Header Ads

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ


Του Ιωάννη Ασλανίδη *

Δυστυχώς η πολιτική η­γεσία της χώρας μας, επι­πόλαια, απερίσκεπτα και αδικαιολόγητα σκεπτομέ­νη, προβαίνει βάσει των ο­δηγιών των Μνημονίων, στη λεγόμενη νέα (μη) δο­μή των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας, με προϋπο­λογισμό που δεν έχει καμί­α σχέση με τις βασικές ανά­γκες λειτουργίας των. 
Η Κυβέρνηση μας εφαρ­μόζει πειθήνια τις οδηγίες της δανειστών, χωρίς να έ­χει το ανάστημα (όχι μόνο η σημερινή) να πει σ’ αυτούς και τους ευρωπαίους εταί­ρους μας, την μεγάλη δια­φορά της χώρας μας λόγω θέσεως με τις άλλες ευρω­παϊκές χώρες. Δεν τολμάει ακόμη να πει σ’ αυτούς που την υποχρεώνουν στην α­ποδυνάμωση των Ενόπλων μας Δυνάμεων, ότι η χώρα μας περιβάλλεται από ό­μορα Κράτη, που μας δη­μιουργούν τεράστια προ­βλήματα συνεχώς, με την μεταναστευτική λαίλαπα, με αμφισβήτηση κυριαρχι­κών μας δικαιωμάτων, Θρά­κη, Αιγαίο, ΑΟΖ και όχι μό­νο, και με απειλές θερμού πολέμου ακόμη. 
Πολιτική εξουσία της χώρας μας (Συμπολίτευσης και Αντιπολίτευσης), ζή­στε τις ανησυχίες και το Ε­θνικό φρόνημα των Ελλή­νων που το καταρρακώνε­τε, δεν έχετε κανένα δικαί­ωμα να μειώσετε την Αμυ­ντική Δυνατότητα της χώ­ρας μας, δεν σας έχει δώ­σει δικαίωμα κανένας Έλ­ληνας να το πράξετε. Τα Λάθη και τα οικονομικά ε­γκλήματα των πολιτικών της τελευταίας τριακονταε­τίας, να τα πληρώσουμε ε­μείς όλοι οι Έλληνες, ανά­λογα με το βαλάντιο ενός εκάστου, μηδενός εξαιρου­μένου, γιατί αυτούς επιλέ­ξαμε να μας διοικήσουν, ό­χι όμως η αμυντική θωράκι­ση της χώρας και το μέλλον αυτής. Προσέξτε! Διότι η ι­στορία θα είναι αμειληκτη για μας. 
Δεν βλέπετε τα προβλή­ματα γύρω μας, δεν αντι­λαμβάνεσθε τους προβλη­ματισμούς των σκεπτόμε­νων Ελλήνων, δεν νοιώθε­τε την ευθύνη των πράξε­ών σας στο θέμα της Άμυ­νας της χώρας; Ακόμη και ο πρώην Πρόεδρος της Δη­μοκρατίας σε μία έκρηξη α­γανάκτησης είχε αναφερ­θεί στο θέμα αυτό (14-2- 2013), από την ιδιαίτερή του Πατρίδα, την Ήπειρο, τιμώντας την εκατοστή ε­πέτειο από την απελευθέ­ρωση των Ιωαννίνων από τους Τούρκους, αναφερό­μενος στις Ένοπλες Δυνά­μεις, είπε με μεγάλο προ­βληματισμό: «Αν δεν έχεις ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, θα υποκύψεις μοιραία στην πολύ κακή σου μοίρα, το έ­χω πει και στους οικονομι­κούς Υπουργούς. Καλή η οικονομική πρόοδος και α­νάπτυξη, όμως αν είναι δι­αλυμένες οι Ένοπλες Δυ­νάμεις, η χώρα γίνεται βο­ρά στα σχέδια ανόμων γει­τόνων». 
Από την άλλη πλευρά, μια Κυβέρνηση, απαράδε­κτα ανιστόρητη , σκόπιμα ή μη, “Περί άλλα τυρβά­ζει”. Παραδίδει την χρυσή κληρονομιά της Μακεδονί­ας μας (Μακεδονική γλώσ­σα, Μακεδονικό έδαφος και Μακεδονικό έθνος),στο συ­νοθύλευμα του Κράτους των Σκοπίων, που δεν έχει καμία σχέση με την γλώσ­σα, το έδαφος και το έθνος, της Μακεδονίας του Φιλίπ­που του Β!. Και! Το απαρά­δεκτο και ακατανόητο είναι μία Κυβέρνηση εκλεγμέ­νη από τον Ελληνικό Λαό, να προβαίνει στην απαρά­δεκτη και ακατανόητη αυ­τή παραχώρηση, χωρίς να λάβει υπ’όψιν τις διαμαρ­τυρίες σχεδόν ολοκλήρου του Ελληνικού Λαού. Και! Ακόμη να μην ενημερώ­σει ποτέ τον Ελληνικό Λα­ό, γιατί το έκανε αυτό και ποίο το συμφέρον της Ελ­λάδος. Η Μόνη δικαιολογί­α από την Κυβέρνηση ήταν , έτσι με αερόλογα, “Κλεί­σαμε ένα μεγάλο πρόβλη­μα, το οποίο χρόνια ταλά­νιζε την Ελλάδα” “ Αυτοί που διαμαρτύρονται είναι ακροδεξιοί φασίστες..”. Δυ­στυχώς! Η Ελλάδα δεν είχε πρόβλημα,τώρα αρχίζουν τα προβλήματα για την Ελ­λάδα, που έπονται της Συμ­φωνίας των Πρεσπών. Υπ’ όψιν της Κυβέρνησης, αλ­λοίμονο για την Ελλάδα, ε­άν αυτή η λαοθάλασσα δι­αμαρτυρίας του Ελληνικού λαού, είναι ακροδεξιοί φα­σίστες. 
- Ακόμη υπάρχουν, και άλλες απαράδεκτες θέσεις πολιτικών και άλλων Κυ­βερνήσεων, που βέβαια α­κολουθεί με αυξημένη έ­νταση και αυτή η Κυβέρνη­ση:
. Αμφισβητηση κατά πό­σον οι πόντιοι είναι Έλλη­νες. 
. Η αποποινικοποίηση του καψίματος της Σημαί­ας μας. 
. Την κατάργηση σχε­δόν της Θρησκείας μας και την Ελληνική ιστορία από τα Σχολεία μας. 
.Την αμφισβήτηση της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Τέλος΄! Δεν δεν έχουν τέλος παρό­μοιες θέσεις των αυτονο­μαζομένων προοδευτικών. 
-Θεέ και Κύριε, πού να στηριχθεί σήμερα η Ελλά­δα, από πού να ελπίζει και από πού να φυλαχτεί. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα, όταν οι γείτονες διδάσκουν στα Σχολεία των, ότι η Ελ­λάδα είναι χώρα της πρώ­ην Οθωμανικής Αυτοκρατο­ρίας και ότι Τούρκοι Φωκα­είς το 520 π.Χ. ίδρυσαν την Μασσαλία.Τρίζουν τα κόκα­λα του Πρωτέα. 
Για να υπάρχουν αξιόπιστες Ένοπλες Δυνά­μεις, τρία στοιχεία πρέπει να διακρίνουν αυτές, πέ­ραν των Βασικών Στοιχείων της ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ και του Η­ΘΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥ­ΣΗ και ΥΛΙΚΑ- ΜΕΣΑ. 
Επομένως για να έχουμε τις Ένοπλες Δυ­νάμεις μας σε ετοιμότητα και δυνατότητα εκτελέσε­ως της Αποστολής των, θα πρέπει ο τρίποδας αυτός να έχει ισχυρά και τα τρία σκέ­λη του για να παραμένει όρθιος. Εάν ένας από τους τρεις ως άνω έχει πρόβλη­μα τότε ο τρίποδας πέφτει. 
Σήμερα, εκείνο που θα πρέπει ν’ ανησυχεί και να προβληματίζει την Πολιτική και Στρατιωτική Η­γεσία των Ενόπλων Δυνά­μεων, είναι ότι αυτές, κατά την γνώμη μου, αντιμετω­πίζουν πολλά προβλήματα και στους τρεις τομείς της ως άνω Δομής. Αλλά παρ’ όλα αυτά, οι Ένοπλες Δυ­νάμεις παραμένουν στις ε­πάλξεις, έτοιμες να δρά­σουν εάν και όταν χρεια­σθεί. 
Η αλόγιστη στο παρελ­θόν μείωση της θητείας και πρόσληψη οπλιτών μακράς θητείας, χωρίς να το ζητή­σει κανείς, και χωρίς προ­γραμματισμό, για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους αφ’ ενός, και αφ’ ετέρου οι πε­ρικοπές δαπανών, στο προ­σωπικό και υλικά, σε μέγε­θος που ξεπερνά κάθε λο­γική, δημιούργησε πολλά και αξεπέραστα προβλήμα­τα στις ‘Ένοπλες Δυνάμεις. Συμπεραμαρτούσης και της ολοφάνερης και μερολη­πτικής εις βάρος των στε­λεχών των Ενόπλων Δυ­νάμεων (μικρών και μεγά­λων), περικοπή των μισθών των. 
Έτσι οι ανωτέρω αλόγι­στες ενέργειες στο παρελ­θόν και σήμερα, έχουν δη­μιουργήσει τεράστια προ­βλήματα στην εκπαίδευση, ιδίως της μελλοντικής εφε­δρείας των Ενόπλων Δυνά­μεων, ως επίσης και στο Η­θικό των στελεχών αυτών. Παρ’ όλα αυτά οι Ένοπλες Δυνάμεις, αντί πάσης θυσί­ας είναι αφοσιωμένες στην αποστολή των. 
Δεν μπορώ να πω περισ­σότερα, εκείνο όμως που θα ήθελα να πω σαν Από­στρατος Αξιωματικός που υπηρέτησα 40 χρόνια στις Ένοπλες Δυνάμεις, Πολιτι­κή και Στρατιωτική Ηγεσία, σκύψτε ουσιαστικά επάνω στα προβλήματα, με μονα­δικό κίνητρο, την ανύψωση του Ηθικού των στελεχών και την δυνατότητα εκτε­λέσεως της αποστολής αυ­τών, άλλως θα χαρακτηρι­στείτε ως απλά διακοσμη­τικά όργανα και παράλλη­λα αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Μεγάλο Λάθος 
«Μια Κυβέρνηση, η οποί­α παραμελεί τις Ένοπλες Δυνάμεις της, με οιανδήπο­τε δικαιολογία, είναι ένο­χη ενώπιον των μετέπειτα γενεών, διότι προετοιμά­ζει την ταπείνωση της Χώ­ρας» (ΙΟΜΙΝΙ περί της Στρα­τιωτικής τέχνης, Κεφ. 2 α­ριθ. 15) .

* Ο κ. Ιωάννης Μ. Ασλα­νίδης, είναι Αντιστράτηγος ε.α., Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε. από τη Δράμα, διαμένων στην Αθήνα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια