Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Φραντζή 2 - Ξυ­λόκαστρο 

Τ.Κ.: 20400 

Τηλέφωνο :2743360200 

Fax : 27430 28261

Email: info@xylokastro.gov.gr

Ξυλόκαστρο 20-3-2019

Αριθ. πρωτ. 3023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕ­ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρω­στίνης

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοι­κτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτή­ριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ­ρουσα από οικονομική άποψη προ­σφορά (βάσει τιμής), άρθρου 27 Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδό­χου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑ­ΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (αριθ­μός μελέτης 91/2018), προϋπολογι­σμού 124.618,65€ με ΦΠΑ 24%.
1. Αναθέτουσα αρχή/Στοιχεία ε­πικοινωνίας:
Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστί­νης (ΟΤΑ)
Οδός: Λυκούργου Φραντζή 2 - Ξυλόκαστρο
Ταχ.Κωδ.: 20400
Τηλ.: 2743360236
Fax: 2743028261
Ιστοσελίδα:www. xylokastro.gov.gr
Email: info@xylokastro.gov.gr
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρ­χής και τόπου εκτέλεσης: EL652
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Δή­μητρα Σαμαρτζή.
2. Περιγραφή της σύμβασης: Προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του δήμου, στις Τ.Κ. Κοινότητες Δερ­βενίου και Συκέας.
Κωδικός CPV: 45233142-6, 45233250-6 . 
3. Χρηματοδότηση: Συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 100.498,91€ - ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (πρώ­ην ΣΑΤΑ). Ανάληψη υποχρέωσης: 2822/15-3-2019, Μητρώο Δεσμεύ­σεων: 233.
4. Καταληκτική ημερομηνία υ­ποβολής προσφορών: Οι προσφο­ρές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέ­σω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέ­χρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, δηλαδή έως την 12-4-2019 και ώρα 12:00.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής απο­σφράγισης προσφορών 18-4-2019 και ώρα 11:00. 
5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώ­σεις αυτών που δραστηριοποιού­νται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένω­σης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρω­παϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υ­πογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσι­α σύμβαση καλύπτεται από τα Πα­ραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γε­νικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς καιδ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί­πτουν στην περίπτωση γ΄ της πα­ρούσας παραγράφου και έχουν συ­νάψει διμερείς ή πολυμερείς συμ­φωνίες με την Ένωση σε θέματα δι­αδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμ­βάσεων.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέ­χει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,
3. Οι ενώσεις οικονομικών φο­ρέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρ­θρου 76 του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκρι­μένη νομική μορφή για την υποβο­λή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομι­κή της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ε­νός και μοναδικού φορολογικού μη­τρώου για την ένωση (πχ κοινοπρα­ξία).
6. Λόγοι αποκλεισμού: 
Κάθε προσφέρων αποκλείεται α­πό τη συμμετοχή σε διαδικασία σύ­ναψης σύμβασης, εφόσον: 
- υφίσταται εις βάρος του αμε­τάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 της διακήρυξης της δημοπρασίας,
- έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φό­ρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλι­σης (άρθρο 22.Α.2),
- έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα πράξεις επιβο­λής προστίμου από τα αρμόδια ε­λεγκτικά όργανα του Σ.ΕΠ.Ε. (άρθρο 22.Α.2.α.),
- βρίσκεται σε μία από τις κατα­στάσεις του άρθρου 22.Α.4 της δια­κήρυξης,
- του έχει επιβληθεί με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του απο­κλεισμού (άρθρο 22.Α.9).
7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε­σμεύει τον συμμετέχοντα στον δια­γωνισμό για διάστημα 6 μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθε­σμίας υποβολής των προσφορών.
8. Εγγυητικές επιστολές: 
Η εγγυητική επιστολή συμ­μετοχής ανέρχεται στο ποσό των 2.010,00€. Η εγγύηση καλής εκτέ­λεσης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.
9. Όροι υποβολής προσφορών - εναλλακτικές προσφορές:
Η οικονομική προσφορά των δι­αγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υ­ποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του N.4412/2016.
Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλα­κτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβα­σης.
10. Γλώσσα προσφορών: Ελλη­νική ή επίσημη μετάφραση στην ελ­ληνική.
11. Χρόνος εκτέλεσης έργου: Ε­κατόν είκοσι (120) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
12. Προδικαστικές προσφυγές – δικαστική προστασία: Η προδικαστι­κή προσφυγή ασκείται ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρ­χής, μέσω ΕΣΗΔΗΣ ως εξής:
Κατά πράξης της Α.Α.:
α) εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονι­κά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή άλλως από την γνώση της πράξης που βλά­πτει τα συμφέροντα του ενδιαφερό­μενου &
β)15 ημέρες από την κοινοποίη­ση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας.
Κατά παράλειψης της Α.Α.: 15 η­μέρες από την επομένη της παρά­λειψης.
Για το παραδεκτό κατατίθεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου.
Η αίτηση αναστολής κατατίθε­ται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την έκ­δοση της απόφασης επί της προδι­καστικής προσφυγής.
13. Δημοσιότητα: Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη δι­αδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ι­στοσελίδα του Δήμου http://www.xylokastro.gov.gr.
Επίσης η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο ΚΗΜ­ΔΗΣ και θα δημοσιευτεί στον ελλη­νικό τύπο. 
14. Πρόσβαση στα έγγραφα – συμπληρωματικές πληροφορίες: Η πρόσβαση στα έγγραφα είναι η­λεκτρονική μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και της ιστοσελίδας του Δήμου www.xylokastro.gov.gr. 
Συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται σε όσους συμμετέχουν στη διαδικασία έως την 8-4-2019, ε­φόσον έχουν ζητηθεί από αυτούς έ­ως την 3-4-2019.
15. Πληρωμή αναδόχου - χορή­γηση προκαταβολής: 
Οι πληρωμές στον ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον α­νάδοχο. 
16. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 


ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Κόρινθος, 15/ 03/ 2019 

Αριθμ. Πρωτ.: 73364/14280 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλε­κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την ε­πιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2019 προϋπολογισμού μελέτης : 191.000,00 €. 
Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών έργων ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολο­γισμό: 154.032,26 € (Δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε, Απρόβλεπτα, Αναθε­ώρηση). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνι­σμού από τον χώρο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)-Δημόσια Έργα-Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων της δι­αδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγω­νισμό και στην ιστοσελίδα http://ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοπον­νήσου. 
Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 09 –05 – 2019 η­μέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16 – 05 – 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 
Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ­βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οι­κονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και τις προϋποθέσεις του νό­μου αυτού. 
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.α του ν. 4412/2016 προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκ­πτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και σε ομαλή σχέση μεταξύ τους. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που είναι ε­γκατεστημένα σε: 
κράτος μέλος της Ένωσης για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 
κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήμα­τος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα­ραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Έ­νωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται από τους συμμετέχοντες οι­κονομικούς φορείς κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 3.081,00 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ή Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Κορινθίας. 
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπε­ται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφο­ρών είναι έξι (6) μήνες. 
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνί­α ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Ε­πενδύσεων ΣΑΕΠ 526 έτους 2018 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγω­νιστικότητας, με κωδικό 2014ΕΠ52600013. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτρο­πή Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Κόρινθος, 14 / 03 / 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 72114/14050

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλε­κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο10 ΚΙΑΤΟ – ΔΙΜΗΝΙΟ –ΜΑΝΝΑ ΚΑΙ Νο32 ΔΕΡΒΕΝΙ-ΦΕΝΕΟΣ προϋπολογισμού μελέτης : 1.250.000,00 €.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολο­γισμό: 1.008.064,52 € (Δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε, Απρόβλεπτα, Αναθεώ­ρηση). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τον χώρο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)-Δημόσια Έργα-Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και στην ιστοσελίδα http://ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 11 –04 – 2019 ημέ­ρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16 – 04 – 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ­θρο 95 παρ. 2.α του ν. 4412/2016 προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογι­σμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και σε ομαλή σχέ­ση μεταξύ τους. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστη­μένα σε:
κράτος μέλος της Ένωσης{για το ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Αναβάθμιση ορίου λό­γω Κοινοπραξίας),
κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παρα­γράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται από τους συμμετέχοντες οικο­νομικούς φορείς κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 20.162,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξα­γωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοπον­νήσου ή Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Κορινθίας.
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπε­ται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών εί­ναι εννέα (9) μήνες.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερο­μηνία ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επεν­δύσεων ΣΑΕΠ 526 έτους 2014 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη­τας, με κωδικό 2014ΕΠ52600017.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Κόρινθος, 14 / 03 / 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 72700/14176

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλε­κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την επιλογή α­ναδόχου κατασκευής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΣΘΜΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης : 130.000,00 €.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογι­σμό: 104.838,71 € (Δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τον χώρο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)-Δημόσια Έργα-Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και στην ιστοσελίδα http://ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 11 –04 – 2019 ημέ­ρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17 – 04 – 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ­θρο 95 παρ. 2.α του ν. 4412/2016 προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογι­σμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και σε ομαλή σχέ­ση μεταξύ τους. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και που είναι εγκατεστη­μένα σε:
κράτος μέλος της Ένωσης{για το ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ εφόσον ανή­• κουν στην Α2 τάξη και άνω και αναβάθμιση κοινοπραξίας Α1 τάξης για έρ­γα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (Αναβάθμιση ορίου λόγω Κοινοπραξίας),
κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), • 
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό • που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ­σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα­• ραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται από τους συμμετέχοντες οικο­νομικούς φορείς κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 2.097,00 € και ι­σχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ή Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Κορινθίας.
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπε­ται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών εί­ναι έξι (6) μήνες.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερο­μηνία ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επεν­δύσεων ΣΑΕΠ 526 έτους 2014 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη­τας, με κωδικό 2014ΕΠ52600019.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Κόρινθος, 15-3-2019

Αριθμ. Πρωτ.: 73348/14279

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλε­κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟ­ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (B΄ ΦΑΣΗ) προϋπολο­γισμού μελέτης : 700.000,00 €.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών έργων H/M με προϋπολογισμό: 564.516,13 € (Δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τον χώρο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)-Δημόσια Έργα-Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και στην ιστοσελίδα http://ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 08-05-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-05 – 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ­θρο 95 παρ. 2.α του ν. 4412/2016 προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογι­σμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και σε ομαλή σχέ­ση μεταξύ τους. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε:
κράτος μέλος της Ένωσης{για το ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ εφόσον ανή­• κουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ,
κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), • 
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό • που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ­σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα­• ραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται από τους συμμετέχοντες οικο­νομικούς φορείς κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 11.291,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξα­γωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοπον­νήσου ή Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Κορινθίας.
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπε­ται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών εί­ναι εννέα (9) μήνες.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι είκοσι τέσσερις μήνες (24) από την ημερομηνία ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επεν­δύσεων ΣΑΕΠ 526 έτους 2014 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη­τας, με κωδικό 2014ΕΠ52600016.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου.


Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ Ι.Μ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ « ΟΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣ ΧΛΟΗΣ», ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΠΙΔ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΣΙΚΥΩΝΟΣ, ΖΕΜΕΝΟΥ, ΤΑΡΣΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΕΓΓΟΥΣ

Η Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σι­κυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πο­λυφέγγους προκηρύσσει δημόσι­ο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, διά προφορικών προσφορών, διά την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησί­ας του υπαγομένου σε αυτήν ΝΠΙΔ (το οποίο θα είναι και ο Εκμισθω­τής) υπό την επωνυμίαν «ΟΙΚΟΣ Α­ΓΙΑΣ ΧΛΟΗΣ», ήτοι ενός ισογείου κα­ταστήματος εμβαδού 273,65 τ.μ., το οποίο καταλαμβάνει όλη την ε­πιφάνεια οικοπέδου κειμένου εντός σχεδίου πόλεως Κορίνθου, εις το Ο.Τ. 3 του Δήμου Κορινθίων και επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 20. Τμήμα του ως άνω καταστήμα­τος εμβαδού 161,45 τ.μ. κατασκευ­άστηκε προ του έτους 1955, το υ­πόλοιπο δε τμήμα αυτού, εμβαδού 112,20 τ.μ., προσετέθη κατ’ επέ­κταση του προϋπάρχοντος το έτος 1992 και έχει τακτοποιηθεί μέσω ο­λοκληρωθείσης ήδη υπαγωγής εις τον Ν.4495/2017, με σκοπό να χρη­σιμοποιηθεί αυτό ως κατάστημα εί­τε υγειονομικού ενδιαφέροντος, εί­τε εμπορίας εν γένει, είτε επαγγελ­ματικής, γενικότερα, δραστηριότη­τος, αποκλειομένων μόνο των ε­μπορικών και εν γένει επαγγελματι­κών δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν συνάδουν με τα χρηστά ήθη και με το έργο και την αποστολή της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους και εν γένει της Εκκλησίας.
Η χρονική διάρκεια της μισθώσε­ως θα είναι κατ’ ελάχιστο έξι (6) ε­τών, αρχομένη από την υπογραφή της συμβάσεως.
Ο μισθωτής θα παραλάβει το μί­σθιο όπως είναι σήμερα, της Ιεράς Μητροπόλεως ως και του υπ’ αυ­τήν ως άνω Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυ­μία «ΟΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣ ΧΛΟΗΣ» μη υποχρε­ουμένων σε εγκατάσταση αυτού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσε­ως ο Εκμισθωτής («ΟΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣ ΧΛΟ­ΗΣ»), σε καμιά απολύτως επισκευή ή διόρθωση εις το μίσθιο υποχρεού­ται, ούτε ακόμα διά τις απολύτως α­ναγκαίες ή από ανωτέρα βία. 
Ο Μισθωτής υποχρεούται να με­ριμνήσει διά την έκδοση νομίμου ά­δειας λειτουργίας με τις προϋποθέ­σεις και τις προδιαγραφές (κτιριολο­γικές και άλλες) που ορίζει ο νόμος και να διατηρεί αυτές πάντοτε εν ι­σχύ. 
Απαγορεύεται εις το Μισθωτή να επιφέρει οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου χωρίς την έγγραφη συναί­νεση του Εκμισθωτού. Οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή μεταρ­ρύθμιση γίνει κατά παράβαση αυ­τού του όρου, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα συνεπάγεται, πα­ραμένει προς όφελος του μισθίου χωρίς να γεννά δικαίωμα αφαιρέσε­ως ή αποζημιώσεως του Μισθωτού. Πάντως ο Εκμισθωτής δικαιούται ν’ αξιώσει την επαναφορά των πραγ­μάτων εις την προηγούμενη κατά­σταση, με δαπάνες του μισθωτού
Οι τυχόν εργασίες βελτιώσεων, ανακαινίσεως και εκσυγχρονισμού του μισθίου ακινήτου θα γίνουν με αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και έξοδα του Μισθωτού, χωρίς δικαίω­μα συμψηφισμού τους με μισθώμα­τα και σύμφωνα με τις προδιαγρα­φές που απαιτεί η ισχύουσα νομο­θεσία, πάντοτε με άδεια, όπου α­παιτείται, των αρμόδιων αρχών και με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου, χωρίς δι­καίωμα αφαιρέσεως ή αποζημιώσε­ως του Μισθωτού δι’ αυτές.
Ως αρχική τιμή εκκινήσεως της δημοπρασίας διά την ανάδειξη πλει­οδότου και τον καθορισμό μηνιαίου μισθώματος διά το ως άνω μίσθιο ο­ρίζεται το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) μηνιαίως, πλέον χαρτοσήμου 3,6%.
Η πρώτη προσφορά επί του ως ά­νω προτεινόμενου μηνιαίου μισθώ­ματος πρέπει να είναι κατά ποσο­στό δύο τοις εκατό (2%) μεγαλύτε­ρη της τιμής εκκινήσεως της δημο­πρασίας.
Μετά την παρέλευση του δεύτε­ρου μισθωτικού έτους και διά όλη την περαιτέρω συμβατική διάρκεια της μισθώσεως, το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, κα­τά ποσοστό ίσο με πέντε τοις εκα­τό (5%).
Ο συμμετέχων, πλέον των λοι­πών στοιχείων που αναφέρονται εις την αναλυτική διακήρυξη, οφεί­λει να διαλάβει εις τα δικαιολογητι­κά του και υπεύθυνη δήλωση, του Ν. 1599/1986, προσώπου, το οποί­ο θα δηλώνει ότι αποδέχεται να εγ­γυηθεί υπέρ του μισθωτού την εκ­πλήρωση της μισθωτικής συμβάσε­ως και ότι θα υπογράψει αυτή ως εγ­γυητής, καθιστάμενος αλληλέγγυ­ος και εις ολόκληρο υπεύθυνος με­τά αυτού που θα επιλεγεί από την αρμόδια Επιτροπή πλειοδότου δι­ά την εκπλήρωση των όρων της μι­σθωτικής συμβάσεως και παραιτού­μενος των ενστάσεων διαιρέσεως και διζήσεως.
Διά να γίνει κάποιος δεκτός εις τη διαδικασία δημοπρατήσεως θα πρέ­πει να καταθέσει, πέραν των λοιπών στοιχείων, ως εγγύηση συμμετοχής του και ως μέρος εγγυήσεως δι­ά την καλή εκτέλεση των όρων της τυχόν συνταχθησομένης συμβάσε­ως μισθώσεως, γραμμάτιο συστά­σεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ­γυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης, ποσού επτά χιλιάδων ευ­ρώ (7.000,00 €) υπέρ του Εκμισθω­τού. Μετά το πέρας της δημοπρασί­ας οι εγγυητικές επιστολές κλπ θα επιστρέφονται εις τους συμμετέχο­ντες, πλην του αναδειχθησομένου πλειοδότου, ως προς τον οποίο θα παραμείνει ως εγγύηση καλής εκτε­λέσεως της συμβάσεως. Σημειωτέ­ον ότι ο πλειοδότης μισθωτής, πριν την υπογραφή του συμφωνητικού μισθώσεως, υποχρεούται σε συ­μπλήρωση του ποσού της ανωτέρω εγγυήσεως, διά της καταθέσεως συ­μπληρωματικού γραμματίου συστά­σεως παρακαταθήκης του ΤΠκΔ ή συμπληρωματικής εγγυητικής επι­στολής αναγνωρισμένης Τραπέζης υπέρ του Εκμισθωτού, ούτως ώστε η καταβληθησομένη τελικώς εγγύ­ηση να είναι ισόποση δώδεκα (12) μηνιαίων μισθωμάτων (μη συμπε­ριλαμβανομένων εις αυτά και του αναλογούντος επ’ αυτών τέλους χαρτοσήμου).
Ο ανακηρυχθησόμενος τελευταί­ος πλειοδότης υποχρεούται να κα­ταθέσει, εντός δέκα ημερών από την υπογραφή της συμβάσεως μι­σθώσεως, ασφαλιστήριο συμβόλαι­ο νόμιμα λειτουργούσης εις την Ελ­λάδα ασφαλιστικής εταιρίας, που θα καλύπτει όλους τους κινδύνους, διά το μίσθιο κατάστημα και διά πο­σό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ, με δικαιούχο του ασφαλί­σματος τον Εκμισθωτή. Σε περίπτω­ση που δεν το πράξει, ο Εκμισθωτής θα έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μισθώσεως και να ζητήσει την απόδοση του μισθίου λόγω πα­ραβιάσεως ουσιώδους όρου.
Τα έξοδα δημοσιεύσεως της πε­ριλήψεως της διακηρύξεως του Δι­αγωνισμού, διενέργειας του Δια­γωνισμού και της συντάξεως από τη Νομική Υπηρεσία της Ιεράς Μη­τροπόλεως Κορίνθου της μισθωτι­κής συμβάσεως και της καταβολής της σύμφωνα με τον Κώδικα Δικη­γόρων (άρθρο 74 Ν. 4194/2013) νο­μίμου δικηγορικής αμοιβής τόσο δια την διενέργεια του Διαγωνισμού ό­σο και δια τη σύνταξη της συμβάσε­ως βαρύνουν τον πλειοδότη και α­νέρχονται σε ποσοστό 1% επί του α­ντικειμένου της δικαιοπραξίας δια την διενέργεια του Διαγωνισμού και σε ποσοστό 1% ως προς την σύντα­ξη της συμβάσεως. 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ε­νώπιον Επιτροπής, την 27η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσημβρινή, εις την Κροκίδειο Αί­θουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Κο­ρίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους (οδός Κροκιδά αρ. 4 – παραπλεύρως Επισκοπείου).
Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τους όρους των υπ’ αριθμ. 120/21.8.2018, 121/30.10.2018 καί 123/27.2.2019 αποφάσεων του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλε­ως Κορίνθου.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφο της Διακη­ρύξεως και σχετικές πληροφορίες εις τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπό­λεως Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους, οδός Πυ­λαρινού αρ. 98, από 10.00 π.μ. έ­ως 13.00 μ.μ. και εις το τηλέφωνο 27410-22547.

Κόρινθος, 12.3.2019

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια