Header Ads

ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ : Ολοκληρώθηκε το Πρωτάθλημα της Α΄κατηγορίας Ο ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΜΕ ΠΛΩΡΗ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ


   Εδώ να πούμε και κά­ποιες απόψεις που απο­τελούν εμπειρία ετών και γνώσης, που δεν διεκδικούν το αλάνθαστο. Απλώς είναι θέσεις και απόψεις με ειδκό βάρος του λόγου. Μερικοί φίλαθλοι όταν βλέπουν σε έναν αγώνα να αδικείται η ομάδα τους αρχίζουν το χυ­δαιολόγημα κατά της διοί­κησης της ΕΠΣ Κορινθίας και του Προεδρείου της. 
   Οφεί­λουν να καταλάβουν οι έν­θερμοι οπαδοί ομάδων ότι ο ρόλος της Ένωσης είναι πο­λυδιάστατος και ασχολείται με την οργάνωση, διάδοση, έλεγχο, εποπτεία και εν γέ­νει προαγωγή του αθλήμα­τος του ποδοσφαίρου. Ενι­σχύει το άθλημα στα πλαίσι­α του «ευ αγωνίζεσθαι». Ορ­γανώνει κάθε είδους πρω­ταθλήματα ποδοσφαίρου ό­λων των μορφών. Ελέγχει και κατανέμει αρμοδιότη­τες διοργάνωσης όλων των διεξαγομένων φιλικών αγώ­νων. Χειρίζεται εντός της ε­πικράτειάς της, όλες τις α­θλητικές σχέσεις που συν­δέονται με το άθλημα του ποδοσφαίρου σ’ όλες του τις μορφές και προασπίζει , ενισχύει τα συμφέροντα όλων των ασχολουμένων (φυσικών, νομικών προσώ­πων) με το άθλημα του πο­δοσφαίρου. 
   Με λίγα λόγια το Προεδρείο της ΕΠΣ Κο­ρινθίας διαχειρίζεται όλα τα θέματα που προαναφέρα­με, βασιζόμενο στους κανο­νισμούς της υπερκείμενης Αρχής της ΈΠΟ. Δεν είναι η ΕΠΣ που διαμορφώνει τα α­ποτελέσματα αγώνων. 
Σε όλα τα γήπεδα ποδο­σφαίρου ο απόλυτος άρχων είναι ο διαιτητής, οι βοηθοί του και ο Παρατηρητής δι­αιτησίας. Το άδικο στην ό­λη υπόθεση είναι ότι όλοι οι παραπάνω διοικούνται από τους τοπικούς Συνδέσμους διαιτησίας, και ενώ δεν εί­ναι εύκολο να καταλογί­σει κανείς κεντρική κατευ­θυντήρια γραμμή νόθευ­σης αποτελεσμάτων αγώ­νων, είναι γεγονός ότι υπάρχουν καλοί, σο­βαροί και υπεύθυνοι διαιτη­τές, αλλά και διαιτητές, που ρέπουν στην κακή διαιτησί­α, που διαμορφώνουν αποτελέσματα. 
   Οι ενστάσεις και οι εφέ­σεις αντιμετωπίζονται , συ­νήθως σύμφωνα με τις ανα­γραφές στο Φύλλο αγώνα και στις εκθέσεις του Παρα­τηρητή, δηλαδή από φιλα­ράκια, αφού ανήκουν όλοι στον ίδιο Σύνδεσμο. Απαι­τείται υψηλό αίσθημα ευθύ­νης στην εκτέλεση του κα­θήκοντος για να είναι όλα τέλεια.. Κυριότερο όπλο α­ντιμετώπισης κακής διαιτη­σίας είναι η αποφυγή δημι­ουργίας επιθετικής επιστρο­φής των παικτών, που θεω­ρούν εαυτούς αδικηθέντες, η γνώση των Κανόνων Αγώ­νων Ποδοσφαίρου , προσή­λωση στην εξέλιξη και συμ­μετοχή στον αγωνιστικό χώ­ρο, αλλά και η διατήρηση της ψυχραιμίας . 
   Τέλος, θα πρέπει να πού­με και δύο λόγια, που απο­τελούν ουσιώδη παράγοντα στην κατάσταση που επι­κρατεί στον χώρο του ποδο­σφαίρου τα τελευταία χρό­νια. Η οικονομική κατάστα­ση έχει συμβάλλει στην έλ­λειψη ποδοσφαιρικών πα­ραγόντων, που επιδίδονται με τα διοικητικά των Αθλη­τικών Συλλόγων Ποδοσφαί­ρου. Χρέος των διοικήσε­ων ΕΠΣ Κορινθίας και ΣΔΑ Ποδοσφαίρου, είναι να συμ­βάλλουν στην χωρίς αδικίες και παρεμβάσεις στη δια­μόρφωση αποτελεσμάτων. Αποτελεί χειρίστη ένδειξη το γεγονός ότι στην φετινή περίοδο τρεις Κορινθιακές ομάδες υποβιβάστηκαν από τη Γ΄ Εθνική κατηγορία κι αυτό γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη παραγόντων ποδοσφαίρου και χορηγών για να αναλάβουν το βάρος της οικονομικής ευθύνης με ό,τι αυτό συνεπάγεται...

Δεν υπάρχουν σχόλια