Header Ads

Οι νέοι 17-25 στα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου


Οι νέοι μας τα τελευταία δέ­κα χρόνια δοκιμάζονται από τις μνημονιακές πολιτικές που ε­πέβαλαν το διευθυντήριο των Βρυξελών και το κλασικό ελ­ληνικό πολιτικό σύστημα. Το 45% των νέων στην Ελλάδα εί­ναι αποκλεισμένοι από την ερ­γασία και ταυτόχρονα αποκλει­σμένοι από τις δυνατότητες και τα αγαθά του πολιτισμού, σύμ­φωνα με τα επίσημα στοιχεί­α για την ανεργία το Φεβρου­άριο 2018. Σε καμία άλλη χώ­ρα της Ευρωζώνης και της ΕΕ, ακόμη και του ευρωπαϊκού Νό­του, δεν επλήγη από την κρίση η νεολαία, στο βαθμό που έγι­νε στην Ελλάδα. 
Οι πολιτικές δυνάμεις που κόπτονται για τον δήθεν εκ­συγχρονισμό της χώρας, με την υιοθέτηση των πολιτικών της λιτότητας, εκτός από α­ναλγησία επέδειξαν και ηλικια­κό ρατσισμό, σε βάρος της νέ­ας γενιάς. 
Με τον υποκατώτατο μισθό νέοι μέχρι 25 ετών υποβιβά­στηκαν για χρόνια σε πολίτες τελευταίας κατηγορίας. Εκα­τοντάδες χιλιάδες νέοι με προ­σόντα και ικανότητες, βρισκό­μενοι αντιμέτωποι με το φά­σμα της ανεργίας και της από­λυτης φτώχειας ωρίμασαν βίαι­α. Με τους αντεργατικούς νό­μους αναγκάζονται να εργά­ζονται σε συνθήκες εργασια­κής ζούγκλας με εκμετάλλευ­ση, ημιαπασχόληση, μισθούς των 200 ευρώ. Εγκαταλείπουν την Πατρίδα μας μαζικά, ανα­ζητώντας δουλειές με ασφάλι­ση και καλύτερες συνθήκες δι­αβίωσης στις ξένες χώρες, στη­ρίζοντας, παράλληλα, τις φτω­χοποιημένες από τη λιτότητα οικογένειές τους. 
Μετά την επί χρόνια κατά­φορη αδικία, με τον υποκατώ­τατο μισθό η νομοθέτηση του δικαιώματος ψήφου από το 17ο έτος, τους έδωσε τη δυνα­τότητα να επιλέγουν τις πολι­τικές, το ΔΡΟΜΟ που θα τους βγάλει από τον εργασιακό μα­ρασμό, το οικονομικό τέλμα και το κοινωνικό περιθώριο. Ωστόσο στη χώρα μας οι νέοι των ηλικιών από 17-25 παρα­μένουν αποκλεισμένοι από τη δυνατότητα να συμμετέχουν και με την ιδιότητα του υποψή­φιου στις εκλογές για το Ευρω­κοινοβούλιο. 
Ωστόσο, δεκαπέντε χώρες της ΕΕ ήδη δίνουν στους νέ­ους τους το δικαίωμα του ε­κλέγεσθαι από την ηλικία των 18 ετών. Πρόκειται για τις χώ­ρες: Δανία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Λουξεμβούρ­γο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλαν­δία, Αυστρία, Πορτογαλία, Σλο­βενία, Φιλανδία, Σουηδία και Η­νωμένο Βασίλειο. 
Δέκα χώρες δίνουν τη δυ­νατότητα στους νέους τους να συμμετέχουν στις Ευρωε­κλογές με την ιδιότητα του υ­ποψηφίου από την ηλικία των 21 ετών. Είναι οι χώρες: Βέλγι­ο, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Κύπρος. 
Επίσης, οι πολίτες της Ρου­μανίας δικαιούνται να θέτουν υποψηφιότητα στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλι­ο στην ηλικία των 23 ετών, ε­νώ σε δύο μόνο χώρες, στην Ελλάδα και την Ιταλία προϋπό­θεση για να θέσει κάποιος υ­ποψηφιότητα είναι να έχει συ­μπληρώσει το 25ο έτος της η­λικίας του. 
Είναι προφανές ότι οι νέοι από 17 έως 25 ετών σε ολό­κληρη σχεδόν την Ευρώπη, α­ντιμετωπίζονται ισότιμα, με τα πολιτικά δικαιώματα και τις υ­ποχρεώσεις που αντιστοιχούν σε όλους τους πολίτες, που συνεισφέρουν στην οικονομία και την ανάπτυξη και προσφέ­ρουν τις υπηρεσίες τους για την Άμυνα. 
Όμως τους Έλληνες πολί­τες που από το 17ο έτος ψηφί­ζουν και από το 18ο έτος στρα­τεύονται, καλούμενοι να υπε­ρασπιστούν την Πατρίδα μας, που υφίστανται τις τραγικές συνέπειες των πολιτικών που άλλοι αποφάσισαν γι’ αυτούς, το ελληνικό κλασικό πολιτικό σύστημα τους στερεί τη δυνα­τότητα να εκπροσωπήσουν τη γενιά τους από τα έδρανα του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί­ου.
Αποκλείοντάς τους, λοιπόν, το ελληνικό πολιτικό σύστημα τους λέει: «θα συνεχίζουμε να αποφασίζουμε για εσάς, χωρίς εσάς». 
Εμείς θέλουμε να το αλλά­ξουμε. Πρέπει επιτέλους και στην Πατρίδα μας να ανοίξει ο ΔΡΟΜΟΣ για τα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου και σ’ αυτή την πολύπαθη από τα Μνημό­νια γενιά των ηλικιών από 17 ως 25. 
Αυτό είναι και το νόημα της συμβολικής κίνησης του Κινή­ματος ΕΛΛΑΔΑ -Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟ­ΜΟΣ ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ με την κα­τάθεση του ψηφοδελτίου μας για τις Ευρωεκλογές. Καταθέ­σαμε ένα πλήρες ψηφοδέλτι­ο με 41 ονόματα υποψηφίων, αξιόλογων συμπολιτών μας, που διακρίνονται για την ενερ­γή συμμετοχή τους στους εθνι­κούς και συλλογικούς αγώνες, ο καθένας από το μετερίζι του. 
Όμως αφήσαμε κενή την 42η θέση του, όχι γιατί δεν υ­πήρχε υποψήφιος, αλλά ως έ­μπρακτη διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό των νέων μας ηλι­κίας από 17 έως 25 ετών από τη δυνατότητα να θέτουν υ­ποψηφιότητα στις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Γιατί εμείς είμαστε με τη γε­νιά 17-25 και αγωνιζόμαστε γι’ αυτή. 
Άλλωστε, 17+25=42. 

*Νότης Μαριάς, Πρόεδρος του Κόμματος ΕΛΛΑΔΑ- O ΑΛ­ΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, υποψήφιος Ευ­ρωβουλευτής Καθηγητής Θεσμών ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δεν υπάρχουν σχόλια