Header Ads

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΟΡΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ

Της Παυλίνας Μπεχράκη *
Τον τελευταίο καιρό η Πατρίδα μας πολιορκείται από παντού. Δεν είναι μόνο που οι «ΕΤΑΙΡΟΙ» ΜΑΣ μας συμπεριφέρονται, όπως οι επικυρίαρχοι στους υποτε­λείς, αλλά καθημερινά ε­μείς πρέπει να υπερασπιζό­μαστε και την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαι­ωμάτων στο Αιγαίο, τη Μα­κεδονία, τη Κύπρο. 
Αυτούς τους δύσκολους καιρούς, που όλα αμφισβη­τούνται, η μικρή μέγιστη Πατρίδα μας βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. «Όλοι οι Λαοί περνούν δύσκολα και ανησυχούν για το μελλού­μενο κακά τα ψέματα. Ό­μως η αμφισβήτηση και υ­ποτίμηση της Ελλάδας που έρχεται από παντού φίλους, και εχθρούς, οφείλεται και στις δικές μας συμπεριφο­ρές, που συνθέτουν μια πο­λύ κακή εικόνα, της Ελληνι­κής πραγματικότητας. Βγά­ζουμε δηλαδή τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια. Τα μέσα ενημέρωσης, με δι­εθνή εμβέλεια, πληροφο­ρούν όλο τον κόσμο, στο όνομα της εμπορευματο­ποίησης της είδησης, ότι η φτωχευμένη Ελλάδα, βρί­σκεται, σε ελεύθερη πτώ­ση. Βέβαια οι κυρίως υπεύ­θυνοι είναι οι «Ολιγοστοί» πληρεξούσιοί μας, που τρώ­νε ο ένας του άλλου τα σω­θικά στην κυριολεξία. Οι κα­τηγορίες για σκάνδαλα – δι­αφθορά, η μιζέρια του Λα­ού που παρουσιάζεται στο πρώτο πλάνο και χίλια δύο άλλα ακατανόμαστα, προ­βάλλονται δίχως περίσκε­ψη, δίχως ντροπή θα έλε­γα στο όνομα της τηλεθέ­ασης. Η Ελληνική πραγμα­τικότητα, όπως παρουσιά­ζεται βουτηγμένη στη λά­σπη, τον βούρκο ενός Πο­λιτικού και κοινωνικού το­πίου, και δεν προβάλλεται τίποτα καλό, τίποτα θετικό λες και ο τόπος μας είναι μόνο τόπος κακών συνα­παντημάτων και τίποτα άλ­λο, θα έχει τρομαχτικά απο­τελέσματα. Πολλές εθνικές ήττες. Όταν παρουσιάζεται πως βρίσκεται σε πλήρη πα­ράλυση, με τη βία να τρέχει σαν χείμμαρος ξεγυμνωμέ­νος, και να καταστρέφει κό­πους μιας ζωής για παρά­δειγμα, και οι υπεύθυνοι για τη τάξη και την ασφά­λεια να είναι απλοί παρατη­ρητές, όταν η σκανδαλολο­γία έχει τον πρώτο, τον κυ­ρίαρχο ρόλο, σαν αυτός ο τόπος να μην ασχολείται με τα προβλήματα που τον τα­λανίζουν, που τον έχουν ρί­ξει κατάχαμα, έχουμε το α­ποτέλεσμα να βρίσκουν την ευκαιρία οι αμφισβητές του, ο ένας μετά τον άλλον, να δρούν όπως βλέπουμε να γίνεται τον τελευταίο καιρό παρά ποτέ. 
Και βέβαια δεν πρέπει να δείχνουμε προς τα έξω μια εξιδανικευμένη εξωπραγ­ματική εικόνα, γιατί δεν θα γίνουμε πιστευτοί, εκ των πραγμάτων, αλλά για να ε­πιζήσει αυτός ο τόπος να σηκωθεί όρθιος αυτός ο γο­νατισμένος λαός, πρέπει να μπούν τα πράγματα στη σω­στή τους, τη ρεαλιστική βά­ση, ώστε να αξιοποιήσου­με και τα σπουδαία που υ­πάρχουν, να τα αναδείξου­με, μέσα σε ένα γαληνεμέ­νο περιβάλλον, ώστε να με­λετήσουμε πως θα πορευ­θούμε μέσα στις θύελλες και τις καταιγίδες που βουί­ζουν ένα γύρω. 
Η εποχή μας είναι δύ­σκολη. Πολύ δύσκολη. Η ανθρωπότητα είναι απελπι­σμένη. Είναι έτοιμη να αυ­τοκτονήσει. «Ο σώζων ε­αυτώ σωθείτο» κατά πως βλέπουμε. Δεν υπάρχουν συμμαχίες, υπάρχουν μό­νο συμφέροντα. Γι΄αυτό και εμείς, σαν Λαός που ό­πως ξέρουμε από τα διαβά­σματά μας στον πολύχρονο πηγαιμό του, με τις νίκες, τις ήττες, τη σκλαβιά αιώ­νων, τα κατάφερε, επιβίω­σε, πρέπει και τούτη την ώ­ρα να λειτουργήσουμε σω­στά. Να στηριχτούμε στα δικά μας πόδια, μονιασμέ­νοι, που είναι δοκιμασμένα, γερά, δυνατά, όταν είμα­στε όλοι μαζί, παρ΄όλο που είμαστε ένας μικρός Λα­ός. Αρκεί να σοβαρευτού­με, για να αυτοπροστατευ­τούμε βρε αδερφέ. Τόσο α­πλά. Να είμαστε έξυπνοι. Ό,τι μας δίνουν οι «Εταίροι» μας, φίλοι μας το παίρνου­με, και να το κάνουμε ελπί­δα για τον τόπο μας, αυτά τα χρόνια της Ανάγκης, και να μην είμαστε ψευτοπερή­φανοι. Μας χρωστάνε, μας χρωστάνε πολλά, και το ξέ­ρουν, το ξέρουν οι πάντες, και προ πάντων η κοινότη­τα των ανά τον κόσμο δια­νοουμένων. Είναι μια φυ­σική πραγματικότητα αναμ­φισβήτητη, απ΄όλους τους Λαούς της γης, ότι η Ελλά­δα γέννησε τον Πολιτισμό, η Ελληνική ψυχή και η σκέ­ψη είναι η ίδια η καλή ελπί­δα, πως μπορεί τον κόσμο να σώσει, και αυτούς τους φοβερούς καιρούς. Τέλος λοιπόν η απαξία από εμάς τους ίδιους γιατί και βέβαια αυτό περνάει στάλα στάλα , σε εχθρούς και φίλους. 
Με τιμή 
Παυλίνα Μπεχράκη 
Εικαστικός Λογοτέχνις 
* Η κα Παυλίνα Μπεχρά­κη, είναι εικαστικός από την Κόρινθo 

Δεν υπάρχουν σχόλια