Header Ads

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ φ.1748

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-Συνθήκες που επικρατούν έναντι των ΑμεΑ στις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ και ανάγκη βελτίωσής τους

  


ΕΡΩΤΗΣΗ 
Αθήνα, 11/6/2021 
Της: Αναστασίας – Αικατερίνης Αλεξοπούλου, 
Βουλευτού Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών 
Προς: Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Τον κ. Υπουργό Υγείας 

ΘΕΜΑ: «Συνθήκες που επικρατούν έναντι των ΑμεΑ στις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ και ανάγκη βελτίωσής τους» 

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί, 

Είναι γεγονός, ότι σε χρονικό διάστημα πλέον των 10 (δέκα) ετών λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), οι υπαγόμενες σε αυτά Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας διενεργούν πράξεις ιατρικού χαρακτήρα και αξιολογούν εκ της σχετικής νομοθεσίας, κατά τον Ν.3863/2010, το είδος και τον βαθμό εκάστης αναπηρίας. Ως εκ τούτου, η σύνθεση των εν λόγω Επιτροπών με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, συναφές με τις υπό εξέταση παθήσεις, είναι ευνόητη όσο και επιβεβλημένη.

Εν τούτοις, σοβαρά γραφειοκρατικού και πρακτικού τύπου ζητήματα ανακύπτουν από την έκτοτε, υπερδεκαετή πλέον, εμπειρία λειτουργίας των ΚΕΠΑ, ως προς την άρτια, γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία. Συγκεκριμένα, έχει πολλές φορές παρατηρηθεί το φαινόμενο, ΑμεΑ με διαπιστωμένες και επιβεβαιωμένες από τις ως άνω Επιτροπές αναπηρίες, με επίσης διαπιστωμένο μέχρι και το ποσοστό αναπηρίας αυτών, να εξαναγκάζονται σε εκ νέου προσέλευση στις Επιτροπές των ΚΕΠΑ, άνευ ουσιαστικού λόγου, προκειμένου να επανεπιβεβαιωθεί η μορφή και ο βαθμός αναπηρίας τους.

Το γεγονός όμως αυτό, επιφέρει στους ανθρώπους με αναπηρίες επιπρόσθετες ταλαιπωρίες, έξοδα κλπ., άνευ πραγματικής αιτίας, με τη συνακόλουθη την ψυχοσωματική, αλλά και οικονομική τους επιβάρυνση.

Προκύπτει, συνεπώς, το μείζον ζητούμενο, κατά πόσο στις περιπτώσεις αυτές τηρείται κατά τρόπο απαρέγκλιτο και τυπικό, η κείμενη και εν ισχύ σχετική νομοθεσία, ειδικότερα δε η σχετική περιεχόμενη στο Φ.Ε.Κ. 80100/οικ.17630/943/2018, όπου προβλέπονται ρητώς οι “παθήσεις που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον”. Σημειώνουμε ότ,ι κατά το πνεύμα και το γράμμα του νόμου, η δεοντολογία επιτάσσει την υποχρεωτική και μόνιμη αναγραφή σε κάθε γνωμάτευση των μη αναστρέψιμων παθήσεων και των οποίων η διάρκεια αναπηρίας καθορίστηκε επ’ αόριστον, έτσι ώστε να καθίσταται αδύνατη και απαγορευτική οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική αυθαιρεσία.

Εκ των ανωτέρω, η τυπικότητα που πρέπει να διέπει τη λειτουργία των Επιτροπών αυτών επιβάλλει, επίσης, την εξέταση και αξιολόγηση των ατόμων με αναπηρίες από τα μέλη των εν λόγω Επιτροπών με την απαραίτητη διακριτικότητα, όσο και με σεβασμό προς την προσωπικότητα αυτών.

Οφείλει να πραγματοποιείται, μάλιστα, αποκλειστικά από ιατρικό προσωπικό ειδικότητας συναφούς με τον τύπο της αντιμετωπιζομένης αναπηρίας. Επιπλέον δε αυτού, οι όποιες γνωματεύσεις αναπηρίας που εκδίδονται και χορηγούνται σχετικά, θα πρέπει να υπογράφονται από τους ιατρούς που απαρτίζουν την ανωτέρω επιτροπή με εξειδίκευση σχετική με την αναπηρία και όχι από ιατρούς παραπλησίων ειδικοτήτων ή από πρόσωπα που δεν ασκούν το ιατρικό λειτούργημα.

Ανακεφαλαιώνοντας, η εκπαίδευση και αξιολόγηση του ιατρικού προσωπικού των ΚΕΠΑ, η οποία προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, επιβάλλεται να εφαρμόζεται η όποια αξιολόγηση κατά τα παραπάνω, ως ο νόμος ορίζει, ώστε η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των ΑμεΑ από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ να διενεργείται με αξιοπρέπεια και ευγένεια έναντι των εξεταζομένων και να μην παρατηρούνται ανάρμοστες συμπεριφορές, όπως έχουν πολλάκις καταγγελθεί από τους αιτούντες.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Κατά πόσο τηρείται, εν τοις πράγμασι, η ισχύουσα και κατά το Φ.Ε.Κ. 80100/οικ.17630/943/2018 νομοθεσία, όπου προβλέπονται ρητώς οι “παθήσεις που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον”;

2. Αποτελούνται οι αρμόδιες για την εξέταση και αξιολόγηση των σχετικών παθήσεων Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας των ΚΕΠΑ, αυστηρώς και αποκλειστικώς από ιατρικό προσωπικό συναφές με την εκάστοτε υπό εξέταση πάθηση/αναπηρία;

3. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ενίοτε σύρονται σε επανεξέταση άτομα των οποίων η αναπηρία έχει χαρακτηριστεί ως μη αναστρέψιμη και της οποίας η διάρκεια έχει καθοριστεί επ’ αόριστον;

4. Έχετε παραλάβει καταγγελίες αιτούντων αξιολόγηση από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ, με αναφορά στο ότι σ΄ αυτές επικρατεί πολλές φορές πνεύμα ανάρμοστο και συμπεριφορά απαράδεκτη απέναντι στους υπό εξέταση ασθενείς; Αν ναι, ποια είναι η ποσόστωση των καταγγελιών αυτών επί συνόλου των αξιολογηθέντων, κατά την τελευταία δεκαετία και πόσες είναι οι εν λόγω αριθμητικά;

Η ερωτώσα βουλευτής 
Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια