Header Ads

Διακηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Κόρινθος, 01 / 03 / 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 60455/11698

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ – ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΥΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΖΕΜΕΝΟ προϋπολογισμού μελέτης : 2.200.000,00 €.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό: 1.774.193,55 € (Δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση) . 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τον χώρο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)-Δημόσια Έργα-Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και στην ιστοσελίδα http://ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 29 –03 – 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04 – 04 – 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.α του ν. 4412/2016 προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και σε ομαλή σχέση μεταξύ τους. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
κράτος μέλος της Ένωσης{για το ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν στην 3Η τάξη και άνω τάξη ή αναβαθμισμένη κοινοπραξία στην 2Η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π και για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Αναβάθμιση ορίου λόγω Κοινοπραξίας),
κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 35.484,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ή Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Κορινθίας.
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 526 έτους 2017 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με κωδικό 2017ΕΠ52600007.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΡΝΘΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 7691/04-03-2019

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»
ΜΕΤΡΟ 4 , Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

«Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης - Αγιονορίου»
CPV : 45233120-6

Ο Δικαιούχος Δήμος Κορινθίων διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης - Αγιονορίου» προϋπολογισμού μελέτης 210.000,00€, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 7690/04-03-2019 Αναλυτική διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων για το παρόν έργο. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’), -Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147), -Ν.4497/2017, όπως ισχύουν.
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι 0006170240 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης - Αγιονορίου».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 166.522,68 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με ημερομηνία θεώρησης 17/07/2017 από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, ανέρχεται στο ποσό των 169.354,84 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 210.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

www.promitheus.gov.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

05/03/2019


ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

28/03/2019 και ώρα 14:00


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

04/04/2019 και ώρα 10:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.387,10 ευρώ.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δ/νση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, ΤΚ 20131, αρμόδια υπάλληλος: Αναστασία Θεοδοσίου, τηλ. 27413-62807 Fax. 27413- 62830, e-mail: a.theodosiou@korinthos.gr.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: http://www.korinthos.gr .
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 18/03/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 22/03/2019.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1, στα πλαίσια ένταξης της πράξης με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης - Αγιονορίου» και κωδικό ΟΠΣΑΑ «0006170240».
Ο Κωδικός εγγραφής της πράξης στο ΠΔΕ είναι 2018ΣΕ08210025 .
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.

Κόρινθος, 04/03/2019

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δικαιούχου

Δήμαρχος Κορινθίων


Αλέξανδρος Πνευματικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Γ. Παπανδρέου Ζευγολατιό, 

ΤΗΛ. 2741360512 ΦΑΞ 2741500301 

Ζευγολατιό 04 /03 /2019 

Αρ.Πρωτ.: 1976 

ΑΔΑ: ΩΧΧΡΩ9Π-ΠΕΜ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης  για τον Δ. Βέλου Βόχας Ν. Κορινθίας 

(ΑΔΑΜ. διακήρυξης: 19PROC004557860
ΑΔΑ:Ω4ΞΖΩ9Π-902) 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την «ΠΡΟΜΗ­ΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών Προσώπων, και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου, έτους 2019-2020», με κρι­τήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζο­νται από το τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης, Περιφερειακής Ενότητας N. Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου για τις ανάγκες του Δήμου ενδεικτι­κού προϋπολογισμού 160.759,52 ευρώ (συμπ. του ΦΠΑ). 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ-αρ.συστ.: 71242) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 05/03/2019. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 28/03/2019 και ώρα 12:00 
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτε­λέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α. ήτοι 1.297,00€, ή ίση με το 1% επί του ενδεικτικού ή των ενδεικτικών προϋπολογι­σμών για τους οποίους κατατέθηκε προσφορά. 
Πληροφορίες για την εκτέλεση της προμήθειας μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου (Π.Μαυραγάνης, τηλ. 2741360512). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 


ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια