Header Ads

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : Ο Τιμολέων Πιέτρης Υποψήφιος Δήμαρχος Κορινθίων του Συνδυασμού «Μαζί Μπορούμε» Το πρόγραμμά του για την Κοινωνία


Για την Κοινωνία

Δημοτική Υγεία

Διασφαλίζουμε δωρεάν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτι­κή περίθαλψη, δηλαδή σε ιατρούς και σε διαγνωστικά κέντρα ή μικροβιολο­γικά εργαστήρια σε όσους δημότες το έχουν ανάγκη και δεν έχουν την οι­κονομική δυνατότητα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Επίσης παρέ­χουμε δωρεάν εμβολιαστική κάλυψη και προληπτικό έλεγχο όλων των παι­διών.

Σίτιση Μαθητών

Υλοποιούμε πρόγραμμα σίτισης των παιδιών σε όλα τα σχολεία του Δήμου Κορινθίων με σκοπό την υιοθέ­τηση υγιεινών διατροφικών συνηθει­ών και την προώθηση τοπικών προϊ­όντων. 

Γεύματα Αγάπης 

Καθιερώνουμε γεύματα αγάπης για όλο το έτος και εξασφαλίζουμε την διανομή φαγητού στους δημότες που το έχουν ανάγκη είτε στην Κόριν­θο, είτε στα χωριά.

Υποτροφίες σε παιδιά 

Μηδενικά Δημοτικά Τέλη στους οι­κονομικά αδύναμους συμπολίτες μας
Βοήθημα 5.000€ σε νέες τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
Κοινωνικά Παντοπωλεία στην Κό­ρινθο και στα χωριά
Τοποθέτηση Κόκκινων Κάδων Ανα­κύκλωσης ρούχων και παπουτσιών για την διανομή τους σε δημότες που τα έχουν ανάγκη.

Ολοκληρωμένο Σχέδιο για τους Ρομά 

Υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδί­ου ένταξης Ρομά που διαμένουν στα Εξαμίλια, με την δημιουργία οικισμού Ρομά όπου θα λειτουργεί σχολείο, ια­τρείο, παιδική χαρά και δίκτυο ύδρευ­σης αποχέτευσης.

Δίκαιη και ισότιμη επιχορήγηση φορέων, σωματείων και συλλόγων

Δημιουργία Γραφείου Εθελοντι­σμού

Με το γραφείο εθελοντισμού επι­διώκουμε την δημιουργία μιας δεξα­μενής εθελοντών όπου θα υποστηρί­ζονται ουσιαστικά από το Δήμο Κοριν­θίων, με σκοπό την ενεργοποίηση των δημοτών και την αξιοποίηση του δια­θέσιμο ελεύθερου χρόνου βάσει των προτιμήσεών τους.

Δημιουργία Κινητής Βιβλιοθήκης

Θα φιλοξενηθεί σε ειδικά διαμορ­φωμένο όχημα με σκοπό να επισκέ­πτεται τις γειτονιές της Κορίνθου και τα χωριά σε τακτικά και καθορισμένα δρομολόγια για την επί τόπου παρά­δοση βιβλίων.

Για την Καθημερινότητα του Δημότη

Ολοκληρωμένο Σύστημα Αιτημά­των και Παραπόνων Δημοτών

Καθιερώνουμε ολοκληρωμένο σύ­στημα ενιαίας αμφίδρομης επικοινω­νίας (τηλεφωνική γραμμή, επίσκεψη στο δημαρχείο και στα ΚΕΠ, online ε­φαρμογή μέσω site και κινητών τηλε­φώνων) με το δημότη που θα διασφα­λίζει ότι θα λαμβάνει απάντηση στο αίτημα ή στο παράπονο του εντός συ­γκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Κατάργηση Ελεγχόμενης Στάθ­μευσης
Δημιουργία Νέων Χώρων Στάθμευ­σης στο Κέντρο της Κορίνθου
Συστηματικό Πρόγραμμα Πλύσης Δρόμων, Πεζοδρομίων και Πλατειών.

Δημοτική Συγκοινωνία

Ιδρύουμε την Δημοτική Συγκοινω­νία ώστε με συστηματικά και τακτικά δρομολόγια να ικανοποιείται το αίτη­μα των δημοτών για μετακίνηση σε όλες τις περιοχές του Δήμου και ιδι­αίτερα μεταξύ Προαστιακού και κέ­ντρου της Κορίνθου, περιφερειακών γειτονιών – χωριών με το κέντρο της Κορίνθου, καθώς και μεταξύ ορεινών χωριών και παραλιών.

Έκτακτα Συνεργεία Αποκατάστα­σης 

Αναθέτουμε την επίλυση σημαντι­κών προβλημάτων και βλαβών σε ό­λο το εύρος του Δήμου Κορινθίων, σε ειδικά συνεργεία αποκατάστασης, την δράση των οποίων θα συντονίζει ει­δική τηλεφωνική γραμμή που θα βρί­σκεται στην διάθεση του Δημότη 24ώ­ρες το 24ωρο.

Δημιουργία Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας

Δημιουργούμε γραφείο ευρέσεως εργασίας και καταγραφής των ανέρ­γων του Δήμου.

Αγροτική Οδοποιία

Στηρίζουμε τους αγρότες μας με παρεμβάσεις στην αγροτική οδοποιία, στην διάνοιξη και το στρώσιμο αγροτι­κών δρόμων.

Νέες Παιδικές Χαρές 

Παραδίδουμε στους δημότες νέες, ασφαλείς και σύγχρονες Παιδικές Χα­ρές τόσο στο κέντρο της Κορίνθου, ό­σο και στις γειτονιές και στα χωριά.

Διαθέτουμε στους δημότες κά­δους οικιακής ανακύκλωσης

Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης & Α­ποχέτευσης
Επεκτείνουμε τα δίκτυα Πόσιμου Νερού και Αποχέτευσης τόσο στην Κόρινθο (εκεί που δεν υπάρχει σήμε­ρα) όσο και στα χωριά. Παράλληλα α­ξιοποιούμε το δίκτυο βιολογικού κα­θαρισμού ώστε να γίνεται χρήση νε­ρού για άρδευση στις αγροτικές περι­οχές.

Νέοι Κάδοι Απορριμμάτων

Εγκαθιστούμε νέους κάδους απορ­ριμμάτων & υπογειοποιημένους κά­δους στο κέντρο της πόλης. Αυξάνου­με τον αριθμό των κάδων εκεί που πα­ρατηρείται έλλειψη. Παράλληλα προ­χωρούμε σε τακτικό πλύσιμο τους και αντικατάσταση των χαλασμένων.

Διαγραφή Παλιών Προστίμων

Διαγράφουμε τα παλιά πρόστιμα που αφορούν κλήσεις δημοτικής α­στυνομίας και τα οποία δεν έχουν α­ποδεδειγμένα κοινοποιηθεί στους πα­ραβάτες εντός εύλογου χρονικού δι­αστήματος.

Συνεργασία με την Αστυνομία για την ασφάλεια των δημοτών

Συνεργαζόμαστε με την Αστυνομι­κή Διεύθυνση Κορινθίας ώστε ο Δήμος Κορινθίων ετησίως να διαθέτει κον­δύλι υπέρ της ασφάλειας του Δημό­τη, το οποίο θα αφορά υποστήριξη εί­τε σε ελλείψεις οχημάτων για την συ­στηματική περιπολία, είτε κτιριακές που θα αποσκοπήσουν σε επαναλει­τουργία κλειστών αστυνομικών τμη­μάτων.

Νέα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολι­τών (ΚΕΠ)

Δημιουργούμε περισσότερα Κέ­ντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στα χωριά που θα παραλαμβάνουν και αιτήματα – παράπονα Δημοτών προς τις κεντρικές υπηρεσίες του Δημαρ­χείου.

Εργασίες συντήρησης και βελτίω­σης σχολικών κτιρίων

Κατασκευή Νέου Κοιμητηρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια