Header Ads

Η ΕΛΛΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΑΛΛΑ ΜΕΤΕΩΡΗ ΧΩΡΑ


Του Ιωάννη Ασλανίδη *

 Ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ κ. Γιένς Στόλ­τεμπερκ σε πρόσφατες δηλώσεις του, είπε ˙ «το ΝΑΤΟ δεν προτίθε­ται να εμπλακεί ή να διαμεσολα­βήσει για την επίλυση των διενέ­ξεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρ­κίας στο Αιγαίο, διότι αυτές δεν είναι θέμα του ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που πρέπει να διευθετηθεί ανά­μεσα στην Τουρκία και στην Ελ­λάδα», επαναλαμβάνοντας ουσι­αστικά, αυτά που είχε πει ο ίδιος και στο Anatolu πριν περίπου ένα μήνα, όταν ρωτήθηκε σχετικά, για το θέμα των Ελλήνων στρατιωτι­κών που κρατούνται στις φυλακές της Ανδριανουπόλεως. 
Έχω την γνώμη ότι, ο κ. Γ.Γ. του ΝΑΤΟ δεν μας τα λέει καλά, φαίνεται ή θέλει να παραμείνει α­πλά ένας Διευθυντής-Υπάλληλος του ΝΑΤΟ, χωρίς να έχει διάθεση ή δύναμη να επέμβει στα δύσκο­λα που έχει υποχρέωση ή οι ο­μολογουμένως άριστοι επιτελείς του δεν τον ενημερώνουν για τις άθλιες και χωρίς ντροπή πράξεις της Συμμάχου Τουρκίας εις βάρος της ακεραιότητας της Ελλάδος. 
Μας προτρέπει μάλιστα, να τα βρούμε μεταξύ μας θεωρώντας το ΝΑΤΟ, όλως αδικαιολογήτως, ως αναρμόδιο για την μεσολάβη­σή του. 
Η Ελλάς! παρά τα δεινά που υπέστη και υφίσταται κατά και­ρούς, ανά τους αιώνες, από τον αυταρχικό και απάνθρωπο αυτό γείτονα, συνέχιζε και συνεχίζει α­κόμη για την αρμονική σχέση των δύο λαών.Δυστυχώς αυτή η προ­σπάθεια πάντοτε μονομερώς, εκ μέρους της Τουρκίας τορπιλίζε­ται. Στην στοιχειώδη παρακάτω Ι­στορική αναδρομή θα διαπιστώ­σει κανείς του λόγου το αληθές. 
- Στην Βαλκανική χερσόνη­σο την περίοδο αυτή, έχουμε πά­λι, μιας ακραίας μορφής έντα­ση, με εθνικιστικές κορώνες από την Τουρκία, περί αναθεωρήσε­ων Συμφωνιών, του περασμένου αιώνα, που καθόρισαν τα σύνορα των χωρών αυτής. Το πρόβλημα όμως είναι πολύ σοβαρό για την Ελλάδα, διότι αποσκοπούν νέ­α χάραξη συνόρων εις βάρος της Ελλάδος και το αθλιότερο εις βά­ρος ελληνικών περιοχών, εδώ και 3.000 ετών και πλέον, δηλ. όταν η Τουρκία ιστορικά δεν υπήρχε ούτε ως Κράτος ούτε ως Έθνος. Οι Τούρκοι όπως ιστορικά είναι ε­ξακριβωμένο, ήλθαν το 1000 μ.Χ. από τα βάθη της Ασίας (Μογγολί­α-Τουρκεστάν) και εγκαταστάθη­καν στην Ελληνοβυζαντινή Μικρά Ασία, με σφαγές, λεηλασίες, εξι­σλαμισμό δια της βίας και εξαν­δραποδισμό του Ελληνικού και ό­χι μόνο στοιχείου της Ιωνίας Ελ­λάδος. 
- Είναι πολύ σοβαρή η εξ ανα­τολών απειλή της Ελλάδος, διότι είναι μια χώρα, που δεν έχει μπέ­σα, έχει επικίνδυνη εθνικιστική πολιτική, όποια και αν είναι η Κυ­βέρνηση της Τουρκίας, τροφοδο­τεί συνεχώς τον λαό της με μίσος προς κάθε τι που δεν είναι προς το συμφέρον της. 
- Ιστορικά όλοι γνωρίζουμε, πλην του τουρκικού Λαού και των Ηγετών του, ότι οι Τούρκοι δεν α­ναφέρονται πουθενά, στην Πα­λαιά Διαθήκη των Αρχαίων Εβραί­ων, ως και στους πρώτους μετα­χριστιανικούς χρόνους. Δεν ανα­φέρουν επίσης ούτε οι Ρωμαίοι και λοιποί Ιστορικοί, Φλάβιος, Ι­ώσηπος, Τάκιτος κ.λπ., διότι α­πλά στην περιοχή αυτή δεν υπήρ­χε Τουρκικό Κράτος ή Τουρκική ε­θνότητα. Στην Μ. Ασία κατοικού­σαν Έλληνες (Πόντιοι, Καππα­δόκες, κ.λπ.), Αρμένιοι και Κούρ­δοι, ως και άλλοι αυτόχθονοι λαοί φύλλα προσκείμενοι με τους Έλ­ληνες (Φρύγες, Βιθύνιοι, Κάριοι, Παφλαγόνες κ.λπ.). 
- Το 1930 ο Κεμάλ συγκρό­τησε επιτροπή τουρκικής Ιστο­ρικής Έρευνας, για τον καθορι­σμό της Επίσημης τουρκικής Ι­στορίας. Στο πρώτο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το 1932 ο Γεν. Γραμματέας της Επιτροπής (ResetGelip) και ένας Βουλευτής (HassanGemil), συνέβαλαν δι’ α­νακοινώσεών των, στην διαμόρ­φωση τουρκικής Ιστορικής θέσε­ως εξ ένδεκα (11) βασικών θέσε­ων. Αυτή θεμελιωμένη επί ανύ­παρκτων παραγόντων, κατέστη επίσημο κρατικό Ιστορικό Δόγμα, το οποίο βασικά καθορίζει την εκ­παίδευση του τουρκικού Λαού και την εξωτερική τουρκική προπα­γάνδα. 
- Τα κυριότερα και πολύ συνο­πτικά σημεία του τουρκικού αυ­τού Ιστορικού Δόγματος έχουν ως εξής: 
Οι Τούρκοι δεν ανήκουν στην κίτρινη ή Μογγολική φυλή, αλλά στην Λευκή. 
Είναι ένας εκ των βραχυκεφά­λων και αλπικών λαών, οι οποίοι μεταναστεύσαντες εκ της κοιτί­δας των του Ανατολικού Τουρκε­στάν, κυριαρχούν στην κεντρική, νότια και ανατολική Ευρώπη. 
Από αυτόν τον Τουρκικό Λα­ό προέρχονται όλοι οι Πολιτισμοί (Αιγύπτου, Ελλάδος, Ινδιών, Κίνας και Μεσοποταμίας). 
Ειδικότερα ο Ελληνικός Πολι­τισμός, είναι απλά απόγονος του Αιγιακού Πολιτισμού, ο οποίος ε­δημιουργήθη στην Ανατολία, κα­τόπιν επαφής με τον Τουρκικό και Χιττιτικό πολιτισμό της Ανατολί­ας. 
Οι Πελασγοί (αρχαίοι Αρκάδες της Πελοποννήσου), ήταν μια φυ­λή συγγενής προς τους Τούρκους της Ανατολίας (Μικρά Ασία). Άρα! οι Έλληνες είναι ένα μικρό μέρος του Μεγάλου Τουρκικού Πολιτι­σμού. Επομένως να μην εκπλήτ­τεσθε, επειδή κάθε τόσο έχουμε και θα έχουμε από την ανέντιμη και χωρίς μπέσα γειτονική χώρα, τέτοιες εθνικές εξάρσεις. 
- Από το 1955 η Ελλάδα και μέ­χρι σήμερα, εξ αιτίας της Τουρκίας είναι συνεχώς με το όπλο παρα­πόδας και σε εξοπλισμούς, σε α­ναλογία περισσότερη από οποια­δήποτε Ευρωπαϊκή Χώρα, με συ­νέπειες, η οικονομική και όχι μό­νο ασφυξία της Ελλάδος. Είχαμε προκλήσεις πολέμου της Τουρκί­ας εναντίον της Ελλάδος το 1955, το 1963, το 1974 με την παρα­νόμως κατάληψη και κατοχή μέ­ρους του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρά την κατα­δίκη της Τουρκίας από τον Ο.Η.Ε. και την Ε.Ε., αυτή συνεχίζει να έ­χει κατοχικά στρατεύματα σ’ αυ­τήν μέχρι σήμερα. Έκτοτε και μέ­χρι σήμερα έχουμε χιλιάδες πα­ραβιάσεις του Ελληνικού εναέρι­ου και θαλάσσιου χώρου στο Αι­γαίο και με διεκδικήσεις Ελληνι­κών Εδαφών κατοχυρωμένων με διεθνείς Συμβάσεις. Δηλαδή! προ­κλήσεις για έναρξη πολεμικών ε­πιχειρήσεων. 
Έλα τώρα κύριε Γ.Γ. του ΝΑ­ΤΟ Γιενς Στόλτεμπερκ, να μας πεις πώς να συνεννοηθούμε με την πολιτική και εθνικιστική νοοτροπί­α του Κράτους αυτού. 
- Το ΝΑΤΟ είναι ένας αμυντι­κός οργανισμός, για να εξασφαλί­ζει την εδαφική ακεραιότητα των Ελευθέρων κρατών μελών του. Σήμερα νίπτοντας τας χείρας σας εσείς ως άλλος Πόντιος Πιλάτος, ποιος θα διαφυλάξει την Ελλάδα από τις επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας εις βάρος της Ελληνικής Επικράτειας; 
- Η Ελλάς θα πρέπει να προ­σπαθεί συνεχώς, για την ανάπτυ­ξη σχέσεων καλής γειτονίας, αυ­τό προστάζει η απλή λογική. Ό­μως! θα ήταν εξαιρετικά ανεύθυ­νο να πιστεύουμε ότι, θ’ αλλάξει συμπεριφορά η Τουρκία στο Αι­γαίο. Δεν άλλαξε στο παρελθόν και σίγουρα αυτό δεν θα γίνει τώ­ρα, που τα νεοοθωμανικά όνειρα του κ. Ερντογάν είναι σε πλήρη ε­ξέλιξη. Θα χρειαστεί πολύ προσε­κτικός χειρισμός της κατάστασης, από όλες τις πλευρές, για να απο­τραπεί η κλιμάκωση. Αλλά! όμως είναι ανάγκη να συμβιβαστούμε με την πιθανότητα ότι τελικά η σύγκρουση μπορεί να είναι και α­ναπόφευκτη. Για το λόγο αυτό, το Ελληνικό Κράτος και το σύνολο του Ελληνικού Έθνους, σ’ όλους τους τομείς, θα πρέπει να παρα­μείνει με το όπλο παραπόδα… 

* Ο κ. Ιωάννης Μ. Ασλανίδης, είναι Αντ/γος ε.α. , Επίτιμος Διοι­κητής της Σ.Σ.Ε. από τη Δράμα δι­αμένων στην Αθήνα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια