Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ


O Φορέας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ν.2308/1995

Με την υπ’ αριθμ. 27826/28.06.2010 απόφαση της Υ­πουργού ΠΕ.ΚΑ (ΦΕΚ Β 1077/15.07.2010) κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση οι λοιπές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, οι οποίες δεν είχαν κηρυχθεί μέχρι της δη­μοσίευσης της εν λόγω απόφασης.
Με την υπ’ αρίθμ. 45/11/12-12-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑ­ΤΟΛΟΓΙΟ» και κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 2 παρ. 1 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει, καλούνται όσοι έχουν ε­μπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βι­βλία δικαίωμα, επί των ακινήτων που βρίσκονται στους Καλλικρατικούς Δήμους:
1. Α) ΝΕΜΕΑΣ Β) Από τον Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΝΩ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΖΕΜΕΝΟΥ, ΘΑΛΕΡΟΥ, ΘΡΟΦΑΡΙ­ΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΑΤΩ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΟΡΦΙΩΤΙΣ­ΣΗΣ, ΛΑΓΚΑΔΑΙΙΚΩΝ, ΜΑΝΝΑΣ, ΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΡΙΚΑ­ΛΩΝ, ΝΕΩΝ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ, ΞΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ, ΠΕΛΛΗΝΗΣ, ΠΥΡΓΟΥ, ΡΕΘΙΟΥ, ΡΙΖΗΣ, ΣΟΦΙΑΝΩΝ, ΣΤΥΛΙΩΝ Γ) Από τον Δήμο ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ οι προ-καποδιστριακοί Ο­ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ, ΧΑΛΚΕΙΟΥ Δ) Από τον Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ Ι­ΩΑΝΝΟΥ, ΑΘΙΚΙΩΝ, ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ, ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ, ΚΛΕΝΙΑΣ, ΚΟΡΦΟΥ, ΚΟΥΤΑΛΑ, ΣΟΛΟΜΟΥ, ΣΟΦΙΚΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ, ΧΙ­ΛΙΟΜΟΔΙΟΥ Ε) Από τον Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩ­ΡΩΝ ο προ-καποδιστριακός ΟΤΑ ΠΙΣΙΩΝ ΣΤ) Από τον Δή­μο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕ­ΝΕΟΥ, ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, ΒΕΛΙΝΗΣ, ΓΚΟΥΡΑΣ, ΓΟΝΟΥΣΣΗΣ, ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ (ΜΠΑΣΙΟΥ)*, ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ, ΚΑΛΙΑΝΩΝ, ΚΑΣ­ΤΑΝΕΑΣ, ΚΑΤΩ ΤΑΡΣΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΚΡΥ­ΟΝΕΡΙΟΥ, ΚΥΛΛΗΝΗΣ (ΜΠΟΥΖΙΟΥ)*, ΛΑΛΙΩΤΟΥ, ΛΑΥΚΑΣ, ΜΑΤΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΜΕΣΙΝΟΥ, ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΜΟΣΙΑΣ, ΜΠΟΖΙΚΑ, ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ, ΣΟΥ­ΛΙΟΥ, ΣΤΕΝΟΥ, ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΤΙΤΑΝΗΣ, ΦΕΝΕΟΥ, ΨΑΡΙΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρει­ας Πελοποννήσου.
2. Α) ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Β) ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ Γ) Από τον Δήμο ΑΡ­ΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙ­ΚΟΛΑΟΥ, ΑΛΕΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΗΣ, ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ, ΒΡΟΥΣ­ΤΙΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ, ΚΑΡΥΑΣ, ΚΕΦΑΛΟΒΡΥ­ΣΟΥ, ΛΙΜΝΩΝ, ΛΥΡΚΕΙΑΣ, ΜΑΛΑΝΤΡΕΝΙΟΥ, ΜΟΝΑΣΤΗ­ΡΑΚΙΟΥ, ΜΠΟΡΣΑ, ΜΥΚΗΝΩΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ, ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ, ΣΤΕΡΝΑΣ, ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΦΙΧΤΙΟΥ, ΦΡΕΓΚΑΙ­ΝΗΣ, ΦΡΟΥΣΙΟΥΝΑΣ Δ) Από τον Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ, ΙΡΙΩΝ, ΚΑΡΝΕΖΑΙΙΚΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της Περιφέρει­ας Πελοποννήσου, να υποβάλουν δήλωση για το δικαί­ωμά τους αυτό με αναφορά στην αιτία κτήσης του.
Η δήλωση υποβάλλεται στα αρμόδια γραφεία κτημα­τογράφησης που αναφέρονται στην παρούσα. Η δήλω­ση μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω της ειδι­κής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Φορέα. (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info_Page.aspx).
Οι δηλώσεις για τους κατοίκους ημεδαπής υποβάλ­λονται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών και για τους κατοίκους αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών με ημερομηνία έναρξης τις 17/12/2018.
Με την υπ’ αρίθμ. 62/20/17-04-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑ­ΤΟΛΟΓΙΟ» παρατείνεται, για τελευταία φορά, η προθε­σμία υποβολής δήλωσης στους εν λόγω ΟΤΑ, για τους κατοίκους εσωτερικού, μέχρι την 18η Ιουνίου 2019.
Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΝΕΜΕΑΣ, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, ΣΙΚΥ­ΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗ­ΣΗΣ: 
Κόρινθος: Πατρών 76, ΤΚ 20100
Αθήνα: Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, Λεωφόρος Βεϊκου 137 Γαλάτσι
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ, ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗ­ΣΗΣ:
Ναύπλιο: Άργους 109, ΤΚ 21100
Αθήνα: Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, Λεωφόρος Βεϊκου 137 Γαλάτσι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ 

Ζευγολατιό 25 /04 /2019

Αρ.Πρωτ.: 3732

ΑΔΑ : Ψ719Ω9Π-5ΝΡ

Γ. Παπανδρέου Ζευγολατιό,

ΤΗΛ. 2741360512 ΦΑΞ 2741500301

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών 

(προγρ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ –ΣΑΕ 055)

(ΑΔΑΜ. διακήρυξης: 19PROC004868826- ΑΔΑ:Ω688Ω9Π-A71)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την «προμή­θεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών (προγρ. ΦΙ­ΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ –ΣΑΕ 055)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής για τις ανάγκες του Δήμου ενδει­κτικού προϋπολογισμού 218.996,40 ευρώ (συμπ. του ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ-αρ.συστ.: 73535) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 25/04/2019.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 17/05/2019 και ώρα 22:00
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτε­λέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α. ήτοι 3.532,20€.
Πληροφορίες για την εκτέλεση της προμήθειας μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου (Π.Μαυραγάνης, τηλ. 2741360512).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ &  ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡ. ΥΠΟΘ. ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Τ.Κ. 20100 Κόρινθος 

Πληροφορίες: Γ. Μπλάνος 

Τηλέφωνο:2741024578 &2741028276 

FΑΧ: 2741029442 

ΚΟΙΝ Τμήμα Διοικητικό-Λογιστικό

Ε-mail: daskorin@otenet.gr 

Κόρινθος 17-4-2019

Αριθμ. Πρωτ. 86378ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση προς Δημοσίευση πράξης χαρακτηρισμού 
Προκειμένου η συνημμένη υπ’ αριθμ 82588/12-4-2019 αυτεπάγγελτη πρά­ξη χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Κορίνθου, να έχει έννομη υπόσταση σύμ­φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/1979, παρακαλούμε προτού δημοσιεύσετε την παρακάτω ανακοίνωση με δική σας μέριμνα στις αναγραφό­μενες δύο (2) τοπικές εφημερίδες, να μας αποστείλετε προσφορά με το κό­στος τικ δαπάνης για την δημοσίευση της ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δασαρχείο Κορίνθου ανακοινώνει ότι:
Εξέδωσε την υπ’ αριθμ 82588/12-4-2019 (ΑΔΑ:Ω5ΨΞΟΡ1Φ-ΡΜ8) αυτε­πάγγελτη πράξη χαρακτηρισμού κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 14 του Ν.998/79με την οποία
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ 1) Τα τμήματα που βρίσκονται στην περιοχή των Δήμων Σικυ­ωνίων και Βέλου Βόχας που εμφανίζονται στο από 12-4-2019 τοπογραφικό διά­γραμμα κλίμακας 1:3000 του Δασολόγου της Υπηρεσίας Γεωργίου Μπλάνου ,υ­πό στοιχεία 5,6,7,9,12,13,17,23,28,35,36,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,55,56,58,59,60,62,64,71,73,79,81 εμβαδού 18.828,69 τ.μ. ,ως έκταση η-οποία είχε ανέκαθεν μη δασική μορφή και χαρακτήρα και που εμπίπτει στην παρ.6 ε­δαφ.α .του άρθρου 3 του Ν.998/79,όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3208/2003και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις δασικές διατάξεις.
2) Τα τμήματα που βρίσκονται στην περιοχή των Δήμων Σικυωνίων και Βέ­λου Βόχας που εμφανίζεται στο από 12-4-2019 τοπογραφικό διάγραμμα κλί­μακας 1:3000 του Δασολόγου της Υπηρεσίας Γεωργίου Μπλάνου ,υπό στοιχεί­α 2,3,4,11,14,16,18,19,20,21,2731,33,25,26,27,34,37,38,40,41,49,66,68,70,75,82,83 εμβαδού 8637,83 τ.μ. ,ως έκταση η οποία είχε ανέκαθεν δασική μορφή και χαρακτήρα και που εμπίπτει στην παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.998/79, και ως εκ τούτου εμπίπτει στις δασικές διατάξεις.
3) Τα τμήματα που βρίσκονται στην περιοχή των Δήμων Σικυωνίων και Βέ­λου Βόχας που εμφανίζεται στο από 12-4-2019 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμα­κας 1:3000 του Δασολόγου της Υπηρεσίας Γεωργίου Μπλάνου ,υπό στοιχεία 8,10,22,29,32,54,57,61,63,65,67,77,78 εμβαδού 6049,94 τ.μ. ,ως έκταση η οποί­α είχε αγροτική μορφή και χαρακτήρα και τον οποίο απώλεσε λόγω εγκατάλει­ψης και που εμπίπτει στην παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.998/79, και ως εκ τούτου εμπίπτει στις δασικές διατάξεις
4) Τα τμήματα που βρίσκονται στην περιοχή των Δήμων Σικυωνίων και Βέ­λου Βόχας που εμφανίζεται στο από 12-4-2019 τοπογραφικό διάγραμμα κλί­μακας 1:3000 του Δασολόγου της Υπηρεσίας Γεωργίου Μπλάνου ,υπό στοιχεία 15,24,30,39,69,72,74,76,80 εμβαδού 2200,10 τ.μ. ,ως έκταση η οποία είχε ανέ­καθεν δασική μορφή και χαρακτήρα και που εμπίπτει στην παρ 1 και 4 του άρ­θρου 3 του Ν.998/79, και ως εκ τούτου εμπίπτει στις δασικές διατάξεις
Απέστειλε την ανωτέρω πράξη στους Δήμους Σικυωνίων και Βέλου-Βόχας , για να εκτεθεί μερίμνη των Δημάρχων επί ένα (1) μήνα ,στον πίνακα ανακοινώ­σεων του Δημοτικού καταστήματος .
Ανάρτησε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΚΑ την πράξη και το τοπο­γραφικό που την συνοδεύει (ΚΑΔΑ69458 ).
Κατά της ανωτέρω πράξεως δύναται να ασκηθούν αντιρρήσεις ,ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων Π.Ε. Κορινθίας του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν.998/79 που εδρεύει στην Δ/νση Δασών Κορίνθου (Σίνα 24 20131 Κόρινθος τηλ. 27410 23.843) εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών ΛαπόΛ την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τοπικό τύπο.
Και να μας προσκομίσετε δύο (2) φύλλα από την κάθε εφημερίδα που φιλοξενεί την ανακοίνωση φροντίζοντας για την εξόφληση της δημο­σίευσης.

Ο Δασάρχης Κορίνθου

Π. Μπόύλιας Δασολόγος  με Α. βαθμό

Δεν υπάρχουν σχόλια