Header Ads

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΨΗΦΟ


Εμπιστοσύνης αναδεικνύοντας τους εκπροσώπους τους σε δύο σημαντικούς θεσμούς του δημόσιου βίου της χώρας, στο Ευρωκοινοβούλιο, στους Δήμους και στις Περιφέρειες. Μεγάλη η τιμή, αλλά βαρύτατη η ευθύνη. Είμαστε όλοι οι Έλληνες γνώστες των παγίδων που κρύβουν οι προεκλογικές εξαγγελίες και οι παροχολογίες. Ο κάθε αρχηγός κόμματος, το κάθε κόμμα έχει τη δική του ιστορία, που αποτελεί αδιάψευστη απόδειξη του τι μπορούμε να περιμένουμε για τα επόμενα πέντε χρόνια, που δεν είναι και λίγα. Μέχρι σήμερα οι πολιτικοί ταγοί μας οδήγησαν στο χάος, την εξαθλίωση και την υποταγή στο «Σύστημα». Μας πήραν τα λεφτά μιάς ολόκληρης ζωής, γκρέμισαν ηθικές Αξίες και Ιδεώδη, ξεπούλησαν Ιστορία και Θρησκεία και μας θέλουν εθελόδουλους στα ανδρείκελα των Βρυξελλών, που πρόδωσαν το «Όνειρο της Ενωμένης Ευρώπης των Λαών». Αυτή τη φορά ψηφίστε Ελληνικά με βάση του δικού σας «Πιστεύω» σε αποδεδειγμένα άξια πρόσωπα, κόμματα και Συνδυασμούς…

Ευρωεκλογές 2019 - Δημοτικές εκλογές: Δείτε την εφαρμογή του ΥΠΕΣ

«Πού ψηφίζω 2019»

Προ των πυλών οι Ευρωε­κλογές 2019: Άνοιξε η εφαρ­μογή του ΥΠΕΣ «πού ψηφίζω 2019»

Οι Ευρωκλογές 2019 και οι Δημοτικές εκλογές 2019 πλη­σιάζουν και η εφαρμογή «πού ψηφίζω 2019» του υπουργεί­ου Εσωτερικών τέθηκε σε πλή­ρη λειτουργία. Οι Εκλογές θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου στη χώρα μας, δηλαδή τη μεθεπό­μενη Κυριακή.
Με δύο εγκυκλίους, το υ­πουργείο Εσωτερικών δίνει δι­ευκρινίσεις για τη διαδικασία διενέργειας των αυτοδιοικητι­κών εκλογών.
Οι εκλογές αυτές έχουν ξε­χωριστή σημασία λόγω της ε­φαρμογής, για πρώτη φορά, των διατάξεων του ν.4555/2018 (πρόγραμμα «Κλεισθένης I») και τη θέση σε ισχύ του εκλο­γικού συστήματος της απλής αναλογικής.
Σύμφωνα με αυτό το εκλο­γικό μέτρο, οι έδρες κάθε συμ­βουλίου, αφού κατανεμηθούν στους οικείους συνδυασμούς με βάση το εκλογικό μέτρο που προκύπτει από τη διαίρε­ση των έγκυρων ψήφων με τις προς διάθεση έδρες, εν συνε­χεία, τυχόν αδιάθετες έδρες κατανέμονται στους συνδυα­σμούς με βάση τα αχρησιμο­ποίητα υπόλοιπά τους.

Ευρωεκλογές 2019: Τι πρέ­πει να γνωρίζετε

Ποια είναι η ηλικία ψήφου;
Στην Ελλάδα, δικαίωμα ψή­φου έχουν όλοι όσοι συμπλη­ρώνουν το 17ο έτος της ηλικί­ας τους κατά το έτος των εκλο­γών. ΄Αρα για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2019, μπορούν να ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι τις 31/12/2002.

Πού μπορώ να ψηφίσω;
Οι εκλογείς στην Ελλάδα ψηφίζουν σε συγκεκριμένο ε­κλογικό κέντρο με βάση τη δι­εύθυνση κατοικίας τους.

Ποια είναι η ημερομηνία των εκλογών;
Οι εκλογές στην Ελλάδα θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου 2019, από τις 07:00 το πρωί ως τις 19:00 το απόγευμα.

Πόσα μέλη του Ευρωπαϊ­κού Κοινοβουλίου εκλέγονται στην Ελλάδα;
Οι εκλογείς θα εκλέξουν 21 ευρωβουλευτές, το 2019, όπως και στις εκλογές του 2014.

Ποια έγγραφα πρέπει να φέρω στο εκλογικό τμήμα;
Πρέπει να φέρετε την αστυ­νομική σας ταυτότητα ή δια­βατήριο για τον απαραίτητο έ­λεγχο. ‘Αλλα δημόσια έγγρα­φα μπορούν να γίνουν δεκτά υπό προϋποθέσεις.

Μπορώ να ψηφίσω ταχυ­δρομικώς;
Όχι, στην Ελλάδα δεν είναι δυνατή η επιστολική ψήφος.

Μπορώ να ψηφίσω στην Ελ­λάδα, αν είμαι από άλλη χώ­ρα της ΕΕ;
Ναι, μπορούν να ψηφίσουν όλοι οι πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα και συμπληρώνουν το 17ο έ­τος ηλικίας κατά το έτος της ε­κλογής. Είναι όμως απαραίτη­το να έιχαν εγγραφεί ως τις 28 Φεβρουαρίου 2019 στους ειδι­κούς εκλογικούς καταλόγους δήμου του ελληνικού κρά­τους.

Ποιες είναι οι εκλογικές πε­ριφέρειες;
Στην Ελλάδα, για την εκλο­γή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ελληνική Επι­κράτεια αποτελεί μία ενιαία ε­κλογική περιφέρεια. Τα πολιτι­κά κόμματα προτείνουν λοιπόν ενιαία ψηφοδέλτια ανά την ε­πικράτεια.

Πώς θα εκλεγούν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί­ου στην Ελλάδα;
Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, όλες οι χώρες πρέπει να χρησιμοποιούν εκλογικά συ­στήματα που να εξασφαλίζουν αναλογική εκπροσώπηση, πράγμα που σημαίνει ότι ο α­ριθμός των εκλεγμένων μελών από κάθε κόμμα εξαρτάται από το ποσοστό των ψήφων που έ­λαβε το κόμμα.

Στην Ελλάδα εφαρμόζεται η ψήφος με σταυρό προτίμησης, η οποία δίνει στους ψηφοφό­ρους την δυνατότητα να πρι­μοδοτήσουν συγκεκριμένους υποψήφιους. Στα ψηφοδέλτια των κομμάτων ή συνδυασμών μπορούν να τεθούν μέχρι και τέσσερις (4) σταυροί προτίμη­σης. Οι υποψήφιοι που λαμ­βάνουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης εκλέγο­νται, εφόσον βέβαια το κόμμα τους έχει εξασφαλίσει έδρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια