Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ &  ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΑΓΡ. ΥΠΟΘ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Κόρινθος 17-4-2019

Αριθμ. Πρωτ 86378

Ταχ. Δ/νση: Αράτου 39 

Τ.Κ. 20100 Κόρινθος 

Πληροφορίες: Γ. Μπλάνος 

Τηλέφωνο:2741024578 &2741028276 

20131 Κόρινθος

FΑΧ: 2741029442 

E- mail: daskorn@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δασαρχείο Κορίνθου ανακοινώνει ότι:

Εξέδωσε την υπ» αριθμ 82588/12-4-2019(ΑΔΑ:Ω5ΨΞΟΡ1Φ-ΡΜ8) αυτεπάγγελτη πράξη χαρα­κτηρισμού κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 14 του Ν.998/79με την οποία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ 

1) Τα τμήματα που βρίσκονται στην περιοχή των Δήμων Σικυωνίων και Βέλου Βόχας που εμφανίζονται στο από 12-4-2019 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:3000 του Δα­σολόγου της Υπηρεσίας Γεωργίου Μπλάνου ,υπό στοιχεί­α 5,6,7,9,12,13,17,23,28,35,36,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,55,56,58,59,60,62,64,71,73,79,81εμβαδού 18.828,69 τ.μ. ,ως έκταση η οποία είχε ανέκαθεν μη δασική μορφή και χαρακτήρα και που εμπίπτει στην παρ.6 εδαφ.α .του άρθρου 3 του Ν.998/79,όπως τροποποιήθηκε από τις δια­τάξεις του Ν.3208/2003και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις δασικές διατάξεις.
2) Τα τμήματα που βρίσκονται στην περιοχή των Δήμων Σικυωνίων και Βέλου Βόχας που εμφανίζεται στο από 12-4-2019 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:3000 του Δασο­λόγου της Υπηρεσίας Γεωργίου Μπλάνου ,υπό στοιχεία 2,3,4,11,14,16,18,19,20,21,2731,33,25,26,27,34,37,38,40,41,49,66,68,70,75,82,83 εμβαδού 8637,83 τ.μ. ,ως έκταση η οποία είχε ανέκαθεν δασική μορφή και χαρακτήρα και που εμπίπτει στην παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.998/79, και ως εκ τούτου εμπίπτει στις δασικές διατάξεις.
3) Τα τμήματα που βρίσκονται στην περιοχή των Δήμων Σικυωνίων και Βέλου Βόχας που εμφανίζεται στο από 12-4-2019 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας» 1:3000 του Δασο­λόγου της Υπηρεσίας Γεωργίου Μπλάνου ,υπό στοιχεία 8,10,22,29,32,54,57,61,63,65,67,77,78 εμβαδού 6049,94 τ.μ. ,ως έκταση η οποία είχε αγροτική μορφή και χαρακτήρα και τον οποίο απώλεσε λόγω εγκατάλειψης και που εμπίπτει στην παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.998/79, και ως εκ τούτου εμπίπτει στις δασικές διατάξεις
4) Τα τμήματα που βρίσκονται στην περιοχή των Δήμων Σικυωνίων και Βέλου Βόχας που εμφανίζεται στο από 12-4-2019 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:3000 του Δα­σολόγου της Υπηρεσίας Γεωργίου Μπλάνου ,υπό στοιχεί­α 15,24,30,39,69,72,74,76,80 εμβαδού 2200,10 τ.μ. ,ως έ­κταση η οποία είχε ανέκαθεν δασική μορφή και χαρακτή­ρα και που εμπίπτει στην παρ.1και 4 του άρθρου 3 του Ν.998/79, και ως εκ τούτου εμπίπτει στις δασικές διατά­ξεις
Απέστειλε την ανωτέρω πράξη στους Δήμους Σικυωνί­ων και Βέλου-Βόχας , για να εκτεθεί μερίμνη των Δημάρ­χων επί ένα (1) μήνα ,στον πίνακα ανακοινώσεων του Δη­μοτικού καταστήματος .
Ανάρτησε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΚΑ την πράξη και το τοπογραφικό που την συνοδεύει (ΚΑ­ΔΑ69458).
Κατά της ανωτέρω πράξεως δύναται να ασκηθούν αντιρ­ρήσεις ,ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής εξέτασης αντιρρή­σεων Π.Ε. Κορινθίας του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν.998/79 που εδρεύει στην Δ/νση Δασών Κορίνθου (Σίνα 24 20131 Κόρινθος τηλ. 27410 23.843) εντός αποκλειστικής προθε­σμίας δύο μηνών ‘από’ την τελευταία δημοσίευση της πα­ρούσας στον τοπικό τύπο.
Και να μας προσκομίσετε δύο (2) φύλλα από την κάθε ε­φημερίδα που φιλοξενεί την ανακοίνωση φροντίζοντας για την εξόφληση της δημοσίευσης.

Ο Δασάρχης. Κορίνθου

Π. Μπούλιας

Δασολόγος με Α. βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ 

Ζευγολατιό 10 /05 /2019

Αρ.Πρωτ.: 4113

ΑΔΑ: ΩΖΥΤΩ9Π-Ο0Φ

Σπ. Κοκκώνη 2, Ζευγολατιό,

ΤΗΛ. 2741360512 ΦΑΞ 2741500301

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τον Δ. Βέλου Βόχας Ν. Κορινθίας 

(ΑΔΑΜ. διακήρυξης: 19PROC004924929- ΑΔΑ:ΩΩΩ7Ω9Π-43Ξ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την «ΠΡΟ­ΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου, των Νο­μικών Προσώπων, και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου, έτους 2019-2020», με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε α­κέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης, Πε­ριφερειακής Ενότητας N. Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου για τις α­νάγκες του Δήμου ενδεικτικού προϋπολογισμού 160.759,52 ευρώ (συμπ. του ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε­θνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ-αρ.συστ.: 73870 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 14/05/2019.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 03/06/2019 και ώρα 12:00
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να ε­κτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α. ήτοι 1.297,00€, ή ίση με το 1% επί του ενδεικτικού ή των ενδεικτικών προϋπολο­γισμών για τους οποίους κατατέθηκε προσφορά.
Πληροφορίες για την εκτέλεση της προμήθειας μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δή­μου (Π.Μαυραγάνης, τηλ. 2741360512).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια