Header Ads

Διακήρυξη προμήθειας καυσίμων Δήμου Νεμέας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΔΑ:ΩΧ3ΩΩΚΔ-ΧΝΚ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 
Νεμέα 23-05-2018 
Αριθμός πρωτ. 2834 

««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΕΤΟΥΣ 2018» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 164.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
ΑΡ. ΜΕΛ: 4/2018 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 O Δήμαρχος Νεμέας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (για τα καύσιμα με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % σε ακέραι­ες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης τιμών καυσίμων, που εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (φαίνεται στην ιστοσελίδα http://www.fuelprices.gr/CheckPrices) για το Νομό Κορινθίας ). 

Η παρούσα προμήθεια είναι ενταγμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου και συγκεκριμένα στους κωδικούς: Κ.Α 10-6641.002, 10-6643.001, 20-6641.001, 20-6641.002, 20-6641.003, 25-6644.001, 30-6641.001, 30-6641.003, 35-6641.001, 35-6644.001, 70-6641.001, 70-6641.002, 15- 6643.002, 60-6643.001 προμήθεια καυσίμων, με ΚΩΔΙΚΟΥΣ CPV: 09132100-4 (Αμόλυβδη Βενζίνη), 09134200-9 (καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντί­ζελ), 09135100-5 (Πετρέλαιο DIESEL θέρμανσης κατ’ οίκον). 

Το αντικείμενό της και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’αριθμ. 4/2018 Τεχνική Έκθεση του τμήματος τεχνικών έρ­γων και υπηρεσιών του Δήμου Νεμέας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο­σίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.grτου συστήματος (Διαδικτυακός τόπος υποβολής προ­σφορών), στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας. Η ελάχιστη προθεσμί­α διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι είκοσι δύο (22) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρ­θρα 66, 120 και 121 (παρ. 1α) του Ν. 4412/2016. 

Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου ΝΕΜΕΑΣ 
http://www.nemea.gr. Οι ημερομηνίες δημοσίευσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υπο­βολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρο­νοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν.4412/2016. 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προ­σφορών, από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Αιτήματα παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, οι οποίοι διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην παρούσα και απευθύνονται προς το Δήμο ΝΕΜΕΑΣ. 
Ο Δήμος ΝΕΜΕΑΣ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Κανένας υ­ποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της πα­ρούσας διακήρυξης. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενή­ντα οκτώ λεπτών (1.322,58 €) 
Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφο­ράς είναι αναρτημένα και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.nemea.gr, ενώ πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του τμήματος της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Νεμέας μέχρι και έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερο­μηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 53072/2018. 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια