Header Ads

Δημοτικά νέα

Φ.1787

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ


Σύσταση στους πολίτες για καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων
  


Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου που ξεκινά από την Κυριακή 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται την 31η Οκτωβρίου 2022, σας γνωρίζουμε ότι -σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 94 παρ. 26 του Ν. 3852/10 και με την 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη (Υ.Α.17647 οικ. Φ.700.20/2022 – ΦΕΚ 1301/Β/18-3-2022)-, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται όπως μεριμνήσουν για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, έως το Σάββατο 30 Απριλίου 2022.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. 

Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά. Η απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών θα πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου (τηλέφωνο επικοινωνίας 2744022169).

Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.

Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κορινθίας (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) εφιστά την προσοχή των πολιτών ώστε, να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως προβλέπονται στην υπ’ αρίθμ. 9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη «Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους» καθώς και στην υπ’ αρ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών». Τονίζουμε ότι, πριν την καύση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ώστε να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, τα υποχρεωτικά μέτρα πρόληψης καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη πληροφορία.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94, παρ.1, περίπτ. 26 εδάφ. β’ του Ν. 3852/2010 (Α’87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. Η παράλειψη υποχρέωσης καθαρισμού των οικοπέδων συνεπάγεται επιπλέον και τον καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους (πρόστιμο πενήντα λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο «0,50€/τ/μ.» του οικείου χώρου στους ιδιοκτήτες που είναι υπεύθυνοι, σύμφωνα, με τις ίδιες ισχύουσες διατάξεις).

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων προσβλέπει στην άμεση ανταπόκριση και συνεργασία των κατοίκων για την εξάλειψη των κινδύνων πυρκαγιάς, την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τη μείωση του αριθμού εκδήλωσης πυρκαγιών υπαίθρου και τον περιορισμό των καμένων εκτάσεων.

Η συμβολή όλων μας στην προσπάθεια πρόληψης παραγόντων εκδήλωσης πυρκαγιών είναι καθοριστική και επιβεβλημένη για την ασφάλεια και προστασία όλων μας, καθώς και η φετινή περίοδος προβλέπεται εξαιρετικά επικίνδυνη.

Γραφείο Τύπου


Δεν υπάρχουν σχόλια