Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6Μ0Ι7Λ1-884

ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕΝΟΥΣ

Κόρινθος ,26/03/2019

Αριθ. Πρωτ. : 83635/16296

Ταχ.Δ/νση : Κροκιδά 2

Ταχ.Κωδ: 20131 - Κόρινθος

Πληροφορίες: Παναγοπούλου Ελίνα

Τηλέφωνο: 2741360640

Fax: : 2741072483

Ε-mail: promith@pekorinthias.gr 

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτό, μειοδοτικό, η­λεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη εργολάβων εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών από εδάφους για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς προϋπο­λογισμού ύψους 175.273,60 € (χωρίς τον ΦΠΑ) για την εφετινή περίοδο 2019 σε ελαιοκομικές περιοχές της Π.Ε. Κορινθίας.
Ο διαγωνισμός, με αριθμό συστημικό 69736 θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβά­σεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τετάρτη, 17/04/2019 και ώρα 23:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημε­ρομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύ­στημα.
Οι προσφορές θα αναφέρονται ανά ψεκαζόμενο ελαιόδενδρο, για κάθε Δημοτική/Τοπική Κοινότητα χωριστά και θα συνοδεύονται από εγγύηση συμ­μετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 2% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ.
Η διακήρυξη και όλα τα τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφορίες παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη, ελεύθερη και άμεση πρό­σβαση προς τους ενδιαφερομένους μέσω της διαδικτυακής πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της Διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού και Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Κροκιδά 2, Γ.Παπανδρέου 24 – Κό­ρινθος) ή τηλεφωνικά (κα. Ελίνα Παναγοπούλου:2741360640, κ. Καλαντζής Ιωάννης: 2741363337). 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ

Ι.Μ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ « ΟΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣ ΧΛΟΗΣ», ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΠΙΔ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΣΙΚΥΩΝΟΣ, ΖΕΜΕΝΟΥ, ΤΑΡΣΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΕΓΓΟΥΣ

…//…
Η Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σι­κυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πο­λυφέγγους προκηρύσσει δημόσι­ο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, διά προφορικών προσφορών, διά την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησί­ας του υπαγομένου σε αυτήν ΝΠΙΔ (το οποίο θα είναι και ο Εκμισθω­τής) υπό την επωνυμίαν «ΟΙΚΟΣ Α­ΓΙΑΣ ΧΛΟΗΣ», ήτοι ενός ισογείου κα­ταστήματος εμβαδού 273,65 τ.μ., το οποίο καταλαμβάνει όλη την ε­πιφάνεια οικοπέδου κειμένου εντός σχεδίου πόλεως Κορίνθου, εις το Ο.Τ. 3 του Δήμου Κορινθίων και επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 20. Τμήμα του ως άνω καταστήμα­τος εμβαδού 161,45 τ.μ. κατασκευ­άστηκε προ του έτους 1955, το υ­πόλοιπο δε τμήμα αυτού, εμβαδού 112,20 τ.μ., προσετέθη κατ’ επέ­κταση του προϋπάρχοντος το έτος 1992 και έχει τακτοποιηθεί μέσω ο­λοκληρωθείσης ήδη υπαγωγής εις τον Ν.4495/2017, με σκοπό να χρη­σιμοποιηθεί αυτό ως κατάστημα εί­τε υγειονομικού ενδιαφέροντος, εί­τε εμπορίας εν γένει, είτε επαγγελ­ματικής, γενικότερα, δραστηριότη­τος, αποκλειομένων μόνο των ε­μπορικών και εν γένει επαγγελματι­κών δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν συνάδουν με τα χρηστά ήθη και με το έργο και την αποστολή της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους και εν γένει της Εκκλησίας.
Η χρονική διάρκεια της μισθώσε­ως θα είναι κατ’ ελάχιστο έξι (6) ε­τών, αρχομένη από την υπογραφή της συμβάσεως.
Ο μισθωτής θα παραλάβει το μί­σθιο όπως είναι σήμερα, της Ιεράς Μητροπόλεως ως και του υπ’ αυ­τήν ως άνω Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυ­μία «ΟΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣ ΧΛΟΗΣ» μη υποχρε­ουμένων σε εγκατάσταση αυτού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσε­ως ο Εκμισθωτής («ΟΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣ ΧΛΟ­ΗΣ»), σε καμιά απολύτως επισκευή ή διόρθωση εις το μίσθιο υποχρεού­ται, ούτε ακόμα διά τις απολύτως α­ναγκαίες ή από ανωτέρα βία. 
Ο Μισθωτής υποχρεούται να με­ριμνήσει διά την έκδοση νομίμου ά­δειας λειτουργίας με τις προϋποθέ­σεις και τις προδιαγραφές (κτιριολο­γικές και άλλες) που ορίζει ο νόμος και να διατηρεί αυτές πάντοτε εν ι­σχύ. 
Απαγορεύεται εις το Μισθωτή να επιφέρει οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου χωρίς την έγγραφη συναί­νεση του Εκμισθωτού. Οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή μεταρ­ρύθμιση γίνει κατά παράβαση αυ­τού του όρου, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα συνεπάγεται, πα­ραμένει προς όφελος του μισθίου χωρίς να γεννά δικαίωμα αφαιρέσε­ως ή αποζημιώσεως του Μισθωτού. Πάντως ο Εκμισθωτής δικαιούται ν’ αξιώσει την επαναφορά των πραγ­μάτων εις την προηγούμενη κατά­σταση, με δαπάνες του μισθωτού
Οι τυχόν εργασίες βελτιώσεων, ανακαινίσεως και εκσυγχρονισμού του μισθίου ακινήτου θα γίνουν με αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και έξοδα του Μισθωτού, χωρίς δικαίω­μα συμψηφισμού τους με μισθώμα­τα και σύμφωνα με τις προδιαγρα­φές που απαιτεί η ισχύουσα νομο­θεσία, πάντοτε με άδεια, όπου α­παιτείται, των αρμόδιων αρχών και με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου, χωρίς δι­καίωμα αφαιρέσεως ή αποζημιώσε­ως του Μισθωτού δι’ αυτές.
Ως αρχική τιμή εκκινήσεως της δημοπρασίας διά την ανάδειξη πλει­οδότου και τον καθορισμό μηνιαίου μισθώματος διά το ως άνω μίσθιο ο­ρίζεται το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) μηνιαίως, πλέον χαρτοσήμου 3,6%.
Η πρώτη προσφορά επί του ως ά­νω προτεινόμενου μηνιαίου μισθώ­ματος πρέπει να είναι κατά ποσο­στό δύο τοις εκατό (2%) μεγαλύτε­ρη της τιμής εκκινήσεως της δημο­πρασίας.
Μετά την παρέλευση του δεύτε­ρου μισθωτικού έτους και διά όλη την περαιτέρω συμβατική διάρκεια της μισθώσεως, το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, κα­τά ποσοστό ίσο με πέντε τοις εκα­τό (5%).
Ο συμμετέχων, πλέον των λοι­πών στοιχείων που αναφέρονται εις την αναλυτική διακήρυξη, οφεί­λει να διαλάβει εις τα δικαιολογητι­κά του και υπεύθυνη δήλωση, του Ν. 1599/1986, προσώπου, το οποί­ο θα δηλώνει ότι αποδέχεται να εγ­γυηθεί υπέρ του μισθωτού την εκ­πλήρωση της μισθωτικής συμβάσε­ως και ότι θα υπογράψει αυτή ως εγ­γυητής, καθιστάμενος αλληλέγγυ­ος και εις ολόκληρο υπεύθυνος με­τά αυτού που θα επιλεγεί από την αρμόδια Επιτροπή πλειοδότου δι­ά την εκπλήρωση των όρων της μι­σθωτικής συμβάσεως και παραιτού­μενος των ενστάσεων διαιρέσεως και διζήσεως.
Διά να γίνει κάποιος δεκτός εις τη διαδικασία δημοπρατήσεως θα πρέ­πει να καταθέσει, πέραν των λοιπών στοιχείων, ως εγγύηση συμμετοχής του και ως μέρος εγγυήσεως δι­ά την καλή εκτέλεση των όρων της τυχόν συνταχθησομένης συμβάσε­ως μισθώσεως, γραμμάτιο συστά­σεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ­γυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης, ποσού επτά χιλιάδων ευ­ρώ (7.000,00 €) υπέρ του Εκμισθω­τού. Μετά το πέρας της δημοπρασί­ας οι εγγυητικές επιστολές κλπ θα επιστρέφονται εις τους συμμετέχο­ντες, πλην του αναδειχθησομένου πλειοδότου, ως προς τον οποίο θα παραμείνει ως εγγύηση καλής εκτε­λέσεως της συμβάσεως. Σημειωτέ­ον ότι ο πλειοδότης μισθωτής, πριν την υπογραφή του συμφωνητικού μισθώσεως, υποχρεούται σε συ­μπλήρωση του ποσού της ανωτέρω εγγυήσεως, διά της καταθέσεως συ­μπληρωματικού γραμματίου συστά­σεως παρακαταθήκης του ΤΠκΔ ή συμπληρωματικής εγγυητικής επι­στολής αναγνωρισμένης Τραπέζης υπέρ του Εκμισθωτού, ούτως ώστε η καταβληθησομένη τελικώς εγγύ­ηση να είναι ισόποση δώδεκα (12) μηνιαίων μισθωμάτων (μη συμπε­ριλαμβανομένων εις αυτά και του αναλογούντος επ’ αυτών τέλους χαρτοσήμου).
Ο ανακηρυχθησόμενος τελευταί­ος πλειοδότης υποχρεούται να κα­ταθέσει, εντός δέκα ημερών από την υπογραφή της συμβάσεως μι­σθώσεως, ασφαλιστήριο συμβόλαι­ο νόμιμα λειτουργούσης εις την Ελ­λάδα ασφαλιστικής εταιρίας, που θα καλύπτει όλους τους κινδύνους, διά το μίσθιο κατάστημα και διά πο­σό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ, με δικαιούχο του ασφαλί­σματος τον Εκμισθωτή. Σε περίπτω­ση που δεν το πράξει, ο Εκμισθωτής θα έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μισθώσεως και να ζητήσει την απόδοση του μισθίου λόγω πα­ραβιάσεως ουσιώδους όρου.
Τα έξοδα δημοσιεύσεως της πε­ριλήψεως της διακηρύξεως του Δι­αγωνισμού, διενέργειας του Δια­γωνισμού και της συντάξεως από τη Νομική Υπηρεσία της Ιεράς Μη­τροπόλεως Κορίνθου της μισθωτι­κής συμβάσεως και της καταβολής της σύμφωνα με τον Κώδικα Δικη­γόρων (άρθρο 74 Ν. 4194/2013) νο­μίμου δικηγορικής αμοιβής τόσο δια την διενέργεια του Διαγωνισμού ό­σο και δια τη σύνταξη της συμβάσε­ως βαρύνουν τον πλειοδότη και α­νέρχονται σε ποσοστό 1% επί του α­ντικειμένου της δικαιοπραξίας δια την διενέργεια του Διαγωνισμού και σε ποσοστό 1% ως προς την σύντα­ξη της συμβάσεως. 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ε­νώπιον Επιτροπής, την 27η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσημβρινή, εις την Κροκίδειο Αί­θουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Κο­ρίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους (οδός Κροκιδά αρ. 4 – παραπλεύρως Επισκοπείου).
Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τους όρους των υπ’ αριθμ. 120/21.8.2018, 121/30.10.2018 καί 123/27.2.2019 αποφάσεων του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλε­ως Κορίνθου.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφο της Διακη­ρύξεως και σχετικές πληροφορίες εις τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπό­λεως Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους, οδός Πυ­λαρινού αρ. 98, από 10.00 π.μ. έ­ως 13.00 μ.μ. και εις το τηλέφωνο 27410-22547.

Κόρινθος, 12.3.2019

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ:6ΛΨ67Λ1-ΕΚ4

Κόρινθος, 21/03/2019

Αρ.πρωτ.: οικ. 80079/15613

Ταχ. Δνση: Κροκιδά 2

Ταχ.Κώδικας: 20131, Κόρινθος

Πληροφορίες: Χαρούλα Αρβανίτη, Ελίνα Παναγοπούλου

Τηλ: 2741360745-640 -Φαξ: 2741360755

E-mail: promith@pekorinthias.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2019 (ΑΡ. ΣΥΣΤ.: ΕΣΗΔΗΣ 69782)

Η Π.Ε. Κορινθίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό, άνω των ορίων δια­γωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας, για τα σχολικά έτη 2018-19 (υπόλοιπο) και 2019-20, συνολικού προϋπολογισμού 816.131,49 €συμπε­ριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης και με κριτή­ριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός αποτελείται από εκατόν πέντε (105) Τμήματα, και προσφορές μπορούν να υποβληθούν για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα Τμή­ματα. (CPV 60130000-8)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι­κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της δι­αδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβο­λής προσφορών ορίζεται η 5η Απριλίου 2019 και ώρα 14:30 μ.μ, μετά την πα­ρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώ­σουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγ­γραφο Σύμβασης.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντι­προσφορές.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. του Τμήματος ή των Τμημάτων για τα οποία δίνεται η προσφορά.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για 180 ημέρες α­πό την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ημερομηνία αποστολής για Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. : 19/03/2019
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 11η Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.. μέσω του Συστήμα­τος, από την αρμόδια επιτροπή.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Ειδικό Φορέα: 02.192 και ΚΑΕ 0821.0001 με τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα. 
Η σχετική διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία του διαγωνι­σμού παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα της Περιφέρει­ας www.ppel.gov.gr για πλήρη, άμεση και ελεύθερη πρόσβαση.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίδονται από τη Δ/νση Διοικητι­κού-Οικονομικού της Π.Ε Κορινθίας (τηλ. 2741360640-27413745 κα Παναγο­πούλου Ελίνα, κα Αρβανίτη Χαρούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες. 

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής κ.α.α 

Γεώργιος Μπακούρης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ 

Ζευγολατιό,23/03/2019

Αριθ. Πρωτ.: 2567 

Α.Δ.Α.: 9ΩΖ0Ω9Π-ΟΥΖ

Ταχ. Δ/νση: ΣΠ. ΚΟΚΚΩΝΗ 2

Tαχ. Κωδ.:20001
Πληροφορίες: Π.Μαυραγάνης

Τηλ.: 2741360512-513 

FAX: 2741500301

e-mail:tm@1306.syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Βέλου Βόχας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ά­νω των ορίων» , με κριτήριο κατακύρωσης την η πλέον συμφέρουσα από οικο­νομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με κοστο­λόγηση του κύκλου ζωής. Με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩ­ΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» εκτιμώμενης αξίας 2.128.693,75€ πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 510.886,50 € ήτοι σύνολο δαπάνης2.639.580,25 €
Η εκτιμώμενη αξία περιλαμβάνει ως εξής:
Για προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού ποσού 956.655,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού 229.597,20 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού έως 1.186.252,20 €.
Για παροχή υπηρεσιών ποσού 746.300,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού 179.112,00 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 925.412,00€ και 
δικαιώματα προαίρεσης ποσού 425.738,75 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού 102.177,30 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 527.916,05 €. 
Η σύμβαση εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 και τα­ξινομείται υπό CPV ως εξής:
34991000-0 «Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων». 
32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου».
51110000-6 «Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού». 
50232100-1 «Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συ­στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδι­κτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ως άνω συστήματος (αρ. 72156), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 25Απριλίου2019και ώ­ρα10:00π.μ.
Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 2% (δύο) τοις εκατό (%) ε­πί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης με δικαίωμα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α., ή­τοι 42.573,88 Ευρώ
Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέσω της οποίας υπο­βάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.
Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 22/03/2019στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γιαπληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2741360512-513, αρμόδιος υπάλληλος Π.Μαυραγάνης, ).

Ο Δήμαρχος

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ ΔΑΣΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Πληροφορίες: Ελένη Βαλιμήτη

Ταχ. Δνση : Π. Τσαλδάρη 5, Ξυλόκαστρο

Τηλέφωνο: 27430 28888 -FΑΧ: 27430 24012

Email: dasxylok@5071.syzefxis.gov.gr

Ξυλόκαστρο 5-12-2018 Αριθ. Πρωτ.: 273183

ΠΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πράξης χαρακτηρισμού

Το Δασαρχείο Ξυλοκάστρου συνέταξε την υπ’ αριθμ. 269395/5-12-2018 πράξη χαρακτηρισμού, μετά από αίτημα του Ιωάννη Μανιάτη, σύμφωνα με την οποία:
Α Χαρακτήρισε: -’ ‘»’) Την έκταση (Α) υπό στοιχεία 1,2,3,...14,15,31.30,25,26,27,28,29.1 εμβαδού 7060.07 τ.μ.,
Ως μη δασικού χαρακτήρα, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ 6 πε­ρίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 32 του Ν. 4280/14(ΦΕΚ-159Α) μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
2) Την έκταση (Γ) υπό στοιχεία 21.22,23,24,33,32,21 εμβαδού 290,95 τ.μ.,
Ως δασική έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου δυο (2) του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε­ρα, υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εμπίπτουσα στην παρ. 1 περίπτωση ε του άρθρου 4 του Ν. 998/1979, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης & αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυ­σικό περιβάλλον (δασογενές). 
Οι παραπάνω εκτάσεις κείνται στη θέση «Λίμνα» της Τοπικής Κοινότητας Λυκοποριάς Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης της Περιφερειακής Ενότη­τας Κορινθίας και εμφαίνονται στο από Μάρτιο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Σπύρου Καραβά με Α.Μ. 93632 κλίμακας 1:500 κα­θώς και στο ενσωματωμένο σ’ αυτό απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη αρ. φύλλου 368_4218 και στο 115440 φύλλο του Κτηματικού χάρτη Λυκοποριάς (κωδικοί αριθμοί 500457 & 503366) που θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης.
Πληροφορούμε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και έχει αντιρρήσεις κατά της παραπάνω πράξης να τις υποβάλλουν στην Τεχνική Επιτροπή Εξέτα­σης Αντιρρήσεων που εδρεύει στην Δ/νση Δασών Κορινθίας (Σίνα 24, Κόριν­θος τηλ. 2741023843) εντός εξήντα (60) ημερών από την τελευταία δημοσί­ευση της παρούσης.
Β. Απέστειλε την ανωτέρω πράξη στον Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης με το υπ’ αριθμ. 269395/5-12-2018 έγγραφο του, για να εκτεθεί με μέριμνα του Δημάρχου, επί ένα μήνα, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Ο Δασάρχης Ξυλοκάστρου ΦΩΤΗΣ ΝΤΑΦΟΣ  Δασολόγος με Αριθμό

Ο Δασάρχης Ξυλοκάστρου

Δεν υπάρχουν σχόλια