Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Ξυλόκαστρο 18-4-2019

Αριθ. πρωτ. 4461

Ταχ. Δ/νση: Λ. Φραντζή 2 - Ξυλόκαστρο 

Τ.Κ. : 20400 

Τηλέφωνο :2743360200 

Fax : 27430 28261

Email: info@xylokastro.gov.gr 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ­ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποι­ότητας τιμής), άρθρου 27 Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου ε­κτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑ­ΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥ­ΡΩΣΤΙΝΗΣ» (αριθμός μελέτης 23/2018).
1. Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
Οδός: Λυκούργου Φραντζή 2 - Ξυλόκαστρο
Ταχ.Κωδ.: 20400
Τηλ.: 2743360249, 232
Fax: 2743028261
Ιστοσελίδα:www. xylokastro.gov.gr
Email: info@xylokastro.gov.gr
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής και τόπου εκτέλεσης: EL652
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Δ. Κανναβός-Χ. Καραγιάννης
Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται μέσω Ε­ΣΗΔΗΣ το αργότερο 8 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβο­λής προσφορών.
2. Περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προ­μήθεια ενός ελαστικοφόρου φορτωτή, ενός μεταχειρισμένου χωματουρ­γικού φορτηγού, δύο ημιφορτηγών ανοικτού τύπου, μίας βραχόσφυρας και μίας αρπάγης με μοτέρ.
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε Ομάδες:
Α΄Ομάδα (ελαστικοφόρος φορτωτής) Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 71198
Β΄Ομάδα (χωματουργικό φορτηγό) Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 72574
Γ΄Ομάδα (ημιφορτηγά ανοικτού τύπου) Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 72633
Δ΄Ομάδα (βραχόσφυρα) Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 72759
Ε΄Ομάδα (αρπάγη με μοτέρ) Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 72762.
Προσφορά υποβάλλεται για μία ή περισσότερες Ομάδες, υποχρεωτι­κά όμως για όλα τα είδη της κάθε Ομάδας.
CPV: 34144710-8, 34134200-7, 34131000-4, 43613200-5, 42420000-6.
3. Χρηματοδότηση: Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 185.000,00€ με ΦΠΑ 24%. Φορέας χρηματοδότησης: ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Αρ. πρωτ. 2253/1-3-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πί­στωσης για το 2019 και με αρ. 210 καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσε­ων. Κ.Α. εξόδων: 64.7131.01.
4. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υ­ποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδι­κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταλη­κτική ημερομηνία και ώρα, δηλαδή έως την 5-6-2019 και ώρα 15:00. Η­μερομηνία αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά 11-6-2019 και ώρα 11:00. 
5. Δικαιούμενοι συμμετοχής - καταλληλότητα: 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ε.Ο.Χ.,
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ­σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού­σας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτε­χνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
6. Λόγοι αποκλεισμού: 
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύνα­ψης σύμβασης, εφόσον: 
- υφίσταται εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3.1 της διακήρυξης της δη­μοπρασίας
- έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φό­ρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
- βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 2.2.3.4 της δια­κήρυξης
- του έχει επιβληθεί με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού.
-του έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν α­πό την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτη­σης συμμετοχής, πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατι­κής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3.2γ της διακήρυξης.
7. Χρόνος ισχύος προσφορών - εναλλακτικές προσφορές: Οι υποβαλ­λόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνι­σμού. Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές.
8. Εγγυητικές επιστολές: 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται σε ποσό 2.983,87€ για τους υποβάλλοντες προσφορά για όλες τις Ομάδες και ανά Ομάδα στα κάτωθι ποσά: 
Α΄: 1.300,00€ Β΄: 592,87€ Γ΄: 871,00€ Δ΄: 120,00€ Ε΄: 100,00€. Η εγγύ­ηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμ­βασης, εκτός ΦΠΑ.
9. Γλώσσα προσφορών: Ελληνική. 
10. Χρόνος παράδοσης: Εντός 120 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης για τα είδη των Ομάδων Α΄και Γ΄και 60 ημερών για τα είδη των Ομάδων Β΄,Δ΄και Ε΄.
11. Προδικαστικές προσφυγές – δικαστική προστασία: Η προδικα­στική προσφυγή ασκείται ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πρά­ξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, μέσω ΕΣΗΔΗΣ ως εξής:
α) κατά πράξης της α.α. εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο, αν η πράξη κοινοποιή­θηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
β)15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 
γ) 10 ημέρες από την γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέρο­ντα του ενδιαφερόμενου. 
Σε περίπτωση παράλειψης, εντός 15 ημερών από την επομένη της συ­ντέλεσης της παράλειψης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθε­ται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προ­θεσμία 10 ημερών από την κοινοποίηση ή τη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. 
12. Τρόπος πληρωμής: 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική πα­ραλαβή του κάθε είδους. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πλην ΦΠΑ καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης στον ελληνικό τύπο. Προκαταβολή δεν χορηγείται.
13. Δημοσιεύσεις: Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη διαδικτυ­ακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.xylokastro.gov.gr.
Επίσης η παρούσα προκήρυξη (περίληψη) θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον νομαρχιακό τύπο. 
14. Πρόσβαση στα έγγραφα: Όλες οι επικοινωνίες σχετικά με το διαγωνι­σμό, οι ανταλλαγές πληροφοριών, τα τεύχη της μελέτης και η παροχή διευ­κρινίσεων, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
Τα τεύχη της μελέτης θα αναρτηθούν επίσης στην ιστοσελίδα της αναθέ­τουσας αρχής www. xylokastro.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ:ΩΠ89ΩΚΔ-23Ι 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Νεμέα 23-4-2019

Αριθμ. πρωτ. 2213 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ­ΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 206.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΡ. ΜΕΛ: 1/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Νεμέας, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή ανα­δόχου για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ­ΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» προϋπολογισμού 206.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μό­νο βάσει τιμής.
CPV: 37535200-9
Κωδικός NUTS:EL652 ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 70451/2019
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Οδός : Λ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39Β
Ταχ.Κώδ. : 20500
Τηλ. : 2746360119, 125
Telefax : 2746360134 
E-mail : nemeaota@otenet.gr
Πληροφορίες : ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Το αντικείμενό της και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυ­τικά στην υπ’ αριθμ. 1/2019 μελέτη του τμήματος τεχνικών έργων και υπη­ρεσιών του Δήμου Νεμέας.
H Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε­θνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr, 
Οι ημερομηνίες δημοσίευσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού στο ΕΣΗ­ΔΗΣ αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομι­κά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υπο­βάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο­ρείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστο­ποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλε­κτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμ­μετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι 3.323,00 €.
Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι α­ναρτημένα και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.nemea.gr, ενώ πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώ­ρες, από τα γραφεία του τμήματος της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Νε­μέας πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, ό­που η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 70451/2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια