Header Ads

Μακρόν: «Ελλάς - Γαλλία Συμμαχία»


Του Νότη Μαριά*


 Η επίσκεψη Μακρόν στην Ευρω­βουλή στο Στρασβούργο στις 17 Α­πριλίου αποτέλεσε αναμφίβολα ση­μαντικό γεγονός καθώς ο Γάλλος ηγέτης με βαρυσήμαντη ομιλία του ξεδίπλωσε το όραμά του για την Ευρώπη. Μάλιστα έδειξε ιδιαίτερα πρόθυμος να προχωρήσει σε ουσι­αστικό διάλογο με τους Ευρωβου­λευτές απαντώντας χωρίς αναστο­λές στις τοποθετήσεις τους.
Στο πλαίσιο αυτό από δικής μου πλευράς είχα την ευκαιρία να θέσω στον Γάλλο Πρόεδρο το ζήτημα της τουρκικής επιθετικότητας και να ζη­τήσω από τον Εμμανουέλ Μακρόν τη δέσμευσή του για σύναψη Ελ­ληνογαλλικού Συμφώνου Αμυντι­κής Συνεργασίας που θα εγγυάται και στρατιωτικά τα Ελληνικά σύνο­ρα σε περίπτωση τουρκικής επίθε­σης. Απευθυνόμενος λοιπόν στον Γάλλο Πρόεδρο είπα: «Κύριε Πρόε­δρε, κύριε Μακρόν, ο Ελληνικός λα­ός άκουσε με ενδιαφέρον την ομιλί­α σας στις αρχές Σεπτεμβρίου 2017 στο λόφο της Πνύκας στην Αθήνα για το μέλλον της Ευρώπης.
Κύριε Μακρόν, η Τουρκία καθη­μερινά εντείνει την επιθετικότη­τά της κατά της Ελλάδας, παραβι­άζει τα χωρικά ύδατα της Πατρίδας μου, παραβιάζει τον Ελληνικό ενα­έριο χώρο. Ο Ερντογάν απαιτεί την αλλαγή της Συνθήκης της Λωζάν­νης, απειλεί την Ελλάδα με πόλε­μο, κρατά παράνομα στις τουρκικές φυλακές τους δύο Έλληνες στρα­τιωτικούς».
Και συνέχισα: «Θα ήθελα λοιπόν κύριε Μακρόν να σας ρωτήσω εάν η Γαλλική Δημοκρατία προτίθεται να συνάψει με την Ελλάδα ένα Σύμ­φωνο Αμυντικής Συνεργασίας, ένα Σύμφωνο στρατιωτικής συνδρομής προς την Ελλάδα σε περίπτωση ε­πίθεσης της Τουρκίας κατά της Ελ­λάδας, ένα Σύμφωνο γαλλικής δέ­σμευσης για συνδρομή και προστα­σία των Ελληνικών συνόρων που άλλωστε είναι και ευρωπαϊκά σύ­νορα». Καταλήγοντας δε επισήμα­να: «Και όλα αυτά κύριε Μακρόν ε­δώ και τώρα γιατί οι τουρκικές απει­λές κατά της Ελλάδας εντείνονται κάθε μέρα».
Όπως καταγράφηκε ήδη σε εκτε­νή ρεπορτάζ των ΜΜΕ ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας απαντώ­ντας στην παραπάνω 
Ερώτηση – Τοποθέτησή μου δή­λωσε απερίφραστα εντός της Ολο­μέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβου­λίου στο Στρασβούργο τα εξής : «Να πω ότι η Γαλλία ανά πάσα στιγμή θα είναι παραστάτης σε κάθε Κράτος Μέλος όταν απειλείται όταν υφί­σταται επίθεση η κυριαρχία του. Αυ­τό το είπαμε και στην Μεγάλη Βρε­τανία και στην υπόθεση Σκριπάλ, αλλά είναι και πάγια θέση μας προς την Ελλάδα όταν απειλείται στην Α­νατολική Μεσόγειο. Και τις προάλ­λες είχα τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό τον κ.Τσίπρα γι’ αυτό το θέμα. Είναι ακριβώς στην καρδία της κοινής μας αλληλεγγύ­ης να υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ των Κρατών».
Η δήλωση Μακρόν ότι η Γαλλία θα στηρίξει την Ελλάδα σε περίπτω­ση τουρκικής απειλής έρχεται σε μια στιγμή κορύφωσης των τουρκι­κών διεκδικήσεων, καθώς η Άγκυρα δηλώνει εντελώς προκλητικά ότι τα Ίμια είναι δήθεν τουρκικά.
Πρόκειται για μία ιστορική δήλω­ση συμπαράστασης προς την Ελλά­δα, η οποία δίνει συγκεκριμένο πε­ριεχόμενο σ’ αυτό που εδώ και δε­καετίες εκφράζεται με το γνωστό σλόγκαν «Ελλάς – Γαλλία Συμμαχί­α».
Επιπλέον η δήλωση Μακρόν α­νοίγει τον δρόμο για ανάληψη πε­ραιτέρω πρωτοβουλιών από την Ελ­ληνική Κυβέρνηση και την Ελληνι­κή διπλωματία. Διαφορετικά κινδυ­νεύει να μείνει στα χαρτιά και να α­ποτελέσει απλά μια δήλωση καλών προθέσεων με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
Καθώς λοιπόν η τουρκική επιθε­τικότητα έναντι της Πατρίδας μας χτυπάει κόκκινο, η Ελλάδα με ψυ­χραιμία, αποφασιστικότητα και με­θοδικότητα οφείλει να προετοιμα­στεί κατάλληλα για κάθε ενδεχό­μενο. Στο πλαίσιο αυτό οφείλει να διαμορφώσει επωφελείς Διεθνείς Συμμαχίες.
Όπως αποδείχτηκε ιστορικά αλλά και με τις προχθεσινές δηλώσεις του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ (τα Νέα 20/4/2018), η Συμμαχία νίπτει τας χείρας της έ­ναντι της τουρκικής επιθετικότητας μια και σύμφωνα με το γνωστό δόγ­μα, το ΝΑΤΟ είναι δήθεν αναρμόδι­ο να επιλύσει διαφορές μεταξύ των μελών του. Καθώς λοιπόν το ΝΑ­ΤΟ πετά την μπάλα στην εξέδρα και σφυρίζει αδιάφορα εδώ και χρόνια παρά τις απειλές της Τουρκίας, η Α­θήνα προσπάθησε να αποκτήσει θε­σμικά πλεονεκτήματα εντός της ΕΕ. Όμως παρά τις ανά καιρούς ρητο­ρικές διακηρύξεις στήριξης της ΕΕ προς την Ελλάδα με πιο πρόσφατη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμ­βουλίου της 
22ας και 23ης Μαρτίου η οποί­α καλεί την Άγκυρα να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο, τις αρχές καλής γει­τονίας και την Εθνική κυριαρχία Ελ­λάδος και Κύπρου, καθίσταται συ­νεχώς αντιληπτό ότι σε περίπτωση μιας απευκταίας τουρκικής επίθε­σης κατά της Πατρίδος μας η στή­ριξη της ΕΕ θα εκδηλωθεί υπό ό­ρους και προϋποθέσεις, ενδεχόμε­να και με αστερίσκους, στο διπλω­ματικό και οικονομικό επίπεδο μό­νο, καθώς η ΕΕ δεν διαθέτει στρα­τιωτικές δυνάμεις. 
Επομένως είναι εύλογο (μέχρις ότου να δημιουργηθεί ο περίφημος Ευρωπαϊκός Στρατός στην επόμενη πενταετία και βάλε και υπό τον όρο φυσικά ότι θα υπάρχει τότε πολιτι­κή βούληση των Βρυξελλών για ε­μπλοκή του Ευρωπαϊκού Στρατού υ­πέρ της Αθήνας και κατά της τουρ­κικής επιθετικότητας), η Ελλάδα να επικεντρωθεί στην σύναψη διμερών Συμφωνιών Αμυντικής Συνεργασίας με τρίτες σύμμαχες χώρες.
Οι Συμφωνίες αυτές πρέπει να στηρίζονται στις αρχές του αμοιβαί­ου οφέλους και της μη επέμβασης στα εσωτερικά της χώρας.
Θα μπορούσαν δε να λάβουν τη μορφή Συμφώνου Αμυντικής Συνερ­γασίας με ρήτρα στρατιωτικής συν­δρομής σε περίπτωση τουρκικής ε­πίθεσης κατά της Ελλάδας.
Επιπλέον θα μπορούσαν να συ­μπληρωθούν με πρόνοιες για στε­νή διπλωματική και οικονομική συ­νεργασία, συμπεριλαμβανομένης και της αμυντικής βιομηχανίας των συμβαλλομένων μερών.
Μάλιστα όπως έχει ήδη προτεί­νει το Κόμμα μας «ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛ­ΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ», η εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώ­ρας πρέπει να γίνει «με παράλληλη σύναψη Συμφώνου Προστασίας των εγκαταστάσεων εξόρυξης πετρε­λαίου με τα κράτη, οι εταιρίες των οποίων θα αναλάβουν την εκμετάλ­λευση των αντίστοιχων θαλασσίων οικοπέδων».
Κλείνοντας, η απόφαση της Γαλ­λίας να παραχωρήσει με leasing στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό δύο φρεγάτες τύπου FREMM (Η Καθημε­ρινή 20/4/2018) αποτελεί ένα πρώ­το βήμα έμπρακτης γαλλικής στήρι­ξης της Ελλάδας έναντι της Τουρκί­ας, με το αζημίωτο βεβαίως μια και στις διεθνείς σχέσεις το «τζάμπα έ­χει πεθάνει».


* Ο Νότης Μαριάς είναι Ευρω­βουλευτής και Πρόεδρος του Κόμ­ματος ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ. Είναι Καθηγητής Θεσμών της Ευ­ρωπαϊκής Ένωσης στο Τμήμα Οι­κονομικών Επιστημών του Πανε­πιστημίου Κρήτης και δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.

Δεν υπάρχουν σχόλια