Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει μέσω Εθνικού Συστήμα­τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε­ΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης : 2.300.000,00 €.
2. Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προ­ϋπολογισμό: 1.854.838,71 € (Δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση) . 
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα συμβατικά τεύχη του δι­αγωνισμού από τον χώρο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά­σεων (ΕΣΗΔΗΣ)-Δημόσια Έργα-Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό δια­γωνισμό με συστημικό αριθμό 73868 και στην ιστοσελίδα http://ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
4. Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 02 – 07 – 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06 – 07 – 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
5. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με το άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσε­ων (ΕΣΗΔΗΣ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά­ποψη προσφορά με βάση την τιμή και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
6. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.α του ν. 4412/2016 προσφορά με επιμέρους ποσο­στά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις ε­κατό (%) και σε ομαλή σχέση μεταξύ τους. 
7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
1. κράτος μέλος της Ένωσης{για το ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ εφόσον α­νήκουν στην 3η τάξη και άνω τάξη ή αναβαθμισμένη κοινοπραξία στην 2η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π και για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Αναβάθμιση ορίου λόγω Κοινοπραξίας)},
2. κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 
3. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθ­μό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήμα­τα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ­σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
4. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται από τους συμμετέχο­ντες οικονομικούς φορείς κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 37.097,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στην Πε­ριφέρεια Πελοποννήσου ή Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Κορινθίας.
9. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά. Δεν ε­πιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
10. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
11. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημο­σίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 526 έτους 2014 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Α­νταγωνιστικότητας, με κωδικό 2014ΕΠ52600017.
12. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 
Κιάτο, 23-05-2018
Αρ. Πρωτ.:837

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Σωλήνες για αντικατάσταση εξω­τερικών δικτύων ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας» και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ο Αναθέτων Φορέας είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων και ανήκει στα Επο­πτευόμενα ΝΠ, Υποτομέας Ν.Π.Ι.Δ εποπτευόμενα από ΟΤΑ. 
Αναλυτικά η προμήθεια αφορά σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (PE 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΝ 12201-2, (CPV: 44164200-9) ονομ. διαμέτρου DN400mm, ονομ. πίεσης PN10 atm, ποσότητας 3.599μ., συνο­λικού προϋπολογισμού 223.138,00€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%).
Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο της ανωτέρω ποσότητας. Προσφο­ρά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας θα απορ­ρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΕ 055-2018ΣΕ05500004 και θα βαρύνει την με Κ.Α. : 26.01.02.0003 σχετική πί­στωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 της Δ.Ε.Υ.Α. Σι­κυωνίων. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε­θνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέ­σω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α Συστήματος: 59002).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονι­κά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 25-05-2018, 15:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18-06-2018, 15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) ερ­γάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφο­ρών δηλαδή ημέρα Παρασκευή 22-06-2018 και ώρα 12:00 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά και που ασχολού­νται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των υπό προμήθεια ειδών, γε­γονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Εμπορικό ή Βιομηχανικό επιμελητήριο. Δεν απαιτείται απόδειξη Οι­κονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και Τεχνικής και επαγγελμα­τικής ικανότητας. 
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ένα τοις εκατό (1 %) επί της εκτιμώ­μενης αξίας εκτός Φ.Π.Α, ήτοι χίλια επτακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και πε­νήντα λεπτά (1.799,50€).
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομι­κούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής ε­κτέλεσης, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, ε­κτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, στην περιοχή της Δ.Ε. Στυμφαλί­ας (Κωδικός NUTS: EL652) και ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων.
Τα έντυπα του διαγωνισμού αναρτώνται και παρέχονται ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων στην ηλεκτρονική διεύ­θυνση: www.deyasik.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr , από 25-05-2018 και ώρα 15:00.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υ­ποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α Συστήματος: 59002).

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. ΣταματόπουλοςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Ξυλόκαστρο, 29/05/2018
Αριθμ. πρωτ. :5196
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό­νου (από λοιπές αντικαταβολές), συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, που εδρεύει στο Ξυλόκαστρο του Ν. Κορινθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙ­ΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προ­σόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλ­λο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέ­ρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη δι­εύθυνση: 
Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Λ. Φραντζή 2, Τ.Κ.:20400 Ξυλόκαστρο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Παγκάλου Φωτει­νής (τηλ. επικοινωνίας: 2743360243). 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθε­σμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτη­ση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογι­ζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας. 

Ο Δημάρχος 
Ηλίας Ανδρικόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ 
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ. ΥΠ/ΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Κόρινθος, 29-05-2018 
Αριθμός Πρωτοκ: 106250 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το Δασαρχείο Κορίνθου ανακοινώνει ότι : 
Α) Εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 106245/ 29-05-2018 Πρά­ξη Χαρακτηρισμού του ύστερα από αίτηση της Αλέξαν­δρος και Γιώργος Α.Ε. με έδρα την Καλαμάτα Μεσσηνί­ας για έκταση που βρίσκεται στη θέση «Καρακάνα» πε­ριφέρειας Τ.Κ. Ζευγολατιου Δήμου Βέλου -Βόχας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας κατά τα διαλαμβα­νόμενα στο άρθρο 14 του Ν.998/79, με την οποία 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ 
Την έκταση εμβαδού 7149,33τ.μ. που κείται στη θέ­ση «Καρακάνα» Τ.Κ. Ζευγολατιού Δήμου Βέλου -Βόχας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και απεικονίζε­ται με στοιχεία κορυφών Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Α. στο από Απρίλιο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα που υπογράφεται από την μηχανικό Κελέκου Αλεξάνδρα, κλίμακας 1:500 καθώς και στο ενσωματωμένο σ’ αυτό απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με αρ. φύλλου 388_4194 που θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, ως Μη Δασική έ­κταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγρά­φου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του ν. 998/79, ως ι­σχύει, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομο­θεσίας, εμπίπτουσα στην παρ. 6 περίπτωση α του άρ­θρου 3 του ν. 998/79. 
Β) Απέστειλε την ανωτέρω πράξη στην Τ.Κ. Ζευγο­λατιού Δήμου Βέλου -Βόχας με το υπ αριθ. 106245 /29-05-2018 έγγραφό του, για να εκτεθεί μεριμνεί του Δημάρχου, επί ένα μήνα, στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. 
Πληροφορεί οποιονδήποτε που έχει έννομο συμ­φέρον και έχει αντιρρήσεις κατά της παραπάνω πράξε­ως να τις υποβάλει ενώπιον της κατά το άρθρο 10 του Ν. 998/79 επιτροπής του νομού, στην οποία βρίσκε­ται η υπό αμφισβήτηση έκταση ή το μεγαλύτερο τμή­μα αυτής κατόπιν καταβολής παραβόλου. Το ανωτέ­ρω παράβολο κατατίθεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου στον ειδικό κωδικό, Ειδικός Φορέας Δασών. Οι αντιρρή­σεις ασκούνται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσε­ως ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, από την ανάρτηση.

Ο Δασάρχης Κορίνθου 
Μπούλιας Παναγιώτης 
Δασολόγος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 
ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡ. ΥΠΟΘ. 
ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Κόρινθος 13-3-2018 
Αριθμ. Πρωτ.53041 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το Δασαρχείο Κορίνθου ανακοινώνει ότι: 

Εξέδωσε την υπ΄ αριθμ 46476/6-3-2018 (ΑΔΑ:ΨΞΦ5ΟΡ1Φ-15Ρ) αυτεπάγγελτη πράξη χαρακτηρισμού κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 14 του Ν.998/79 με την οποία 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ 
1) Την έκταση που βρίσκεται στην περιοχή της Δ.Κ. Στιμάγκας του Δήμου Βέλου-Βόχας που εμφανίζε­ται στο από 5-3-2018 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμα­κας 1:4400 του Δασολόγου της Υπηρεσίας Γεωργίου Μπλάνου ,υπό στοιχεία 1,2,3,4,5,…….11,12,13,1 εμ­βαδού 88.891,34 τ.μ. ,ως έκταση η οποία είχε ανέκα­θεν μη δασική μορφή και χαρακτήρα και που εμπίπτει στην παρ.6 εδαφ.α .του άρθρου 3 του Ν.998/79,όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3208/2003και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις δασικές διατάξεις. 
2) Την έκταση που βρίσκεται στην περιοχή της Δ.Κ. Στιμάγκας του Δήμου Βέλου-Βόχας που εμφανίζεται στο από 5-3-2018 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:4400του Δασολόγου της Υπηρεσίας Γεωργίου Μπλά­νου ,υπό στοιχεία 54,55,56,57,58,…..67,68,69,54 εμ­βαδού 4868,82 τ.μ. ,ως έκταση η οποία είχε ανέκαθεν δασική μορφή και χαρακτήρα και που εμπίπτει στην παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.998/79, και ως εκ τούτου ε­μπίπτει στις δασικές διατάξεις. 
Απέστειλε την ανωτέρω πράξη στο Δήμο Βέλου- Βόχας , για να εκτεθεί μερίμνη των Δημάρχων επί έ­να (1) μήνα ,στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτι­κού καταστήματος . 
Ανάρτησε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕ­ΚΑ την πράξη και το τοπογραφικό που την συνοδεύ­ει (ΚΑΔΑ 63028). 
Κατά της ανωτέρω πράξεως δύναται να ασκηθούν αντιρρήσεις ,ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων Π.Ε. Κορινθίας του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν.998/79 που εδρεύει στην Δ/νση Δασών Κορίνθου (Σί­να 24 20131 Κόρινθος τηλ. 27410 23.843) εντός απο­κλειστικής προθεσμίας δύο μηνών `από` την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τοπικό τύπο. 

Ο Δασάρχης Κορίνθου 
Π. Μπούλιας 
Δασολόγος με Α. βαθμό

Δεν υπάρχουν σχόλια