού, είχε ως βασική φιλοσοφική αρ­χή την πίστη στη λογική του ανθρώπου.


Πηγή: CNN NEWSROOM

- CNN GREECE , Βιβλία ΟΣΒ και Στρατιωτική Ιστορία.


Δεν υπάρχουν σχόλια