Header Ads

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ - ΓΕΓΟΝΟΤΑ


Δήμος Βέλου - Βόχας : Ολοκληρώθηκε η αισθητική ανάπλαση της αγοράς Ζευγολατιού

Λίγες ημέρες πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων ολοκληρώθηκαν τα έργα ηλεκτροφωτισμού στην αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολα­τιού.
Τα παλιά φωτιστικά κατά βάση δί­φωτα με πλαστική μπάλα αντικατα­στάθηκαν με μονόφωτα φωτιστικά σώ­ματα τα οποία αισθητικά αναβάθμισαν την περιοχή, αφού είναι κατασκευα­σμένα ως απομιμήσεις παραδοσιακών φωτιστικών λαδιού που στόλιζαν τους δρόμους των πόλεων στις αρχές του 20ου αιώνα.
Πέρα από την αισθητική αναβάθμι­ση επιτεύχθηκε και η ενεργειακή ανα­βάθμιση των φωτιστικών αφού οι πα­ραδοσιακές ενεργοβόρες λάμπες α­ντικαταστάθηκαν με λαμπτήρες σωλη­νωτού νατρίου 70 ή 100W που αποδί­δουν καλύτερα με μικρότερη κατανά­λωση ενέργειας. 
Η όψη της αγοράς άλλαξε ριζικά αφενός μεν με τα έργα αντικατάστα­σης οδοστρώματος με κυβόλιθους και αφετέρου με την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων αναβαθμίστη­κε αισθητικά και προσφέρει μία ευχά­ριστη εικόνα σε κατοίκους και επισκέ­πτες.Συνεχίζονται οι εργασίες καθαριότητας και αποκατάστασης στο δήμο Βέλου-Βόχας

Διαρκής και πάγιος στόχος του Αννί­βα Παπακυριάκου η βελτίωση της κα­θημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του δήμου Βέλου-Βόχας Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας των υπηρεσιών καθαριότητας και περι­βάλλοντος του δήμου Βέλου-Βόχας για την καθαριότητα, τον ευπρεπισμό και την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες στην παραλία Βραχατίου.
Υπό την καθοδήγηση του δημάρχου Αννίβα Παπακυριάκου, ο οποίος περι­έρχεται καθημερινά όλα τα έργα και ε­ξετάζει την πορεία των εργασιών και υ­πό την επίβλεψη του αρμόδιου αντιδή­μαρχου Καθαριότητας Τζίμη Τριαντά­φυλλου οι υπάλληλοι των καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών του δήμου δου­λεύουν ακατάπαυστα καθαρίζοντας, κλαδεύοντας και δημιουργώντας μια εικόνα ευπρέπειας και ομορφιάς στην παραλία Βραχατίου.
Συγκεκριμένα, τόσο στον κυρίως χώ­ρο της παραλίας από την παιδική χαρά, το πάρκινγκ και την περιοχή του λιμα­νιού, όσο και στην περιοχή της Σαμού­τανης, αλλά και στην περιοχή βόρεια της οδού Μπούλια (κάτω από το Petit), έγινε αποκομιδή καλαμιών, σκουπιδιών και φερτών υλών, που είχαν συσσω­ρευθεί μετά τα έντονα καιρικά φαινό­μενα πριν λίγο καιρό. Παράλληλα κλα­δεύτηκαν οι άρρωστοι φοίνικες και κα­θαρίστηκαν οι κοινόχρηστοι χώροι από τα χορτάρια και έγινε επίστρωση με χα­λίκι όπου χρειαζόταν.


ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ : ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ 
Με την παρουσία του Δημάρχου Σπ. Σταματόπουλου


Κιάτο,| 06-01-2019
Την Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας επέλεξε ο δή­μαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος για να πα­ραστεί στην τελετή αγια­σμού των υδάτων, γιορ­τάζοντας με τους κατοί­κους της ιδιαίτερης περιο­χής γενέτειράς του μία α­πό τις μεγαλύτερες γιορ­τές της Χριστιανοσύνης, τα Θεοφάνεια. Η παρουσία αυτή του δημάρχου Σικυ­ωνίων προκάλεσε έκπλη­ξη, για τους ορεινούς κα­τοίκους, αφού τους προ­τίμησε από τον τον παρα­δοσιακό εορτασμό στο λι­μάνι του Κιάτου. Παράλ­ληλα, όμως ανέσυρε στη μνήμη όσων είχαν παρα­στεί πέρυσι στην αντίστοι­χη τελετή την τότε δή­λωση-υπόσχεσή του: Ότι στον Μεγάλο Αγιασμό των Θεοφανείων του 2019 θα φτάσει, ως άλλος «αγια­σμός» στα σπίτια όλων το πόσιμο νερό από τις πη­γές της Στυμφαλίας.
Εύλογα λοιπόν υπέ­θεσαν πολλοί ότι η φετι­νή παρουσία του Σπύρου Σταματόπουλου, στον α­γιασμό των πηγών της Στυμφαλίας, ερμηνεύε­ται, ως ο προάγγελος της υλοποίησης της υπόσχε­σής του και της, εντός σύ­ντομου χρόνου, τροφοδό­τησης του Κιάτου και των γύρω χωριών με πόσιμο νερό Στυμφαλίας, που εί­ναι δικαίωμα του Δήμου α ξεδιψάσει από το δικό του νερό.

Δεν υπάρχουν σχόλια