Header Ads

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : Τι επιφυλάσσει στην Ελλάδα το επινοημένο όνομα της «Βόρειας Μακεδονίας»


Του Αποστόλου Παπαφωτίου *

Η προς υπογραφή συμφωνί­α της Κυβέρνησης της Ελλάδος με την Κυβέρνηση των Σκοπίων δημιουργεί πολλά περισσότερα ζητήματα από αυτά που προ­σπαθεί να επιλύσει. 
Θα δημιουργεί συνεχείς κρί­σεις, εντάσεις μεταξύ των δύ­ο κρατών, οι οποίες θα είναι ι­σχυρότερες από τις σημερι­νές. Πέρα από τον τρόπο που έγινε αυτή η συμφωνία, τα δί­νουμε όλα στους Σκοπιανούς, παίρνοντας από αυτούς ελάχι­στα. Η συμφωνία δεσμεύει και εγκλωβίζει τη χώρα σε ένα τε­τελεσμένο. Αποτελεί υποχρέω­ση και δέσμευση των επομένων κυβερνήσεων για την κύρωση της συμφωνίας, μιας και το δι­εθνές περιβάλλον που θα έχει δημιουργηθεί με την υπογραφή θα έχει εγκρίνει και θα έχει απο­δεχθεί αυτή, χωρίς να μπορεί να βελτιωθεί έστω και μερικώς. 
Ο μεταφρασμένος α­πό όλους, όρος «Severna Makedonija», σε «Βόρεια Μακε­δονία», αυτόματα θα ορίσει για μας το ρόλο του Άλλου, το ρό­λο της Άλλης Μακεδονίας, το ρόλο της Νότιας Μακεδονίας. Ένας ρόλος που θα καλλιεργεί­ται συνεχώς από τους Σκοπια­νούς και ο οποίος σε βάθος χρό­νου θα σημαίνει πολλά και δια­φορετικά από ότι σήμερα. 
Θα σημαίνει ότι η Μακεδονί­α είναι μία και αδιαίρετη, τα δύ­ο τμήματα της ενιαίας και αδιαί­ρετης Μακεδονίας αποτελούν μέρη-τμήματα ενός ενιαίου ό­λου που πρέπει να ενωθούν σε μια. Και η μεν Βόρεια Μακεδο­νία (Σκόπια) είναι κράτος-χώρα, το δε νότιο τμήμα (Ελλάς) είναι περιοχή. Θα δημιουργηθεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για το κράτος-χώρα σε σχέση με την περιοχή. Ειδικά που αυτό το κράτος έχει αναγνωρισθεί από εμάς. Εάν παρέμενε μόνο ο γε­ωγραφικός προσδιορισμός του κράτους των Σκοπίων θα είχε κάποια οφέλη για την Ελλάδα, με την αναγνώριση επιπλέον ό­μως της Μακεδονικής εθνικότη­τας και της Μακεδονικής γλώσ­σας, ο γεωγραφικός προσδιορι­σμός όχι μόνο αδυνατίζει αλλά γίνεται τελείως αρνητικός και ε­ντελώς επικίνδυνος για μας και στο παρόν και στο μέλλον. 
Έτσι με τις αλλαγές των συνθηκών στο παγκόσμιο γί­γνεσθαι και με τα προηγούμενα της Ανατολικής και Δυτικής Γερ­μανίας, του Βορείου και Νοτίου Βιετνάμ και αλλού ωριμάζουν πλέον εύκολα, αφού καλλιερ­γηθούν οι συνθήκες, για ενιαία Μακεδονία. Βάσει της συμφω­νίας και της ερμηνείας που θα κάνουν οι Σκοπιανοί θα έχουν δικαίωμα επέκτασης του όρου της εθνικότητος πέραν των συ­νόρων τους για να συμπεριλά­βουν και περιοχές, πού κατά τη γνώμη τους, κατοικούν Μακε­δόνες, οι οποίοι, κατά τη γνώμη τους, μοιράζονται την ίδια ανα­γνωρισμένη από εμάς ταυτότη­τα με αυτούς. Κίνδυνος υπαρ­κτός που αποτελεί και τη ρίζα του Σκοπιανού αλυτρωτισμού και την ύπαρξη μειονοτήτων. 
Στην πράξη ο επινοημένος όρος «Βόρεια Μακεδονία» θα γλιστρήσει και θα καταλήξει τε­λικά με την «αναγνώριση» μας, σε «Μακεδονία». Έτσι τα οφέλη που θα προκύψουν για αυτούς θα είναι τεράστια, καθόσον, α­νεξάρτητα το τι θα έχει γραφτεί στη συμφωνία, θα τους έχουμε μεταμοσχεύσει την Ιστορία μας, θα γίνουν φορείς του Μακεδο­νικού-Ελληνικού πολιτισμού και θα προβάλλονται ως γνήσιοι εκπρόσωποι του, παραποιώντας την αλήθεια και με τη βοήθεια τη Σκοπιανής έρευνας θα τους μεταφέρει πιο πίσω στην αρχαία εποχή, έστω και αν τώρα πανη­γυρίζουμε ότι η αρχαία εποχή α­ναγνωρίζεται ως δική μας, όπως δηλώνουμε ότι το πετύχαμε με τη συμφωνία. 
Έτσι η αβασάνιστη αποδο­χή του ιστορικού νεολογισμού «Βόρειας Μακεδονίας», σε συν­δυασμό με τη Μακεδονική εθνι­κότητα και Μακεδονική γλώσσα έχει ως αποτέλεσμα, είτε το θέ­λουμε είτε όχι, είτε το αντιλαμ­βανόμεθα τώρα είτε όχι, εθνικές και πολιτισμικές διεκδικήσεις α­πό τη μεριά των Σκοπίων. Η α­ναγνώριση του Μακεδονικού έ­θνους είναι ιδιαίτερα εγκλημα­τική και θα είναι απαρχή δεινών για τη χώρα μας. Θα δώσει την ευκαιρία και στους άλλους «φί­λους» μας, στο ΝΑΤΟ να διατυ­πώσουν απόψεις και να θέσουν απρόβλεπτους όρους ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, διαφο­ρετικούς από αυτούς που έχει θέσει η Ελλάδα στη συμφωνί­α και επεκτείνοντας τις απόψεις τους και για άλλες περιοχές. 
Όσο για τους φίλους μας Ευρωπαίους πρέπει να μη ξε­χνούν ότι αυτός ο τόπος μας, ο ελληνικός τόπος της ξακου­στής Μακεδονίας, δεν κρατή­θηκε μετά από συμφωνίες των Μεγάλων Δυνάμεων, απεναντί­ας ποτίσθηκε από το αίμα χιλιά­δων αγωνιστών και του ελληνι­κού λαού που πολέμησε τους Τούρκους, τους ναζιστές Γερ­μανούς, τους Βούλγαρους κο­μιτατζήδες, τους κομμουνιστές της Βαλκανικής Ομοσπονδίας, είχε το μεγαλύτερο αριθμό θυ­μάτων και κράτησε τη Δύση ε­λεύθερη. 
Και τώρα καλούμεθα εμείς και το προτείνει με απύθμενη ε­λαφρότητα η ελληνική κυβέρ­νηση, η οποία δεν νομιμοποιεί­ται να ισοπεδώσουμε δυστυχώς τις θέσεις μας. Να προικίσουμε τη διπλανή χώρα με λαθραίο ό­νομα, με λαθραία ιστορία, συ­νειδητή κλοπή της δικιάς μας, να αναγνωρίσουμε την ανύπαρ­κτη εθνότητα τους και την πλα­στή ιστορική συνέχεια τους. Μία χώρα που δεν πρόσφερε τίποτε ιστορικά για την Ελευθερία της περιοχής. 
Και να αναφέρουμε τον πο­λωνό κ. Τούσκ για τον τρόπο με τον οποίο θυμίζει στους σημερι­νούς Γερμανούς, τις καταστρο­φές και εγκλήματα που υπέστη η χώρα του η Πολωνία από τη ναζιστική Γερμανία, και πόσο α­ξιοποιεί και χρησιμοποιεί αυτές τις καταστροφές ο ίδιος για να εκμαιεύσει περισσότερα οφέλη για την πατρίδα του. Αναζητού­νται για την Ελλάδα αντίστοιχες εθνικές συμπεριφορές από τους σημερινούς κρατούντες. 
Θα μπορούσαν να λεχθούν πολλά ακόμα για τις ελλείψεις, τα κενά, τις γκρίζες ζώνες που παρουσιάζει η συμφωνία. Ένα είναι σίγουρο, ότι είναι μια κα­κή συμφωνία, η οποία θα μπο­ρούσε να γίνει επωφελής και για τα δύο κράτη, εάν η Ελλη­νική Κυβέρνηση είχε συμπερι­φερθεί τουλάχιστον με υπευ­θυνότητα, γνώση, εργατικότη­τα, επιμονή και διέθετε επαρ­κή χρόνο, χαρακτηριστικά τα ο­ποία διαθέτει μια εμπορική εται­ρία όταν στρέφεται κατά άλλης για σφετερισμό και παραποίηση εμπορικού σήματος και προϊό­ντων, χαρακτηριστικά που λεί­πουν από την Ελληνική Κυβέρ­νηση. Πόσο μάλλον όταν πρό­κειται για το ιστορικό Έθνος των Ελλήνων, για την Ελληνική Μα­κεδονία. 

* Ο κ. Δρ. Απόστολος Ε. Πα­παφωτίου, είναι Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α. από την Κόρινθο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια