Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Κόρινθος 17.1.2019
Αρ. Πρωτ. 15480/2795


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Ε.Ο. Νο7 ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΑΡΓΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ – ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ” προϋπολογισμού μελέτης : 1.500.000,00 €.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό: 1.209.677,42 € (Δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση) . 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τον χώρο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)-Δημόσια Έργα-Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και στην ιστοσελίδα http://ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 14η – 02 – 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18η – 02 – 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
Ως διαδικασία επιλογής αναδόχου ορίζεται η « ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ο τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών είναι της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και ομαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.α του ν. 4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
κράτος μέλος της Ένωσης{για το ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν στην 2Η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ },
κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 24.194,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ή Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Κορινθίας.
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 526 έτους 2014 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με κωδικό 2014ΕΠ52600017.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Κόρινθος 17.1.2019
Αρ. Πρωτ. 15445/2786


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΑΤΟ – ΣΟΥΛΙ – ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΓΚΟΥΡΑ προϋπολογισμού μελέτης : 2.300.000,00 €.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό: 1.854.838,71 € (Δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση) . 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τον χώρο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)-Δημόσια Έργα-Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και στην ιστοσελίδα http://ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 14 –02 – 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19 – 02 – 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.α του ν. 4412/2016 προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και σε ομαλή σχέση μεταξύ τους. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
κράτος μέλος της Ένωσης{για το ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν στην 3Η τάξη και άνω τάξη ή αναβαθμισμένη κοινοπραξία στην 2Η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π και για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Αναβάθμιση ορίου λόγω Κοινοπραξίας)},
κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 37.097,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ή Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Κορινθίας.
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 526 έτους 2017 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με κωδικό 2017ΕΠ52600007.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Λουτράκι 17 - 01 – 2019
Αριθμ. Πρωτ. 920
Δ/ΝΣΗ :Iάσονος & Εθν. Αντιστάσεως 
20 300 Λουτράκι
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΣ & Οικ. Ε.
ΠΛΗΡΟΦ.: Aναστασία. Σταύρου
ΤΗΛ. : 2744360121 FAX: 2744064858
e-mail : anastasia.staurou@loutraki.gr 


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό, μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων, και πετρελαίου θέρμανσης έτους 2019 για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, με κριτήριο κατακύρωσης: α) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Κορινθίας, όσον αφορά τα καύσιμα (ενδεικτικοί τμημ. προϋ/σμοί 1ος, 2ος, 3ος, 5ος & 6ος) και β) τη χαμηλότερη τιμή όσον αφορά τα λιπαντικά (ενδεικτικός τμημ. προϋ/σμός 4ος), συνολικού προϋ/σμού 636.479,95 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 81/2018 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορ/των 
Ειδικότερα η προμήθεια αναλύεται σε
1ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΗΜΟΣ) 366.500,00 € χωρίς ΦΠΑ – προμήθεια πετρελαίου κίνησης – βενζίνης αμόλυβδης.
2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΗΜΟΣ) 45.000,00 € χωρίς ΦΠΑ – προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.
3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΗΜΟΣ) 194.925,00 € χωρίς ΦΠΑ – προμήθεια πετρεαλίου κίνησης για θέρμανση του Κολυμβητηρίου 
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΗΜΟΣ) 17.152,50 € χωρίς ΦΠΑ – προμήθςια ελαιολιπαντικών.
5ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΟΚΟΠΑΠ) 6.451,25 € χωρίς ΦΠΑ – προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης.
6ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΟΚΟΠΑΠ) 6.451,20 € χωρίς ΦΠΑ – προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Τα τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται στο ηλεκτρονικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.) 
Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 22-02-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23.00 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α’/29-05-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-10-2013) «Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», στο Π.Δ. 60/2007 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/2007. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης. 
Οι ενδιαφερόμενοι εκτός από τα δικ/κά συμμετοχής - τεχνική προσφορά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3. της διακήρυξης, θα υποβάλλουν οικονομική προσφορά και εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση ανά τμηματικό προϋπολογισμό ήτοι 
1ος Τμηματικός Προϋπολογισμός 3.665,00 € 
2ος Τμηματικός Προϋπολογισμός 450,00 € 
3ος Τμηματικός Προϋπολογισμός 1.950,00 € 
4ος Τμηματικός Προϋπολογισμός 172,00 € 
5ος Τμηματικός Προϋπολογισμός 65,00 € 
6ος Τμηματικός Προϋπολογισμός 65,00 € 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται προς το Δήμο, τόσο για τους τμηματικούς προϋπολογισμούς που αφορούν τον Δήμο, όσο και για τους τμηματικούς προϋπολογισμούς που αφορούν τα Νομικά του Πρόσωπα. 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για έναν, περισσότερους ή και για όλους τους τμηματικούς προϋπολογισμούς. 
Η παρούσα διακήρυξη απεστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης την 17-01-2019 Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των Υπηρεσιών του Δήμου μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια κα Καλογήρου Μελπομένη τηλ. 2744360167, E-Mail: info@loutraki.gr). 

Ο Δήμαρχος 

Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.Επιτροπή Διαγωνισμού
2. Δημοσίευση στους πίνακες ανακοινώσεων Δήμου με αποδεικτικό


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 
Κιάτο 22/1/2019 
Αρ. Πρωτ. 705 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ    
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές  


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 


«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 
ΜΕΤΡΟ 4: 
«ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: 
«ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ» 
ΔΡΑΣΗ: 4.3.3: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ) ΣΤΑ Τ.Δ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΤΟΥ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – Β΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» 
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ διακηρύττει ότι την 14η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, θα διεξαχθεί Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποι­ήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙ­ΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ) ΣΤΑ Τ.Δ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΤΟΥ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – Β΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟ­ΛΟΓΙΣΜΟΣ». Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορί­ζεται η 20η/02/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. 
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006173647 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ) ΣΤΑ Τ.Δ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΤΟΥ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – Β΄ ΕΙ­ΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ». 
Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 641.638,07€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός του δημοπρατούμε­νου έργου, με βάση τη αριθ. 11/2011, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 12-09-2017, μελέτη της Τεχνι­κής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, ανέρχεται στο ποσό των 645.161,29 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 800.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγω­νισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτου­σας αρχής, www.kiato.gov.gr. 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις 05/02/2019 η αναθέτουσα αρχή πα­ρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβα­σης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότε­ρο στις 08/02/2019. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυ­ξης Έργων (χαμηλότερη τιμή), κάτω των ορίων, της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ημερομηνία τελευ­ταίας τροποποίησης 01/10/2018. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δρα­στηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υ­πό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γε­νικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνί­ας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγρά­φου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα δι­αδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 12.900,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Σικυωνίων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Κάθε υ­ποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα 6 (έξι) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαι­ολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις. 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπο­γραφής της σύμβασης. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. 
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210025. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δή­μου Σικυωνίων. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την έ­δρα του Δήμου Σικυωνίων, στο Κιάτο Κορινθίας στα Γραφεία της Τ.Υ. Γεννηματά 2 Τ.Κ. 20200, αρμόδιοι υπάλληλοι Τιμολέων Χασιώτης, Βασίλειος Κατσιμπούλας (τηλ.: 2742360107,162 Φαξ: 2742023562), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 


Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 


Ο Δήμαρχος Σικυωνίων 

Δεν υπάρχουν σχόλια