Header Ads

Ο "Κορίνθιος" σχολιάζει...
«Ομοβροντία» από τα κόμματα της αντιπολί­τευσης για τα ψηφοθηρι­κά μέτρα

Πειραιώς: Αναγκάζεται να υιοθετήσει μεμονωμέ­νες δεσμεύσεις μας
ΜΕ ΤIΣ εκλογές συνδέ­ουν τις εξαγγελίες Τσίπρα τα κόμματα της αντιπολί­τευσης και σε καμία περί­πτωση -όπως λένε- δεν μπορούν να συγκριθούν με τις τεράστιες οικονο­μικές απώλειες των πολιτών κατά τα προηγούμε­να χρόνια.
«0 Αλέξης Τσίπρας επί τέσσερα χρόνια διέλυ­σε την οικονομία και τη μεσαία τάξη με την υπερ­φορολόγηση που ήταν δική του επιλογή» ανέφε­ρε σε ανακοίνωση της η Ν.Δ. και συνέχισε: «Τώρα, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές της 26ης Μαΐου που γνωρίζει ότι θα χάσει, αναγκάζεται να υιοθετή­σει μεμονωμένες δεσμεύσεις της Ν.Δ. για την αυ­τονόητη ανάγκη να μειωθεί η φορολογία. Προφα­νώς αυτές είναι καλοδεχούμενες, ακόμη και αν ε­πί της ουσίας φέρνει για προφανείς λόγους την ά­νοιξη τα επιδόματα που έδινε τα Χριστούγεννα». Σε ό,τι αφορά τις υποσχέσεις του για το 2020, σύμφω­να με την Πειραιώς, «είναι ανάξιες σχολιασμού, α­φού όλοι γνωρίζουν ότι σε λίγους μήνες ο κ. Τσί­πρας δεν θα είναι πλέον πρωθυπουργός».Στο Λουτράκι και στο Κιάτο βρέθηκε τις προηγού­μενες ημέρες ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χρί­στος Δήμας όπου συναντήθηκε με φίλους του και πα­ρέστη σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Επίσης το περασμέ­νο Σάββατο πήγε στο Ξυλόκαστρο και έδωσε το πα­ρών στον εσπερινό και στη λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Μακαρίου. Η παρουσία του Χρίστου Δήμα σε ό­λα τα μήκη και τα πλάτη της Κορινθίας είναι συνεχής. Πάντα κοντά στον κόσμο ο Χρίστος με συμπατριώτες του που τον δέχονται ευχαρίστως στην παρέα τους αφού έχει τόσα πολλά και ενδιαφέροντα να τους πει.Με απασχόλησε σοβαρά η α­πόφαση της πρώην βουλευτή της Νέας Δημονρατίας Αθηνάς Κόρκα, να αποδεχθεί την πρότα­ση του κόμματος και του επικε­φαλής του Συνδυασμού Π. Νίκα, να είναι Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του Μαϊου 2019. Κάθι­σα λοιπόν και σκέφθηκα όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Επειδή γνωρίζω από πρώτο χέρι το Οι­κογενειακό της περιβάλλον, την πολιτική της πορεία και το αγω­νιστικό της παρελθόν στον Πο­λιτικό, Κοινωνικό, Πολιτιστικό, Αγροτικό, και τοπικού χαρακτή­ρα τομέα, η απάντηση ήλθε α­πό μόνη της. Η Αθηνά δεν είναι από τη φύση της ρίψασπις, αλλά έχει στο αίμα της την ανιδιοτελή προσφορά, Είναι από τους πολι­τικούς, που δεν άδραξαν την ευ­καιρία να μπουν στη Βουλή για να φτιαχθούν οικονομικά και να αποκτήσουν περίοπτη πλα­σματική προσωπικότητα, χρη­σιμοποιώντας τη θέση της Βου­λευτή. Μπήκε μέσα στο Ελλη­νικό Κοινοβούλιο πλούσια σε ή­θος, θέληση προσφοράς και οι­κονομικής ευμάρειας και έφυ­γε με το κεφάλι ψηλά χωρίς να την ακολουθούν παρατράγουδα και ψεγάδια. Σε όλους τους πο­λιτικούς τομείς του Κοινοβουλί­ου και του κόμματος που της α­νατέθηκαν ήταν η Αθηνά, ένας «Απλός Στρατιώτης» και τέτοια είναι στην ψυχοσύνθεσή της α­κόμη και σήμερα, που είπε «Πα­ρούσα» στο κάλεσμα του Αρχη­γού χωρίς δεύτερη κουβέντα και υπολογισμούς. Αυτούς τους αν­θρώπους χρειάζεται η Τ.Α., αυ­τές τις Γυναίκες!...Πριν λίγες ημέρες μίλησα τηλεφωνικώς με τον Βασίλη Μπαλάφα, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Κορινθίων με τον συνδυασμό του Βασίλη Νανόπουλου, «Συμμαχία Πολι­τών», για να μάθω νέα του σχε­τικά με τον προεκλογικό του α­γώνα. Μου είπε μια μεγάλη α­λήθεια, την οποία όμως θέλω να μοιραστώ μαζί σας γιατί έχει τη σημασία της. «Μακάρι οι πο­λίτες να σκεφτούν τις επιλογές τους σε πρόσωπα πολύ σοβαρά πριν την κάλπη και να μην κρί­νουν μόνο από τις χαιρετούρες και από όσους έχουν τη δυνα­τότητα να είναι κάθε μέρα πρω­ί βράδυ στους δρόμους.». Πράγ­ματι είναι πολλοί οι ικανοί υπο­ψήφιοι που έχουν τις επαγγελ­ματικές, οικογενειακές και άλ­λες υποχρεώσεις, οι οποίες α­φήνουν λίγο ελεύθερο χρόνο. Ο Βασίλης βρίσκεται φέτος στο τε­λευταίο έτος του διδακτορικού του και προετοιμάζεται γιατί σε λίγες μέρες θα λάβει μέρος σε διεθνές συνέδριο υποψήφιων διδακτόρων στο LSE του Λονδί­νου, που χρηματοδοτεί κατόπιν αξιολόγησης το Ίδρυμα Αναστά­σιου Γ. Λεβέντη. Έτσι ο χρόνος για συλλογή ψήφων είναι περι­ορισμένος. Όμως, μήπως τελικά οι άνθρωποι, που είναι πραγμα­τικά χρήσιμοι για τον τόπο είναι αυτοί ακριβώς που διευρύνουν συνεχώς τις δεξιότητες και βελ­τιώνουν τις σπουδές τους ; Συ­νεπώς, καλόν είναι να ψάξουμε λίγο και τα βιογραφικά των υπο­ψηφίων πριν πάμε στην κάλπη.. Μέσα στην πολυσταυρία υπάρ­χει η δυνατότητα και αξιοκρατι­κής επιλογής…


Από την πείρα μου επί σειρά ετών μέσα από την Παιδεία, την προϋπηρεσία και την ενασχόλη­ση με τη δημοσιογραφία και τα κοινά, έχω συναντήσει και γνωρί­σει πολλούς συμπολίτες μας στα στενά πλαίσια του Δήμου Κοριν­θίων, αλλά και ευρύτερα του Νο­μού Κορινθίας. Ως πρώην κομμα­τικό στέλεχος της φιλελεύθερης Παράταξης της Νέας Δημοκρατίας – Πρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε.) – σε δύσκο­λες εποχές της Παπανδρεϊκής ε­ποχής, έζησα από κοντά μία γενιά νεαρών τότε Βασίλης Νανόπου­λου και ιδεολόγων αγωνιστών της Παράταξης, που τα έδιναν όλα για τις ιδέες και τις Αξίες της ζωής. Α­νάμεσά τους ήταν και ο τότε Πρό­εδρος της ΟΝΝΕΔ Κορινθίας, Σπύ­ρος Β. Πανταζής. Ο φίλος μας, με­τά την εναλλαγή της σκυτάλης ε­ξουσίας θα μπορούσε άνετα να προσληφθεί σε μία δημόσια θέση δεδομένου ότι είχε και κουμπάρο «Μπάρμπα στην Κορώνη». Δεν το έκανε όμως, αν και εγγράμματος, προτίμησε το ελεύθερο εμπόριο, στο οποίο και διακρίνεται σήμερα, ώριμος άνδρας και Οικογενειάρ­χης, οικογενειακώς.Με ιδιαίτερη αποδοχή πληροφορήθηκα πως το δαιμόνιό του Σπύρου, τον ώθησε να αποδεχθεί την πρόταση του Ε­πικεφαλής της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΠΟΛΙ­ΤΩΝ Βασίλη Νανόπουλου και να είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμ­βουλος Κορινθίων. Τα μέχρι σήμε­ρα γνωρίσματά του είναι το πρα­κτικό μυαλό, που έχει την ικανό­τητα εντοπισμού τοπικών προ­βλημάτων και δίνει λύσεις!...Είμαι σε θέση να γνωρίζω το λίγο χρονικό διάστημα που α­σχολούμαι με τις προεκλογικές προετοιμασίες των Αυτοιδοικητι­κών Συνδυασμών πως έχει εντυ­πωσιάσει η Υποψηφιότητα και α­ποδοχή, ως Υποψήφιας Δημοτι­κού Συμβούλου Κορινθίων με το Συνδυασμό ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ του Βασίλη Νανόπουλου, Όλγα Κονομόδη – Θωμά. Σε πρώτη φά­ση συνέδεσα αυτήν την αποδο­χή που εισέπραξα μέσα από την εφημερίδα μας στο γεγονός ό­τι είναι κόρη του πρώην Αντιδη­μάρχου Κορινθίων Βασίλη Θωμά, Ανώτ. Αξιωματικού ε.α. της Πο­λεμικής Αεροπορίας, που είχε α­φήσει εποχή από το πέρασμά του από τον Δήμο. Επίσης δεν έ­λαθε της προσοχής μου ότι είναι σύζυγος και μητέρα παιδιών του πρώην Προέδρου του Δικηγορι­κού Συλλόγου Κορίνθου Δημή­τρη Κονομόδη. Αυτά όπως είπα, σε πρώτη φάση. Στη συνέχεια ό­μως διαπίστωσα ότι πρόκειται για μίαν αυθύπαρκτη Εκπαιδευτική, Κοινωνική και Πολιτιστική Προ­σωπικότητα του Δήμου Κορινθί­ων. Έχει πολυσχιδή κοινωνική, συνδικαλιστική, Αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα. Δεν εκλέγεται μία γυναίκα εύκολα Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Κορίνθου, Πρόεδρος σε Σύλλο­γο Γονέων και Κηδεμόνων όπου έχει θητεύσει με προσφορά ανι­διοτελώς, ούτε εκλέγεται όπως συνέβη προ τετραμήνου Πρόε­δρος του Συλλόγου Αλκυονίδες Λόγου και Τέχνης Κορίνθου. Α­ποτελεί μίαν αξιόλογη παρουσί­α μεταξύ των Άξιων της Συμμαχί­ας Πολιτών!..«Γλέντι» στο Twitter για την υπουργοποίηση Θεοχαρόπουλου. Με καυστικά σχόλια για τον νέο υπουργό τουρισμού της κυβέρνησης Τσί­πρα, Θανάση Θεοχαρόπουλο γέμισε το Twitter. Με καυστικά σχόλια για τον νέο υπουργό του­ρισμού της κυβέρνησης Τσίπρα, Θανάση Θεο­χαρόπουλο γέμισε το Twitter, με τους χρήστες του διαδικτύου όχι μόνο να υιοθετούν την άπο­ψη περί εξόφλησης γραμματίου. Viral στο δια­δίκτυο έγιναν και οι πρόσφατες επικριτικές δη­λώσεις του Θανάση Θεοχαρόπουλου για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τον πρωθυ­πουργό προσωπικά.Το Κίνημα Αλλαγής κα­τήγγειλε τον κ. Τσίπρα ότι «ουσιαστικά ξεκίνησε προε­κλογικό αγώνα για τις εθνι­κές εκλογές με ψηφοθηρικά μέτρα. Οι πολίτες χρειάζο­νται και το τελευταίο ευρώ που τους επιστρέφει, αλλά δεν τρώνε κουτόχορτο. Η α­πόγνωση και ο πανικός τον οδηγούν. Κύριε Τσίπρα, στο Ζάππειο μας τα ‘παν κι άλ­λοι. Για να μην ξεχνιόμαστε, 10 πήρε, 1 επιστρέφει».
Η Ένωση Κεντρώων ανέ­φερε: «O πρωθυπουργός, αφού με τις πολιτικές του «ξεζούμισε» επί τέσσερα χρόνια τους πολίτες, τώ­ρα επιστρέφει ψιχία των απολεσθέντων εισοδημά­των. 0 λαός δεν θέλει ελεημοσύνες, αλλά αξιοπρε­πή διαβίωση... Η Ένωση Κεντρώων καλεί τον κόσμο να ξυπνήσει και να μην τρώει κουτόχορτο του ΣΥ-ΡΙΖΑ και της Ν.Δ.».
Το ΚΚΕ δήλωσε: «Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αφού γο­νάτισε για τέσσερα χρόνια το λαό με τα μέτρα τρι­ών μνημονίων, αφού διατήρησε και διατηρεί στο α­κέραιο όλους τους εφαρμοστικούς αντιλαϊκούς νό­μους, αφού δέσμευσε ως το 2060 τη χώρα με ματω­μένα υπερπλεονάσματα, μεγαλύτερα και από αυτά που ζητούσαν οι δανειστές, καταφεύγει τώρα προ­εκλογικά, για ευνόητους λόγους, στη γνωστή τακτι­κή «σου κλέβω 10 και σου επιστρέφω 1».Εμείς οι απλοί άνθρωποι πο­λίτες, που παρακολουθούμε την καθημερινότητα της Κοινωνίας, της Πολιτικής και Οικονομικής Κα­τάστασης της χώρας τα τελευταί­α χρόνια είμαστε μάρτυρες μίας αμφιλεγόμενης παραδοχής. Τα Αρχαία Χρόνια, οι πρόγονοί μας έλεγαν το γνωστό «Πας μη Έλ­λην βάρβαρος», πριν από κάποιες δεκάδες χρόνια το Ελληνικό Σύ­νταγμα θεωρούσε την προστασία της προσωπικότητας, τη βούληση ορθής επιλογής των βουλευτών και των Αυτοδιοικητικών παραγό­ντων, της τήρησης του γραπτού και άγραφου Νόμου. Την πρό­σφατη χρονική περίοδο που άρ­χισε δειλά δειλά μετά τη μεταπο­λίτευση του 1974, αλλά κορυφώ­θηκε επί των ημερών μας, είδαμε την πλήρη κατεδάφιση όλων των παραπάνω χαρακτηριστικών ιδιο­τήτων του Βουλευτικού και Αυτο­διοικητικού Αξιώματος, αφού στο όνομα της κομματικής πειθαρχίας ζητείται από Πολιτικούς και Αυτο­διοικητικούς να απεμπολήσουν βασικές ανθρώπινες Αξίες, έστω κι΄ αν πρόκειται να ψηφίσουν τον κατακερματσμό της Ελλάδας σε μία υπερψήφιση Συμφωνίας των Πρεσπών ή να προδώσουν Φιλί­ες, Συνεργασίες και Ευγνωμοσύ­νη στις πολιτικές και άλλες Σχέ­σεις. Ανάμεσα σε όλα αυτά, έ­χω τη βεβαιότητα βρέθηκαν Πε­ριφερειακοί Σύμβουλοι, που πα­ρέμειναν πιστοί στο Συνδυασμό του Π. Τατούλη, αλλά και προτί­μησαν να είναι Πιστοί στο κόμμα, στα Πιστεύω τους, χωρίς τυφλή υποταγή. Ένας από αυτούς είναι και ο καθόλα Άξιος Αντιπεριφε­ρειάρχης Πελοποννήσου Αθανά­σιος Γκίκας!Με ρωτάνε διάφοροι φί­λοι, κυρίως από την περιοχή του Κιάτου, πως ήταν και α­ποφάσισε ο πρώην :Δήμαρχος Βέλου και Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυ­ωνίων, Χάρης Βυτινιώτης, να συμμετάσχει στις Περιφερει­ακές Εκλογές με το Συνδυα­σμό του Παν. Νίκα, ως Υποψή­φιος Περιφερειακός Σύμβου­λος. Τι να τους πεις για θέμα­τα που είναι προσωπικά για τον εν λόγω δραστήριο φίλο; Να σας πω, τους απαντώ, με­ρικές σκέψεις: Ο Χάρης, από νεαρός Πολιτικός Μηχανικός, που είναι ασχολήθηκε με τα κοινά αρχικά του Βέλου και αργότερα με το Δήμο Σικυω­νίων εκλεγείς από τους πρώ­τους. Το ενδιαφέρον του ή­ταν πάντα η έκφραση θέσε­ων, απόψεων .και ανάδειξης μετά από μελέτη και εκτίμη­ση καταστάσεων προβλημά­των Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των επιπέδων. Εκτός α­πό την ιδιαιτέρα του περιοχή, είναι πολλές οι περιπτώσεις, που φιλοξενήσαμε στην Φω­νή μας προτάσεις για επίδει­ξη μέριμνας και λύσεων σε υ­παρκτά προβλήματα του Νο­μού μας. Οι αναγνώστες της εφημερίδας μας θα ενθυμού­νται αναρίθμητα κείμενά του. Και το φινάλε της απάντησης. Είναι ποτέ δυνατόν ένας άν­δρας, ένας Επιστήμονας του είδους του να παραμείνει, ως απλός θεατής στα συμβαίνο­ντα στον παραμελημένο μας τόπο; Είπε ΝΑΙ στο κάλεσμα για στήριξη, ως Υποψ.Περι­φερειακός Σύμβουλος Πελο­ποννήσου, με το Συνδυασμό «Πρωτοβουλία για την Πελο­πόννησο» Και αξίζει να ψηφι­στεί!...ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΙΚΟΥ Φ. ΔΡΑΚΟΥ
Ο Νικόλαος Δράκος γεννήθηκε στην Κόρινθο στις 5-7-1996, είναι υιός του Φωτίου Δράκου και της Ερι­φύλης (Έρης) Βλ. Χαλκιώτη, οι οποί­οι ανήκουν στο ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.
Είναι τελειόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπι­στημίου Κρήτης, εις το οποίο εισή­χθη το έτος 2014. όταν αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκ­παιδευτήριο.
Ομιλεί την Αγγλική Γλώσσα.
Τυγχάνει ενεργό μέλος της φοι­τητικής παράταξης ΔΑΠ – ΝΔΦΚ.
Ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με το αθλητισμό από τα παιδικά του χρό­νια μέχρι και την ηλικία των 18 ε­τών, έχοντας υπάρξει ποδοσφαιρι­στής των ακαδημιών του Α.Ο. Λου­τρακίου και του Παιδικού και Ανδρι­κού ποδοσφαιρικού τμήματος του Α­τρομήτου Χιλιομοδίου.
Καταγόμενος από γονείς, που συμμετέχουν στα κοινά δεν θα μπο­ρούσε να μείνει αμέτοχος και αρνη­τικός στο κάλεσμα του Επικεφαλής της Συμμαχίας Πολιτών του Δήμου Κορινθίων, Βασίλη Νανόπουλου.
Αποδέχθηκε την πρότασή του και αισθάνεται, αν και νέος στην ηλικία, έτοιμος να αιματοδοτήσει την Τοπι­κή Αυτοδιοίκηση με νέο αίμα και νέ­ες ιδέες για το καλό του Δήμου και των Δημοτών.
Θα είναι Υποψήφιος Σύμβουλος στο Τοπικό Διαμέρισμα Κορίνθου και έχει ανάγκη σταυρού προτίμησης.Με ρωτάνε μερικοί φίλοι και συνδρομητές γιατί δημοσιεύω στην εφημερίδα μας Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Τοπικά πολιτικά και Αυ­τοδιοικητικά Στελέχη, που δεν ανή­κουν ιδεολογικά στον χώρο που α­κολουθώ από νεαρός, λόγω ειδικής εκπαίδευσης και γνώσης της αλή­θειας. Η απάντησή μου είναι πάγι­α και την έχω εκφράσει κατ΄επανά­ληψη μέσα από τις παραπολιτικές στήλες του «Κορίνθιου»: Προσωπι­κά έχω τις ιδεολογικές απόψεις και Πιστεύω, που ακολουθώ με θρη­σκευτική ευλάβεια. Η εφημερίδα μας όμως δεν παύει να είναι ελεύ­θερη σε κάθε ιδεολογική περίπτω­ση… Σε απίθανο χρόνο, όταν ήταν Αντιδήμαρχος Πρασίνου κλπ Κοριν­θίων ο Γεώργιος Μουρούτσος με τον Συνδυασμό του Αλ. Πνευματι­κού, μου είχε κάνει εντύπωση η κα­θημερινή, ενασχόληση και παρέμ­βασή του σε θέματα αρμοδιότητάς του. Μέχρι τότε μόνον έναν Αντι­δήμαρχο είχα παραδεχθεί για τη καθαριότητα, ευταξία και το Πράσι­νο της πόλης μας, τον Αντιδήμαρ­χο Βασίλη Θωμά, επί Δημαρχίας Θ. Θωμαϊδη. Και τον είχα επιβραβεύ­σει για την απόδοσή του μέσα από τις στήλες της εφημερίδας μας. Α­κόμη και σήμερα, που είναι στο ψη­φοδέλτιο του Ν. Σταυρέλη θεωρώ πως ο Υποψήφιος Δημοτικός Σύμ­βουλος Γεώργιος Μουρούτσος, εί­ναι Άξιος, δοκιμασμένος και φτα­σμένος Επιχειρηματίας, που τιμά την πόλη μας, μπορεί και θέλει να προσφέρει στον τόπο του!... Έτσι, απλά, καθαρά και ξάστερα…

Δεν υπάρχουν σχόλια