Header Ads

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ

Τι είναι αυτά περί 140.000 στο Συλλαλητήριο των Αθηνών;

Κύριε Διευθυντά.
Την Κυριακή 4ην Φεβρουαρίου δια δεύτερη φοράν μετά την 21ην Ιανουαρίου, εξερράγη η ψυχή των Ελλήνων κατά το μεγαλειώδες συλλαλητήριο των Αθηνών και με πρωταγωνιστείσαν την Ελληνική νεότητα, διακήρυξε στεντόρεια τη φωνή προς την Οικουμένη άπασαν, ΄η Μακεδονία είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ποτισμένη δια ποταμών αίματος ηρώων και μαρτύρων και εις ουδένα θα επιτραπή όπως σφετερισθή το άγιον όνομά της.
Παραφωνίαν, εις τον πατριωτικόν ενθουσιασμόν των εκατοντάδων χιλιάδων Λαού του Συλλαλητηρίου των Αθηνών, απετέλεσεν η στάση των πολιτικών δυνάμεων της Χώρας. Εις τον απόηχον ακόμη των ζητοκραυγών της λαοθαλάσσης της Πλατείας Συντάγματος, των πέριξ χώρων και λεωφόρων, ενεφανίσθη εις κάποιον τηλεοπτικόν δίαυλον ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εν τοις λόγοις και εν τοις πράγμασι Προστασίας του «Ρουβίκωνα», των κουκουλοφόρων και των αναρχικών των Εξαρχείων, δηλώσας μεθ’ ικανοποιήσεως ότι, «οι λαβόντες μέρος εις το Συλλαλητήριο ήσαν μόνον 140.000». Διά να μας πείση δε περί τούτου, είπεν «τα στοιχεία αυτά τα προσκόμισε η Αστυνομία, η οποία είναι πάντοτε ακριβής εις τους υπολογισμούς της».
Τι υπονοεί δια της ανωτέρω δηλώσεώς του ο κ. Υπουργός; Προφανώς, αφού ήσαν «μόνον 140.000» άτομα εις το Συλλαλητήριον, δύναται ο ΣΥΡΙΖΑ να πολιτεύεται κατά το δοκούν και ακόμη να επιτρέπη την χρήσιν του ονόματος Μακεδονία από τους σφετεριστάς του. Καλλίτερον όμως θα ήταν όπως πείσει τον κ. Πρωθυπουργόν, εις τον οποίον αρέσουν τα δημοψηφίσματα, να προχωρήση εις την διενέργειαν δημοψηφίσματος δια την Μακεδονίαν, οπότε θα διαπιστώσουν αμφότεροι πόσες γίνονται οι «μόνον 140.000» εις την κάλπην.
Το Μακεδονικόν είναι υψίστης σημασίας ΕΘΝΙΚΟΝ θέμα, το οποίον ταλανίζει την Χώραν από πολλών ετών και το οποίον δυστυχώς αι κυβερνήσεις της Ελλάδος δεν αντεμετώπισαν μετά της δεούσης προσοχής, ώστε να το έχουν κλείσει. Η Ελλάς δεν ζητά τίποτε. Οι Σκοπιανοί ζητούν, προσπαθούν να υποκλέψουν την ονομασία Μακεδονία δια το κρατίδιόν τους. Επομένως η Ελλάς δεν είναι η αδικοπραγούσα, αλλά η αδικουμένη, καθ’ όσον η εμμονή των Σκοπιανών εις την χρήσιν του όρου Μακεδονία υποκρύπτει δόλον και αλυτρωτικάς βλέψεις εις βάρος μας.
Κατόπιν τούτων, ερωτάται τι επί τόσα έτη συζητούν οι εκπρόσωποι Ελλάδος και Σκοπίων, οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι Πρωθυπουργοί ενίοτε; Αντί των ασκόπων αυτών συζητήσεων ο πολιτικός μας κόσμος ομονοών, έδει όπως έχει κλείσει το ζήτημα δι΄αποφάσεως παγίας, γνωστοποιουμένης προς την οικουμένη άπασαν και ιδίως προς τους πάτρωνας των Σκοπίων, ότι η Ελλάς ΟΥΔΕΠΟΤΕ ήθελεν συναινέσει όπως τα Σκόπια ενταχθούν εις το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. υπό το όνομα Μακεδονία ή παράγωγόν της και μάλιστα όταν δεν έχουν απαλείψει από το Σύνταγμά των και τα σχολικά βιβλία τας αλυτρωτικάς τους βλέψεις, εις βάρος της Ελλάδος, ενώ έχουν υπόψη τους να αλλάξουν τας ονομασίας οδών, πλατειών και αεροδρομίου, αι οποίαι φέρουν ονόματα αρχαίων ΕΛΛΗΝΩΝ Μακεδόνων, πράγμα ουχί πειστικόν, αφού κανείς δεν εγγυάται ότι κάποια άλλη Κυβέρνηση θα τηρήσει τυχόν συμφωνίαν τινά, που θα έχουν επιδώσει εισιτήριον εισόδου εις το ΝΑΤΟ και εις την Ε.Ε.
Όλα τα’ άλλα είναι λόγια του αέρος και προσπάθεια των Σκοπιανών όπως επιτύχουν τον απότερον σκοπόν των εις βάρος την ιστορικής πραγματικότητας, ήτις τους θέλει Σλάβους και όχι Μακεδόνες, όπως παρομοιάζονται σήμερον.
Βασιλικόν Κορινθίας, 10 Φεβρουαρίου 2018

Μετά τιμής
Ανδρέας Ντάνος
Αντισμήναρχος ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια