Header Ads

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : Τι δεν είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας μας…


Του Ιωάννη Ασλανίδη *

Στις 13 Ιανουαρίου 2019, ο Υ­πουργός ΕΘ. ΑΜΥΝΑΣ Παναγιώ­της Κεμμένος υπέβαλε την πα­ραίτησή του στον Πρωθυπουρ­γό, διότι διαφωνεί με την παρα­χώρηση της Μακεδονικής γλώσ­σας, της Μακεδονικής εθνότη­τας και την παραδοχή της Χώ­ρας των Σκοπίων, ως Μακε­δονία, στο συνοθύλευμα λα­ών των Σκοπίων (Αλβανοί, Σλά­βοι, κ.λπ.), που δεν έχουν καμί­α σχέση με την Μακεδονία. Η ελληνικότης της Μακεδονίας, έ­χει αναφερθεί με χιλιάδες άρ­θρα Ιστορικών Ελλήνων και ξέ­νων και εκτιμώ δεν χρειάζεται ε­δώ πλέον ν’ αναφερθούν. 
Προσωπικά δεν θέλω να λά­βω υπ’ όψιν μου τ’ αναφερόμε­να κουτσομπολιά και συζητή­σεις, που εκτιμάται ότι έλαβαν χώρα μεταξύ κ. Καμμένου και κ. Πρωθυπουργού, διότι δεν νομί­ζω ότι εκεί είναι το θέμα. Θα εκ­φράσω την γνώμη μου για τον κ. Καμμένο καίτοι γνωρίζω ότι κά­ποιοι διαφωνούν. 
Η παραίτηση από τον Υπουρ­γικό θώκο του κ. Καμμένου θα ήταν εξαιρετικά έντιμη και γεν­ναία πολιτική πράξη, εάν ελάμ­βανε χώρα τον χρόνο κατά τον οποίο διεπίστωσε ότι, ο Πρω­θυπουργός είναι αποφασισμέ­νος να υπογράψει την συνθήκη των Πρεσπών, χωρίς την γνώ­μη του Ελληνικού Κοινοβουλί­ου και χωρίς να λάβει υπ’όψιν του την επιθυμία του Ελληνικού λαού. Βέβαια έστω και τώρα χω­ρίς το βάρος της πρώτης περί­πτωσης, δεν μπορεί να μην θε­ωρηθεί έντιμη πολιτική πράξη, η οποία δυστυχώς τα τελευταί­α χρόνια λείπει από τους πολι­τικούς μας. Αντιθέτως η συμπε­ριφορά ορισμένων εξ αυτών εί­ναι τελείως ανέντιμη, με δικαι­ολογία αόριστα για το καλό της Πατρίδος. Επίσης, κατά την γνώ­μη μου, θεωρώ την θητεία του κ. Καμμένου στο Υπουργείο Ε­θνικής Άμυνας, ότι υπήρξε πάρα πολύ καλή μεταξύ υπουργών τα τελευταία είκοσι χρόνια. Σκέ­πτομαι, τι θα γινόταν στις Ένο­πλες Δυνάμεις, εάν αντί του κ. Καμμένου τοποθετείτο κάποιος διεθνιστής από την παρούσα Κυβέρνηση. 
Εδώ όμως υπάρχει ένα εξί­σου σοβαρό πρόβλημα, το ό­τι η θέση της Νέας Δημοκρα­τίας σ’ ό,τι αφορά το Σκοπιανό και την θρησκεία είναι ασαφής, δηλ. θα δεχθεί σύνθετη ονομα­σία των Σκοπίων που να περιέ­χει την λέξη «Μακεδονία», θ’ α­ναγνωρίσει το συνοθύλευμα των Σκοπίων, ως Μακεδονικό έ­θνος και ως περιοχή της αρχαίας Μακεδονίας; Άρα για την μεγά­λη αυτή Εθνική Προδοτική συμ­φωνία των Πρεσπών, η θέση της Ν. Δημοκρατίας, ως και για την θρησκεία μας είναι ασαφής. Δυ­στυχώς! για εμάς τους σκεπτό­μενους Έλληνες, που δεν έ­χουμε και ενημέρωση, είναι σο­βαρό πρόβλημα. Κατά την γνώ­μη μου, θα πρέπει ο σημερινός Πρόεδρος της Ν.Δ. να αποστα­σιοποιηθεί από τα βαρύδια των σκέψεων, των πρώην προέδρων αυτής, εις ότι αφορά το Σκοπια­νό και να καθιερώσει στο κόμμα καθαρή Πατριωτική θέση, που δεν δίδει το όνομα Μακεδονία, εθνότητα Μακεδονική και γλώσ­σα στους Σλάβους και Αλβανούς των Σκοπίων, έστω και αν μείνει το τελευταίο Κράτος που δεν τους αναγνωρίζει. 
Τέλος! ας έλθουμε στο κυ­ρίως θέμα μας, γιατί ο Πρωθυ­πουργός της Ελλάδος δέχθη­κε να υπογράψει την Προδοτική Συμφωνία των Πρεσπών; 
ΠΡΩΤΟΝ: Μήπως οφείλε­ται στην ιδεοληψία του Κυβερ­νώντος κόμματος, διότι οι πρό­γονοι αυτού, κατόπιν εντο­λής της τότε Σοβιετικής Ένω­σης, εδέχθησαν ν’ ακρωτηριά­σουν την Ελλάδα, με την Προ­δοτική Συμφωνία Πετριτσίου- Μελλισσοκομείου, για την ανε­ξαρτητοποίηση της «Μακεδονί­ας», ευτυχώς τότε διαφώνησαν οι Μεγάλες Δυνάμεις. Στην περί­πτωση αυτή, δεν έχω να προτεί­νω τίποτε, ας τους κρίνει ο Ελ­ληνικός Λαός, αλλά και πάλι γι’ αυτούς η Ιστορία θα είναι αμεί­λικτη. 
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Ας πάρουμε την δεύτερη περίπτωση, ότι · ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε α­πό τις Μεγάλες Δυνάμεις, ακό­μη και με ανταλλάγματα. Όμως οι Μεγάλες Δυνάμεις, πλην Ρω­σίας, δεν ενδιαφέρονται για το όνομα, αλλά για την είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. Τα τρία πλαστά στοιχεία όνομα, γλώσσα και έθνος προέκυψαν, διότι οι Σκοπιανοί στύλωσαν τα πόδια και ζητούν αναγνώριση αυτών ή δεν εισερχόμεθα ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε στην Ε.Ε. 
Συμπερασματικά! για το τε­ράστιο αυτό Εθνικό θέμα για την Ελλάδα, τον Ελληνικό Λαό και την Ιστορία μας, θα πρότει­να απλά: Ο πρωθυπουργός της Χώρας μας, έπρεπε ν’ απαντή­σει προς τις Μεγάλες Δυνάμεις, που τον πίεσαν να υπογράψει αυτήν την προδοτική συμφω­νία των Πρεσπών, ως εξής: «Η Ελλάδα δεν θα σταθεί εμπόδιο στα σχέδιά σας, δεν μπορεί και δεν το επιθυμεί, μην πιέζετε ό­μως τον Πρωθυπουργό της Ελ­λάδος, να υπογράψει την προ­δοτική αυτή Συμφωνία για την Ελλάδα, την Ιστορία και τον πο­λιτισμό της, χωρίς μάλιστα Δη­μοψήφισμα και έγκριση του Ελ­ληνικού Κοινοβουλίου, διότι μί­α μεγάλη μερίδα του Ελληνι­κού λαού θα με χαρακτηρίσει, ως προδότη και δεν θα έχει άδι­κο. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει Έλλην Πρωθυπουργός, να υπο­γράψει τέτοια συμφωνία. Εσείς έχετε την δυνατότητα να τακτο­ποιήσετε το πρόβλημα με άλλο τρόπο»; 
Εάν υπήρχε μια τέτοια γεν­ναία απάντηση, θα συνέβαινε, κατά την γνώμη μου, το εξής: Αφ’ ενός ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος θα είχε τον Ελληνικό Λαό με το μέρος του, που εί­ναι η μεγαλύτερη δύναμη στην Δημοκρατία και αφ’ ετέρου οι Μεγάλες Δυνάμεις θα εκτιμού­σαν την θέση αυτή της Ιστορι­κής Ελλάδος και θα εστρέφοντο προς άλλη λύση. Δεν το έπρα­ξε δυστυχώς και ακόμη, αφήνει στις επόμενες γενεές, να διαχει­ριστούν μια ανυπέρβλητη Εθνι­κή, Πολιτική ήττα, ενώ θα υφέρ­πει ες αεί το στίγμα της Εθνικής μειοδοσίας. Κρίμα για την ιστο­ρική μας Πατρίδα… 
Έλεγε! ο αείμνηστος Μάρτης Νικόλαος: «…Πρέπει να καταλά­βουν όλοι οι Έλληνες, ότι είναι αδύνατον η υπόθεση της Μακε­δονίας μας να χαθεί!! Τα κραυ­γάζοντα μάρμαρα της αλήθειας θα διαλαλούν στους αιώνες τα δίκαιά μας! Διότι! θα είναι αντι­ληπτά, ακόμη και από επιστήμο­νες με στοιχειώδη μόλις γνώση. Είμαι τελικά αισιόδοξος! Κάπο­τε θα το καταλάβουν οι Πολιτι­κές Ηγεσίες και μαζί με τον Ελ­ληνικό Λαό, θα αγωνισθούν για τα δίκαιά μας». 

* Ο κ. Ιωάννης Μ. Ασλανί­δης, είναι Αντιστράτηγος ε.α., Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε. α­πό τη Δράμα, διαμένων στην Α­θήνα.Επίτιμος Δκτης της Σ.Σ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια