Header Ads

Ο προκλητικός Ερντογάν-Η απάντηση του Τσίπρα και το ηχηρό μήνυμα που είχε στείλει ο Στρατηγός Φράγκος

Του Γιώργου Φαρμάκη 

Δευτέρα, 02 Απρίλιος 2018: Τον τελευταίο και­ρό φαίνεται ότι διάφοροι άνθρωποι μας προετοιμά­ζουν για πόλεμο. Η Τουρκί­α μας προκαλεί συνεχώς με διάφορους τρόπους. Βέβαι­α και άλλες φορές στο πα­ρελθόν έγιναν επεισόδια μεταξύ Ελλάδας και Τουρκί­ας αλλά τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. 
Τι άλλαξε στις μέρες μας 
Στην εποχή των Μνημο­νίων είμαστε πιο ευάλωτοι από ποτέ, οπότε είμαστε και πιο εύκολη λεία για τον ε­χθρό. Δεν θα ήταν υπερβο­λικό να πούμε ότι οι Τούρ­κοι κάποια στιγμή, θα προ­σπαθήσουν να πάρουν ότι μπορούν. Δηλαδή οι Τούρ­κοι θα προσπαθήσουν να κάνουν ότι είναι δυνατόν, ώστε να αποκτήσουν την α­πόλυτη κυριαρχία στο Αιγαί­ο αλλά και στην Κύπρο. 
Οι Αμερικάνοι μας έχουν προειδοποιήσει 
Οι Αμερικάνοι μέσω του πρέσβη, κ Πάιτ σε τουλάχι­στον δύο περιπτώσεις μας προειδοποίησαν για ενδε­χόμενη σύγκρουση με την Τουρκία. Η κυβέρνηση δεν είδαμε να απαντάει στα λε­γόμενά του αλλά είναι σί­γουρο ότι πήρε στα σοβαρά (τα λεγόμενά του). 
Η κόντρα Τσίπρα- Ερντογάν 
Ο Ερντογάν «κλάφτηκε» στην ΕΕ και υποστήριξε ό­τι ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες καταδίκασαν την φυλάκι­ση των δύο Ελλήνων στρα­τιωτικών, δεν καταδίκασαν την διαφυγή των 8 Τούρκων πραξικοπηματιών, οι οποίοι βρήκαν «στέγη» στην Ελλά­δα. Την ίδια ώρα ο κ.Τσίπρας και η κυβέρνησή του έβγα­λαν μια ανακοίνωση αρκετά «βαριά». Η Ελληνική κυβέρ­νηση για τον Ερντογάν: 
Του ξεκαθαρίζουμε λοι­πόν ότι η Ελλάδα είναι κρά­τος Δικαίου και έχει Πρω­θυπουργό που σέβεται και γνωρίζει τις διαδικασίες τις ελληνικής δικαιοσύνης και όχι Σουλτάνο ώστε να μπο­ρεί να υπόσχεται για τις α­ποφάσεις της. 
Την στιγμή που οι Τούρ­κοι προκαλούν ανοιχτά τον Ελληνισμό, διάφορες ση­μαίνουσες προσωπικότητες της πατρίδας μας, απαντά­νε (στους Τούρκους) με τον πιο ηχηρό τρόπο. 
Το μήνυμα που είχε στεί­λει ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, Φράγκος Φραγκούλης: 
Ελληνίδες, Έλληνες, 
Την στιγμή που στο Αιγαί­ο και τον Έβρο, οι Ένοπλες μας Δυνάμεις δίνουν καθη­μερινά μια σκληρή μάχη ε­νάντια στην, διαχρονικά, ε­πιθετική Τουρκία, την στιγ­μή που οι Αλβανοί ξεσαλώ­νουν, με υπερφίαλα “ορά­ματα’, όπως η “Τσαμουριά”, την στιγμή που ο εθνικισμός των Σκοπιανών καλύπτε­ται από έναν “προοδευτικό” μανδύα της κυβέρνησης Ζά­εφ, που είναι το ίδιο αλυ­τρωτική, αν όχι περισσότε­ρο, από αυτή του Γκρουέφ­σκι, η Ελλάδα σε καμιά πε­ρίπτωση δεν πρέπει να δι­αχωριστεί σε Βόρειους και Νότιους. 
Η ομόνοια και η ενότη­τα έφερε τις μεγάλες νίκες, που σημάδεψαν διαχρονικά την πορεία του έθνους μας. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας και η αποτροπή της επικρά­τησης των Περσών σε όλη την Ευρώπη, ήταν νικηφό­ρος με την συμμαχία ΟΛΩΝ των Ελλήνων. 
Οι νικηφόρες μάχες της επανάστασης του 1821, έ­φεραν τεράστιο πλήγμα στους Οθωμανούς, μόνο με την σύμπνοια και την ενότη­τα των οπλαρχηγών και των πολιτικών. Η διχόνοια που έσπειραν οι ξένες δυνάμεις εκείνη την εποχή, έφεραν τον Ιμπραήμ εντός των τει­χών του Μεσολογγίου, ανή­μερα της Κυριακής των Βαΐ­ων του 1826. Και η σφαγή των Ελλήνων από το βαρ­βαρικό αυτό έθνος υπήρξε μεγάλη. 
Όπως μεγάλη υπήρξε στα Ψαρά, στη Νάουσα και σε τόσες άλλες και πόλεις και χωριά του Μωριά, της Ρούμελης, της Μακεδονί­ας, της Κύπρου. Ολοκαυτώ­ματα που όμοια δεν γνώρι­σε ο κόσμος. Αυτές τις κρί­σιμες μέρες λοιπόν, σχεδόν 200 χρόνια από την εθνική μας παλιγγενεσία, το γένος μας πρέπει να αντιμετωπί­σει ΕΝΩΜΕΝΟ τις νέες προ­κλήσεις. Με τον ίδιο παιάνα που απήγγειλαν οι ναυμά­χοι της Σαλαμίνας. 
Ω, παίδες Ελλήνων, ίτε Ελευθερούτε πατρίδ’ ελευ­θερούτε δε παίδας, γυναί­κας, θεών τε πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων, νύν υ­πέρ παντών αγών. 
Το μήνυμα του στρατη­γού Φράγκου είναι επίκαι­ρο και μας δείχνει τον δρό­μο που πρέπει να ακολου­θήσουμε! 

Δεν υπάρχουν σχόλια