Header Ads

ΜΙΑ ΣΚΙΑΓΡΑΦΊΑ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ φ.1764

Επιστολή που δίδει μιαν απλήν μα τόσο αληθινή σκιαγραφίαν του Θεανθρώπου 
  

ΑΠΟ ΝΤΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥ -ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ


Εις την βιβλιοθήκην <Τζιακερίνι> της Ρώμης βρίσκεται η κατωτέρω επιστολή, σταλθείσα προς τον ρωμέον αυτοκράτορα Τιβέριον υπό του Πουπλίου Λεντούλου, κυβερνήτου της Ιουδαίας προ του Ποντίου Πιλάτου.

Η επιστολή αυτή δίδει μιαν απλήν μα τόσο αληθινή σκιαγραφίαν Θεανθρώπου. του < Η κ ο υ σ α ω Καίσαρ ότι επιθυμείς να μάθεις ότι σοι γράφω νυν περί ανθρώπου τινός λίαν εναρέτου , καλουμένου Ιησού Χριστού , όν ο λαός καλεί προφήτην και οι μαθηταί του Θεόν,λέγοντας ότι είναι υιός Θεού ,δημιουργού ουρανού και γης και παντός ό,τι εν αυτή βρίσκεται και υπάρχει.

Αλήθεια , ω Καίσαρ, καθ ημέραν ακούονται πράγματα θαυμάσια περί του Χριστού.

Ανασταίνει νεκρούς και ασθενείς ιατρεύονται δια μιας λέξης και μόνης. Είναι ανήρ μετρίου αναστήματος, καλός την όψιν,περιβεβλημένος με μεγαλοπρέπειαν,ιδίως κατά το πρόσωπον ,ώστε όσοι τον κοιτάζουν αναγκάζονται να τον αγαπούν και να τον σέβονται. Εχει την κόμην του χρώματος καρύου ωρίμου,εξυνουμένην μέχρι των ώμων του και εκείθεν μέχρι των ωμοπλατών του ,διχάζεται δε αυτή εν τω μέσω,άνωθεν κατά το σύστημα των Ναζιαρινών. Το μέτωπόν του είναι λείον και γαλήνειον.Το πρόσωπό του άνευ ρυτίδος , η ρίς και τα χείλη κανονικότατα. Το γένειον του είναι πυκνόν και του αυτού χρώματος της κόμης, διχάζεται δε εις το μέσον. Το βλέμμα του είναι σοβαρόν και εμπνέει φόβον ,έχει δε ηλιακής ακτίνος δύναμην. Ουδείς δύναται να τον παρατηρήσει ατενώς Οταν επιτιμά φοβίζει όταν δε πράττει τούτο κλαίει.

Είναι αξιαγάπητος και χαίρει μετά σοβαρότητος.

Λέγουσι ότι ποτέ ίδων αυτόν να γελά, πολάκις όμως κλαίει. Εχει ωραίας τας χείρας και τους βραχίονας.

Εν τη συνομιλία ευχαριστεί πάντας, δυσκόλως όμως φαίνεται. Οταν δε φανεί ,είναι μετριόφρων και έχει το ωραιότερο παράστημα του κόσμου. Είναι ωραίος ως η μητέρα Του, ήτις ποτέ εθεάθη εις τα μέρη ταύτα. Εάν όμως η ση μεγαλειότης ω Καίσαρ, ποθεί να ιδή αυτόν, πληροφόρησόν με διότι θα σοι τον στείλω πάραυτα.

Παντός οι εν Ιερουσαλήμ θαυμάζουσιν την σοφίαν καίτοι ουδέποτε εσπούδασε τι, και όμως είναι κάτοχος πάσας επιστήμης.

Περπατάει ανυπόδητος και ασκεπής. Πολλοί βλέποντας αυτόν γελώσιν, αλλά όταν ευρίσκονται προ Αυτού , τρέμουσιν και θαυμάζουσιν Αυτόν. Λέγουσιν δε ότι ουδέποτε άνθρωπος ως Αυτόν ανεφάνει εις τα μέρη ταύτα. Τη αληθεία ,ως μη λέγουσιν οι Εβραίοι ,ουδέποτε εκυρήχθη διδασκαλία ως η δική του. Πολλοί θεωρούσιν Αυτόν Θεόν. Αλλοι πάλι μη λέγουσιν ότι είναι εχθρός της σης μεγαλειότητας ω Καίσαρ.

Πολλάκις με ενοχλούσιν οι μοχθηροί αυτόι Εβραίοι.

Λέγεται ότι Αυτός ουδέποτε δυσαρέστησε τινά , αλλά ότι μάλλον εποίησε αγαθόν. Ολοι όσοι εγνώρισαν αυτόν ευηργετήθησαν παρ’Αυτού. Ομως εις την σην μεγαλειότητα ,ω Καίσαρ εις την προς σε υπακοήν ειμί πρόθυμος , ο,τι διατάξεις θέλει εκτελεσθεί.

Εν Ιερουσαλήμ Ινδικτιώνος 7 Σελήνη ΙΙ 
Τη Ση μεγαλειότητι πιστότατος και ευπιθέστατος 
Πούπλιος Λεντούλος Κυβερνήτης της Ιουδαίας

Δεν υπάρχουν σχόλια