Header Ads

Κάτοχος ‘’κάρτας πολίτη’’ - Απόλυτος δούλος!


 Του Αντ/γου (ε.α) - Νικόλαου Ταμουρί­δη 

Η (ανθ)ελληνική και αντίχριστη κυ­βέρνηση, με την ένοχη πίεση και της α­ντιπολίτευσης, ετοιμάζεται να εφοδιά­σει τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελ­ληνίδα με νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, την λεγόμενη κάρτα του πολίτη, πολυ­διαφημίζοντας παράλληλα τα δήθεν ο­φέλη της ‘’αχρήματης κοινωνίας’’. Πρω­τοπόροι και πάλι οι πολιτικοί μας ταγοί στην καταστροφή, αφού ελάχιστες χώ­ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή μάλλον της Ευρωπαϊκής Διάλυσης) έχουν εφαρ­μόσει μέχρι τώρα αυτή την διαδικασία. 
Οι δικαιολογίες γνωστές: πιο οργανω­μένο κράτος, έλεγχος φοροδιαφυγής, καλύτερη αστυνόμευση, ευκολίες πλη­ρωμών, ευκολίες στις μετακινήσεις στο εξωτερικό, απλούστευση σε όλες τις συναλλαγές των πολιτών κλπ.
Δεν μπορώ να μην σταθώ στο θέμα του σταδιακού ‘’σφραγίσματος’’ των πο­λιτών, από θεολογικής απόψεως, αφού είναι πασιφανές ότι η πηγή τέτοιων ε­νεργειών είναι η υποδούλωση όλων στον ‘’άρχοντα του κόσμου τούτου’’, δηλαδή στον αντίχριστο. Πως αλλιώς άλλωστε εξηγείται η κατά γράμμα εκτέ­λεση των περί σφραγίσματος αναφερο­μένων στην Αποκάλυψη; Πως εξηγού­νται τα προφητικά λόγια αγίων της εκ­κλησίας μας;
Το άλλα μεγάλα ερωτήματα που γεν­νώνται είναι: Εσύ Έλληνα απλέ πολί­τη, που θα έχεις μόνο κάρτα (και όχι με­τρητά) τι θα κάνεις αν ένα πρωινό μά­θεις από την τηλεόραση ότι εφαρμόζο­νται ασφυκτικά capital controls για να διασωθεί δήθεν το τραπεζικό σύστημα; Εάν δε, ακόμη χειρότερα, ‘’κλείσουν οι κάνουλες’’ , για οποιοδήποτε λόγο, και στερέψουν τα ΑΤΜς, τι θα κάνεις την ε­πόμενη μέρα; Πώς θα πάρεις ψωμί; Πώς θα ταξιδέψεις; Αν χάσεις ή κάποιος σου κλέψει την ηλεκτρονική ταυτότητα, δεν θα έχει πλήρη πρόσβαση στη προσωπι­κή σου ζωή; Είναι τυχαίο ότι, σε σχετι­κή πρόσφατη έρευνα, το 65% των Γερ­μανών προτιμούν την προαιρετική χρή­ση των καρτών και φυσικά την συνέχεια χρήσης των μετρητών;
Εάν οι πολιτικοί μας ταγοί θέλουν να ελέγξουν απόλυτα την φοροδιαφυ­γή, μπορούν να το κάνουν, εφαρμόζο­ντας τους υπάρχοντες νόμους, αρκεί να το θελήσουν! Τα άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις!
Εάν θέλουν οι πολιτικοί να διασω­θεί το τραπεζικό σύστημα, ας κάνουν μια πολύ απλή κίνηση: Ας φέρουν (αυ­τοί και οι δικοί τους) τα χρήματα που έ­χουν στο εξωτερικό στις ελληνικές τρά­πεζες! Ας δώσουν κίνητρα (και ας θεσπί­σουν αυστηρά αντικίνητρα) για όλους τους πλούσιους έλληνες που τα έχουν σε ξένες τράπεζες. Τότε θα τους ακο­λουθήσει όλος ο ελληνικός λαός και η πατρίδα θα βγει αμέσως από το τέλμα, γιατί με εύρωστο τραπεζικό σύστημα θα ενισχυθούν όλοι οι παραγωγικοί κλάδοι της χώρας!
Αν το πρόβλημα είναι η εγκληματι­κότητα, γιατί δεν προσπαθούν να αντι­μετωπίσουν τα αίτια της εγκληματικό­τητας, δηλ. τη φτώχεια, την ανέχεια και την αθρόα εισβολή παράνομων ισλαμι­στών στη χώρα; Γιατί δεν εφαρμόζουν περισσότερη και πιο αποτελεσματική α­στυνόμευση; Με την κάρτα του πολίτη θα βάλουν τάξη στους αναρχικούς και λοιπούς βανδάλους;
Είναι πολύ απλό:
Μας θέλουν μηχανές, όχι ανθρώπους με ελεύθερη βούληση.
Μας θέλουν πλήρως ελεγχόμενους, εκβιάσιμους (αφού θα ξέρουν όλες τις προσωπικές μας πληροφορίες) και από­λυτους δούλους!
Για αυτό απευθύνουμε προειδοποί­ηση αγάπης προς τους αρμόδιους υ­πουργούς Δημόσιας Τάξης και Εσωτε­ρικών: Μην εφαρμόσετε τέτοιες μεθό­δους στους Έλληνες Ορθόδοξους Χρι­στιανούς! Η οργή του Θεού και του λαού θα είναι η τιμωρία σας!!!

Νίκος Ταμουρίδης 
Αντγος (ε.α)-Επίτιμος Α’ Υπαρχηγός 

Δεν υπάρχουν σχόλια