Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 56

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σύμφωνα με :
Τις διατάξεις του Νόμου 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
Το Ν. 1892/1990 ΦΕΚ 101 τ.Α΄/31.7.90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» άρθρο 113, παρ.8.
Το Ν. 1894/1990 ΦΕΚ 110 τ.Α΄/27.8.90 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» άρθρο 5.
Το Ν. 2327/95 ΦΕΚ 156 τ.Α΄/31.7.95 «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 10,παρ. 8.
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005( ΦΕΚ 98 τ. Α΄).
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Την αριθμ. Δ4/11927/3-02-2004 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 242 τ.Β΄/9-02-2004.
Το Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114, τ. Α΄/08-06-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» άρθρο 243.
Την αριθμ.ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1-10-2007, ΦΕΚ 1950 τ. Β΄, κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών.
Τις 26168/Δ4/28-2-2008, 41402/Δ4/3-4-2008 και 44781/4/2008 εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ με θέμα: «Προκήρυξη διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικών κυλικείων»
Τις διατάξεις της Αρ. 64321/Δ4/16 -05 -2008 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και ΥΠΕΠΘ Περί: «Λειτουργίας κυλικείων δημόσιων σχολείων» όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016 (ΦΕΚ 2646/25-08-2016).
Το άρθρο 103 του Ν.3852/4-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Την υπ’ αριθ. 8440/24-02-2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Περί καθορισμό λειτουργίας των σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών, όπου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (318/25-02-2011).
Το γεγονός ότι πρέπει να διενεργηθεί διαγωνισμός για τη μίσθωση των κυλικείων.,
Την ανάγκη εκμίσθωσης των κυλικείων
Α.- 1ον ΕΠΑ. Λ. -2ον ΓΕ. Λ -1ου .Ε. Κ. Κιάτου και
Β.- 2ον Γυμνάσιο & Εσπερινό Κιάτου, για την εξυπηρέτηση των μαθητών και του Προσωπικού του Γυμνασίου και
Λυκείου αντίστοιχα.
Την με την αριθμ. 20/2018 Πράξη της Σχολικής Επιτροπής «Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας κυλικείων, στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Προκηρύσσουμε Δημόσιο διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση των κυλικείων
Α.- 1ον ΕΠΑ. Λ. - 2ον ΓΕ. Λ – 1ου .Ε. Κ. Κιάτου και
Β.- 2ον Γυμνάσιο & Εσπερινό Κιάτου.
Καθορίζουμε τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός, ως εξής :

Άρθρο 1ο

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, στο Κιάτο, επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 , 1ος όροφος ως εξής:
1.- Για το 1oν ΕΠΑ. Λ. - 2ον ΓΕ. Λ – 1ον .Ε. Κ. Κιάτου, την 23ην Μαϊου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα
10:00 π. μ. έως 12: 00 π. μ.
2.- Για το 2ον Γυμνάσιο & Εσπερινό Κιάτου την 24ην Μαϊου 2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 π. μ.
έως 12: 00 π. μ.

Άρθρο 2ο

Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι εννέα (9) χρόνια, θα αρχίσει την 1η Ιουλίου του έτους 2018 και θα λήξει την 30η Ιουνίου του έτους 2027.

Άρθρο 3ο

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Άρθρο 4ο

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα καταβληθεί ως εγγύηση το ποσό των 300,00€ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Στους αποτυχόντας του διαγωνισμού, το ποσό θα επιστραφεί με τη λήξη του διαγωνισμού, στον δε πλειοδότη που κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου θα παρακρατηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, αφού πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την λήξη της άτοκα , πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

Άρθρο 5ο

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στον πλειοδοτικό διαγωνισμό είναι σύμφωνα με την Δ4/64321/16-05-2008 Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ. Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016 (ΦΕΚ 2646/25-08-2016)
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή
θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
Ι) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.
κ) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ.

Άρθρο 6ο

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε τρείς δόσεις το χρόνο, ήτοι 1η δόση την 30 Νοεμβρίου, 2η δόση 28ην Φεβρουαρίου και την 3ην δόση την 31ην Μαϊου.

Άρθρο 7ο

Ο επιτυχών του διαγωνισμού υποχρεούται να έχει στο κυλικείο, Φορολογική Ταμειακή Μηχανή.

Άρθρο 8ο

Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η καθοιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρησή του σε άλλο άτομο.

Άρθρο 9ο

Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Επιτροπής κυλικείων που έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής.
Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΥ1γ/Γ.Π. /οικ.93828/ (Φ.Ε.Κ. 1183/31.8.2006,τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.

Άρθρο 10ο

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή μέσω του Διευθυντή του σχολείου και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

Άρθρο 11ο

Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπομένων όρων της προκήρυξης . Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης απόφασης.

Άρθρο 12ο

Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του αρχικού ή του επαναληπτικού διαγωνισμού, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών ή των είκοσι (20) ημερών αντίστοιχα.

Άρθρο 13ο

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.

Άρθρο 14ο

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες.
Άρθρο 15ο
Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν ,κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

Άρθρο 16ο

Στην περίπτωση, που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει πλειοδότης με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Άρθρο 17ο

Η παρουσία του εκμισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη . Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1,23 και 4),7 8 και 9 του Ν. 3528/2007(ΦΕΚ: 26Α/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
Το αποτέλεσμα του πλειοδοτικού διαγωνισμού, αφού συνταχθεί Πρακτικό, θα τεθεί στην τελική κρίση της Σχολικής Επιτροπής για την αποδοχή του ή όχι.

Κιάτο 04-04- 2018
O Πρόεδρος της Σχ. Επιτροπής
Ζάρκος Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια