Header Ads

Έπεσαν οι μάσκες Ντράγκι και Εurogroup για τα κόκκινα δάνεια

Άρθρο του Νότη Μαριά *

Στο Eurogroup της 19ης Φε­βρουαρίου (βλ. Η Ναυτεμπο­ρική 21/2/2018, σελ. 4) εν μέ­σω Αποκριάς έπεσαν οι μάσκες για τα κόκκινα δάνεια, μια και ο Ντράγκι ως νέος Ανθύπατος α­παίτησε με ιταμό τρόπο την άμε­ση ενεργοποίηση των ηλεκτρο­νικών πλειστηριασμών στην Ελ­λάδα, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά το αληθινό πρόσωπο της ΕΚΤ και της Ευρωζώνης.
Οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως μέλος της τρόικας για την μετατροπή της Ελλάδας σε ένα απέραντο κοινωνικό νεκροταφείο είναι τε­ράστιες. Μάλιστα αυτό έχει συ­νομολογηθεί ακόμη και από τον Ντάισελμπλουμ, ο οποίος απα­ντώντας σε Ερώτησή μας σε συ­νεδρίαση της Επιτροπής Οικονο­μικής και Νομισματικής Πολιτι­κής της Ευρωβουλής στις Βρυ­ξέλλες στις 7/12/2017, δήλωσε ότι τα μνημόνια διέσωσαν τις ξέ­νες τράπεζες και όχι την Ελλά­δα.
Και όμως η ΕΚΤ συνεχίζει το business as usual σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια απαιτώντας εδώ και τώρα ενεργοποίηση των ηλε­κτρονικών πλειστηριασμών προ­κειμένου τα κοράκια να αρπά­ξουν τα σπίτια των Ελλήνων.
Ενόψει της προκλητικής αυ­τής διαχρονικής στάσης της ΕΚΤ με παρέμβασή μου ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 5/2/2018, παρουσία του ί­διου του Ντράγκι, τόνισα το γε­γονός πως «η ΕΚΤ συνεχίζει πα­ράνομα να αρνείται την ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση των Ελληνικών εταιρικών ομολόγων καθώς και των κρατικών Ελλη­νικών ομολόγων. Και όλα αυτά τη στιγμή που η Τράπεζα της Ελ­λάδος μόνο για τη διετία 2015-2016 δαπάνησε 42,5 δις ευρώ για τη συμμετοχή της στην πο­σοτική χαλάρωση». Μάλιστα α­πευθυνόμενος στον Ιταλό του ε­πεσήμανα ότι πρέπει επιτέλους «η ΕΚΤ να αποχωρήσει από την τρόικα προκειμένου να παύσει η σύγκρουση συμφερόντων που υπάρχει στο πλαίσιο της ΕΚΤ, μια και η ΕΚΤ φοράει 4 καπέλα αφού είναι μέλος της τρόικας, είναι δανειστής των κρατών μελών, ε­λέγχει τις συστημικές τράπεζες και υποτίθεται ότι είναι ανεξάρ­τητη νομισματική αρχή».
Στη συνέχεια, σε νέα παρέμ­βασή μου στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής στις 6/2/2018, τό­νισα πως «η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλει να επιστρέψει τα κέρδη από τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία α­γόρασε με έκπτωση 40 % και τα οποία πληρώνεται στο 100 %. Ο­μόλογα τα οποία εξαιρέθηκαν α­πό το PSI και τη διαδικασία που έγινε, ενώ αντίθετα τα ομόλογα των Ασφαλιστικών Ταμείων κου­ρεύτηκαν. Πρέπει όλα τα κέρ­δη από τα SΜPs και τα ANFAs, όλα τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευ­ρωσυστήματος να επιστραφούν στην Ελλάδα προκειμένου να υ­πάρξει στήριξη της απασχόλη­σης γιατί η χώρα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τεράστια προβλή­ματα ανεργίας λόγω της μνημο­νιακής πολιτικής της τρόικας και του κυρίου Ντράγκι». 
Μάλιστα, όπως προκύπτει από δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοσης της Καθημερινής στις 22/2/2018, τα κέρδη της ίδιας της ΕΚΤ από Ελληνικά ομόλο­γα που αγοράστηκαν στο πλαίσι­ο της προγράμματος SΜP ανήλ­θαν πέρυσι σε 154 εκατ. ευρώ και το 2016 σε 185 εκατ. ευρώ, ήτοι συνολικά ανήλθαν σε 339 εκατ. ευρώ εντός μιας διετίας. Για να γίνει αντιληπτή η τάξη με­γέθους των κερδών αυτών αρκεί να επισημανθεί ότι οι προβλεπό­μενες μνημονιακές μειώσεις του ΕΚΑΣ για το 2018 και 2019 ανέρ­χονται σε 284 εκατ. ευρώ (ήτοι 234 εκατ. ευρώ το 2018 και 50 εκατ. ευρώ το 2019, βλ. Η Κα­θημερινή-ηλεκτρονική έκδοση 18/8/2016). 
Φυσικά στα παραπάνω κέρδη της ΕΚΤ πρέπει να προστεθούν και τα τοκογλυφικά υπερκέρδη τα οποία απομυζά από τα εν λό­γω ομόλογα τα οποία παρότι τα αγόρασε «σκοτωμένα» στο 60% της αξίας τους εντούτοις τελικά τα πληρώνεται στο 100%!!! 
Είναι δε χαρακτηριστικό ό­τι καθώς στα τέλη του 2017 η ΕΚΤ διακρατούσε τέτοια ομόλο­γα ονομαστικής αξίας 9,5 δις ευ­ρώ (βλ. ηλεκτρονική έκδοση Κα­θημερινής 22/2/2018) στη λήξη των εν λόγω ομολόγων που υ­πολογίζεται σε 3 χρόνια περίπου η ΕΚΤ, κατά τα ανωτέρω, θα βγά­λει επιπλέον κέρδη κοντά στα 3,2 δις ευρώ!!!
Και ενώ η ΕΚΤ πουλώντας αέ­ρα κοπανιστό βγάζει δισεκατομ­μύρια από τον ιδρώτα του Ελλη­νικού λαού, ο Ιταλός συνεχίζει α­κάθεκτος τις πιέσεις για κόκκινα δάνεια και ηλεκτρονικούς πλει­στηριασμούς.
Καθώς λοιπόν μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την έναρξη ε­φαρμογής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και μάλιστα σε μαζική κλίμακα, πρέπει να επι­σημανθεί για άλλη μια φορά ότι οι προτάσεις του Κόμματός μας «ΕΛΛΑΔΑ-Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ», ε­πικεντρώνονται στην δημιουργί­α ενός Ταμείου Σωτηρίας Δανει­οληπτών και στην εφαρμογή και στην Πατρίδα μας με αναγκαστι­κό τρόπο του μοντέλου της Κύ­πρου, το οποίο δίνει στο δανει­ολήπτη δικαίωμα προτίμησης να αγοράσει το δάνειό του, στην τι­μή της πρώτης προσφοράς, που κάνουν στις τράπεζες τα κορά­κια.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφα­τα στοιχεία (βλ. Η Καθημερινή-Οικονομία 17-18/2/2018, σελ. 3) τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια ανέρχονται σε 31,8 δις ευρώ εκ των οποίων 21,1 δις ευρώ είναι τα στεγαστικά δάνεια και 10,9 δις τα καταναλωτικά δάνεια. 
Η Ελλάδα με το τρίτο μνημό­νιο έχει πάρει δάνειο 86 δις ευρώ και σύμφωνα με πρόσφατα δη­μοσιεύματα (Cnn.gr 6/12/2017 και Bankingnews.gr 26/12/2017) θα περισσέψουν μετά το τέλος του προγράμματος και αφού ε­ξοφληθούν όλοι, τουλάχιστον 27,4 δις ευρώ.
Εμείς λοιπόν προτείνουμε, με 4,5 δις ευρώ από τα παραπά­νω δανειακά κεφάλαια που πε­ρισσεύουν, να δημιουργηθεί έ­να Ταμείο για Κόκκινα Δάνεια, έ­να Ταμείο Σωτηρίας των Δανει­οληπτών, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στον δανειολήπτη να πάει ο ίδιος να αγοράσει, υπό προϋποθέσεις, το δάνειό του.
Με τον τρόπο αυτόν μπορεί πλέον να μπει τελεία και παύλα στους ηλεκτρονικούς πλειστη­ριασμούς και οι φτωχοποιημέ­νοι από το μνημόνιο Έλληνες να σώσουν τα σπίτια τους. 
Γιατί άραγε δεν εφαρμόζουν την πρότασή μας κυβέρνηση και αντιπολίτευση;
Προφανώς γιατί δεν τολμούν να ορθώσουν ανάστημα στον Ντράγκι και στην παρέα του που κατοικοεδρεύουν στην Φραν­κφούρτη».

* Ο Νότης Μαριάς είναι Ευ­ρωβουλευτής και Πρόεδρος του Κόμματος ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ. Είναι Καθηγητής Θε­σμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστη­μών του Πανεπιστημίου Κρήτης και δικηγόρος στον Άρειο Πά­γο.

Δεν υπάρχουν σχόλια