Header Ads

ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ : ΣΥΝΘΗΜΑ ΜΑΣ: ΜΙΑ ΠΟΛΗ… ΜΙΑ … ΟΜΑΔΑ!...

Με νέα αρχή (όπως το 1957) προτείνει ο Πρόεδρος του ΕπιμελητηρίουΚορινθίας Παναγιώτης Πιτσάκης, ο οποίος απευθύνει Ενωτικό κάλεσμα προς τιςδιοικήσεις των δύο ισχυρών ομάδων της Α΄ κατηγορίας της Ε.Π.Σ. Κορινθίας, υπόπροϋποθέσεις. Με μήνυμα «Η ισχύς εν τη ενώσει» πολλά μπορούν να ελπίζουνοι απογοητευμένοι φίλαθλοι της Κορινθίας. Η πρόταση αποτελεί αναγκαία λύση,αφού οι δύο ομάδες αντιμάχονται η μία την άλλη, χωρίς ελπίδα να επιπλεύσειούτε η μία, ούτε η άλλη στις υπερκείμενες κατηγορίες. Νομάρχης, Δήμαρχος,Επιμελητήριο και οι δύο διοικήσεις να κάτσουν στο τραπέζι και να συμφωνήσουναπό τώρα πριν να λήξει το Πρωτάθλημα γιατί οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συγχώνευση δύο Ομά-
δων της Κορίνθου
Κατά την εκδήλω-
ση της κοπής της Πρωτο-
χρονιάτικης πίτας της Ένω-
σης Ποδοσφαιρικών Σωμα-
τείων Κορινθίας, του Συνδέ-
σμου Διαιτητών Κορινθίας και
του Συνδέσμου Προπονη-
τών Κορινθίας που έλαβε χώ-
ρα στο Δημοτικό Θέατρο Κο-
ρίνθου ¨ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ¨
την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου
2018, ο πρόεδρος του Επιμε-
λητήριου Κορινθίας κος Πα-
ναγιώτης Πιτσάκης απηύθυνε
κάλεσμα ενότητας και συνερ-
γασίας των δύο ποδοσφαιρι-
κών ομάδων της Κορίνθου για
το καλό του ποδοσφαίρου και
της πόλης.
Συγκεκριμένα, ο κος Π. Πι-
τσάκης κατόπιν διαλόγου με
επιχειρηματίες που στηρίζουν
τις ποδοσφαιρικές ομάδες ως
χορηγοί αλλά και φιλάθλους
της Κορίνθου κατέθεσε πρό-
ταση ζητώντας τη δημιουργί-
α ΜΙΑΣ και ΜΕΓΑΛΗΣ ομάδας
στην πόλη της Κορίνθου:
- Με καθαρό ΑΦΜ, χωρίς
βάρη και υποθήκες, από το
παρελθόν.
- Χωρίς την παρουσία αν-
θρώπων που «πλήγωσαν»
τους Κορίνθιους φιλάθλους
- Με Κορίνθιους αθλητές
και προπονητές στην πλειο-
νότητα τους.
- Με την εγγραφή χιλιά-
δων μελών για να μην είναι η
ομάδα ιδιοκτησία κανενός.
- Που θα σέβεται τους φι-
λάθλους της πόλης και του
νομού και δεν θα ανήκει μό-
νο στην Κόρινθο και την Κο-
ρινθία.
Οι επιχειρηματίες της Κο-
ρίνθου, αποτελούν παράγο-
ντα επιβίωσης των ποδοσφαι-
ρικών ομάδων και με δεδομέ-
νη την κρατική αδιαφορία η
δυνατότητα μακροχρόνιας ε-
πιβίωσης και ανάπτυξης των
ομάδων της Κορίνθου είναι
ανέφικτή χωρίς τους χορη-
γούς.
«Όλοι εμείς που αγαπάμε
το ποδόσφαιρο και πληρώ-
νουμε αδρά την αγάπη μας
αυτή, δεν μπορούμε να δε-
χθούμε άλλο την διάσπαση
και την αντιπαλότητα στο πο-
δόσφαιρο της πόλης.» τόνισε
ο κ. Πιτσάκης και συνέχισε δί-
νοντας τη δέσμευση
« Ο καθένας μας στο μέτρο
των οικονομικών του δυνατο-
τήτων θα είναι χορηγός της
ομάδας και θα κάνει ότι είναι
δυνατόν να αποκτήσει και πά-
λι την εμπιστοσύνη των χιλιά-
δων φιλάθλων, που χρόνια
περιμένουν».
«ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑ-
ΦΗ ΜΑΣ»
« Δεν είμαστε ποδοσφαιρι-
κοί παράγοντες, αλλά φίλα-
θλοι που θέλουμε να ξανα-
δούμε στο δημοτικό στάδι-
ο της πόλης, την αφρόκρεμα
του ποδοσφαίρου και να ξα-
ναζήσουμε ημέρες δόξας.
Δεν θα εμπλακούμε με τα
διοικητικά της ομάδας, μόνο
θα στηρίζουμε ενεργά και οι-
κονομικά την προσπάθεια».
Κλείνοντας ο Παναγιώτης Πι-
τσάκης απηύθυνε κάλεσμα
στη διοίκηση του «ΠΑΣ Κό-
ρινθος» και του Α.Σ. «Κόρινθος
2006», να καταθέσουν στο Ε-
πιμελητήριο Κορινθίας τα επί-
σημα βιβλία των συλλόγων.
Το επιμελητήριο σε συνερ-
γασία με τον δικηγορικό σύλ-
λογο Κορίνθου, θα ορίσει επι-
τροπή δικηγόρων, που θα κά-
νουν τις απαραίτητες διαδικα-
σίες συγχώνευσης και θα δώ-
σουν οντότητα στην νέα ομά-
δα της πόλης.
«Καταθέτω σήμερα ενώ-
πιον του λαού της Κορίνθου
την πρόταση μου, που είναι
αίτημα ολόκληρης της πό-
λης, των θεσμών και των φι-
λάθλων».
ΜΙΑ ΠΟΛΗ - ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ -
ΝΕΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΟΞΑΣ ΚΑΙ Α-
ΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Ο πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Κορινθίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΤΣΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια